Избираема дисциплина 1

Християнската култура и руският език

 Избираема дисциплина 1

Специалност: Руска филология (задочно обучение)

Курс: 1

Семестър: 2

Кредити:  3

Хорариум: 15 ч. лекции

Методи на оценяване: Текущ контрол и заключителен изпитен тест.

Език на преподаване: Български език

Преподавател: доц. д-р Атанаска Тошева

Анотация:

Курсът има за цел даде основни познания за връзката на езика с културата, влиянието на религията върху историята на езика, фолклора, литературните и филологическите традиции. Периодите в руската културна история имат съответно вербално оформление, което отразява основни черти в светоусещането на руския народ. Акцентира се върху формирането на руския книжовен език като пряко следствие от приемане на християнството и въвеждането на Русия в орбитата на православната християнска цивилизация. Очертава се мястото на Кирило-Методиевското книжовно наследство в руския език и руската култура. Проследява се мястото и ролята на старобългарските и църковнославянските езикови елементи в лексикалната, фразеологичната, словообразувателната и стилистичната система на съвременния руски книжовен език.

Библиография:

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. Москва, 1998

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. Москва, 1980

Глинкина Л.А., Чередниченко А.И. Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка. Москва:  Флинта: Наука, 2004

Гуревич А.Я. Человек и культура: Индивидуальность в истории культуры. Москва, 1990

История лингвистических учений: Позднее средновековье. СПб.: Наука, 1991

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Москва, 1987

Лотман Ю.М. Несколько мыслей о типологии культур. // Языки культуры и проблемы переводимости. Москва, 1990

Мечковская Н.Б. Язык и религия. Лекции по филологии и истории религий. Москва: Агенство „ФАИР“, 1998

Пикио Р. Православното славянство и старобългарската културна традиция. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски, 1993

Степанов Ю.С. Несколько гипотез об именах славянских алфавитов в связи с историей культуры. // Вопросы языкознания, 1991, № 3

Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Москва, 1997

Толстой Н.С. История и структура славянских литературных языков. Москва: Наука, 1988

Тот И. Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI – начале XII вв. София, 1985

Трубецкой Н.С. Общеславянский элемент в русской культуре. // Вопросы языкознания, 1990, № 2-3

Филкова П. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка. София, 1991

Филкова П., Градинарова А. История русского литературного языка. София, 1999

1990

Цивьян Т.В. Лингвистические основы балкоанской модели мира. Москва, 1990

1941

Экономцев, игумен Иоанн. Православие, Византия, Россия. Москва: Христианская литература, 1992

Яковлева Е.С. О понятии „культурная память“ в применении к семантике слова. // Вопросы языкознания, 1998, № 3

 

Тематично съдържание:

  1. Цялостна теория за културата – представяне на човека и културата като биологично, социално и психологическо единство.
  2. Връзка между езика и културата. Различни подходи при нейната интерпретация.
  3. Формиране на християнската култура. Религията като фактор на културно-психологическото своеобразие на народите.
  4. Християнската култура в Русия и формиране на руския книжовен език.
  5. Ролята на старобългарския / църковнославянския език във формиране на съвременния руски книжовен език.
  6. Влияние на църковнославянския език във формиране на съвременния български книжовен език.