Ас. д-р ЕЛИЦА МИЛАНОВА


 • Ас. д-р Елица Миланова

  Катедра по руска филология
  Филологически факултет
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
  ул. Цар Асен  24
  Пловдив 4000

  E-mail:  elimilanova@abv.bg

  Област на научната квалификация:

  Съвременен китайски език, съвременен руски език, лингвокултурология

  Научни интереси:

  Лингвокултурология, културология, проблеми на превода, методика на преподаване, лексикология и фразеология

  Образование:

  2017 г. → – ПУ „Паисий Хилендарски” – докторска програма Славянски езици (Лингвокултурология)

  2014 – 2016 г.  – ПУ „Паисий Хилендарски” –  магистърска степен по Превод и интеркултурна комуникация. Защитава дипломна работа на тема „Проблема передачи русских фразеологизмов с компонентом родства при переводе на болгарский язык”.

  2010 – 2014 г.  – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – бакалавър по  Приложна лингвистика с руски и китайски език

  2012 – 2013 г.  – специализация по китайски език за чужденци в Далянския университет за чужди езици, гр. Далян, Китай

  2007 – 2010 г.  – средно образование в ГХП „Св. св. Кирил и Методий”, паралелка със засилено изучаване на руски език.

  Награди:

  1. Академичната награда на Община Велико Търново за 2014 г.
  2. ноември, 2011 г. лауреат на I Всемирный фестиваль русского языка, гр. Санкт- Петербург, Русия

  Участия в младежки и научни форуми, школи и семинари за повишаване на квалификацията:

  1. 05.02.2019 г. гр. Белград, Сърбия – участие на LVII скуп слависта Србије с доклад на тема „Репрезентация образов Змея Горыныча и китайского дркона в русской и китайской лингвокультурах”
  2. август 2018 г. Лятна школа по руски език в РУДН, гр. Москва.
  3. 31.03. 2018 г., гр. Крагуевац, Сърбия – участие на Х научни скуп младих филолога Србиjе с доклад на тема „Лингвокультурологический потенциал мифонимов змей, Змей Горынич и змаj на материале болгарского, русского и сербского языков”
  4. 02.02. 2018 г., гр. Белград, Сърбия – участие на LVI скуп слависта Србије с доклад на тема „Искажение славянских мифологических образов в компьютерных играх”
  5. 9 – 10. 11. 2017 г., гр. Пловдив – участие на Паисиеви четения 2017 с доклад на тема „Мифонимы как средство выражения особенностей внешности и характера человека”
  6. 14-22 октомври 2017 г., Сочи – участие на Всемирный фестиваль молодежи и студентов
  7. 11-12.05.2017 г. XIX Национална конференция за студенти и докторанти „Пътят на словото – идеи, идеали, утопии” с доклад на тема „Лингвокултурологичен потенциал на митонимите”
  8. 03-04 ноември 2016 г. , Москва, Русия, участник на Х Юбилейна асамблея на фонд „Русский мир”
  9. 01-05 ноември 2016 г. , Москва, Русия – участник на Международен младежки форум „Поколение мира”
  10. 19-24 септември 2016г. Участник в V Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр.Камчия, България
  11. 06-11 май 2016 г. Будапеща, Унгария – участник в CEETC обучение за преподаватели по китайски език
  12. 18-22 април 2016 г., Москва, Русия – участник в Школа молодого переводчика
  13. 21-26 септември 2015г. Участник в IV Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр.Камчия, България
  14. 15 септември 2014 г. Участник в III Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр.Белград, Сърбия
  15. 8- 9 май 2014г., гр. Пловдив– участие на XVI Национална конференция за студенти и докторанти „Слова…които светят в моя път” с доклад на тема „Класификаторите – уникална особеност на китайския език?”, носител на Първа награда
  16. 29.ноември- 1.декември 2013г. – участие в III научно-практически  семинар „Обучение переводческому мастерству”, организиран от Центъра по руски език и култура при ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
  17. 6- 10 август 2012 г. –  участие на Международна лятна квалификационна школа “Современные педагогические технологии в обучении РКИ”, организирана от Руския център при ВСУ „Черноризец Храбър” гр. Варна
  18. 18май.2012г.,гр. Пловдив – участие на ХIV Национална научна конференция за студенти и  докторанти „Словото – (не)възможната мисия” с доклад на тема „Наблюдения върху употребата на етноними в лексиката и фразеологията на китайския език”
  19. 02.май.2012г. – Участник на XII Балканистична конференция, организирана от ВТУ „Св. Кирил и Методий” с доклад на тема „За превода на руски език на балканска лексика, обозначаваща митични същества”
  20. . 16-18 декември 2011г. – Участник в научно-практически  семинар „Обучение переводческому мастерству”, организиран от  Центъра по руски език и култура при ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
  21. 30 октомври- 04 ноември. 2011г.- Участие като лауреат на I Всемирный фестиваль русского языка, гр. Санкт- Петербург, Русия
  22. 04-06 юни.2011г. семинар „Лингвистический компонент обучения и исследовательская деятельность школьников“, организиран от Центъра по руски език и култура при ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив
  23. 19- 20 май. 2011г., гр. Пловдив– носител на III награда за доклад на тема „Фонетични особености на китайския език“ на XIII Национална научна конференция за студенти и докторанти „Словото- митове и (без)крайности“
  24.  септември. 2010г.- Участник в Международен младежки фестивал „Друзья, прекрасен наш союз“, гр. Варшава, Полша

  Членство в организации:

  Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов“

  Национална комисия на олимпиадата по математическа лингвистика към МОМН

  Секция „Лингвистика” към Съюза на математиците в България

  Владеене на чужди езици

  руски (разбиране, говорене, писане) – свободно ниво на владеене

  китайски (разбиране, говорене, писане) – свободно ниво на владеене

  английски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене

 • Преподавателска дейност:

  Лекционни курсове

  Бакалавърски програми

  • Методика на преподаване по китайски език и литература (бакалавърска програма Педагогика на обучението по български и китайски език)
  • Фонетика на съвременния китайски език (бакалавърска програма Педагогика на обучението по български и китайски език)
  • Лексикология на съвременния китайски език (бакалавърска програма Педагогика на обучението по български и китайски език)
  • Културни реалии (бакалавърска програма Педагогика на обучението по български и китайски език)

  Семинарни занятия

  Бакалавърски програми

  • по фонетика на съвременния китайски език (бакалавърска програма Педагогика на обучението по български и китайски език)
  • по лексикология на съвременния китайски език (бакалавърска програма Педагогика на обучението по български и китайски език)
  •  по бизнес лексика на съвременния китайски език (бакалавърска програма Приложна лингвистика с китайски език)
  • по превод и делово общуване (бакалавърска програма Приложна лингвистика с китайски език)

  Упражнения

  Бакалавърски програми

  • по практически китайски език  (бакалавърски програми Педагогика на обучението по български и китайски ези), Приложна лингвистика с китайски език)

  Магистърски програми

  • по практически китайски език  (магистърска програма Културни и социални дейности в туризма)

  Участие в редакционни колегии

  1. Словото – традиции и модерност. Сборник с доклади от Седемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2016.

  2. Слово и памет. Сборник с доклади от Осемнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2017.

  3. Словото – идеи, идеали, утопии. Сборник с доклади от Деветнадесетата национална конференция за студенти и докторанти. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“. Пловдив, 2018.

  Организационна  дейност

  • организация на дейността на Класна стая „Конфуций”
  • организационна дейност по време на Научно-практическите семинара на Центъра за руски език и култура при ПУ – 2014,  2015,  2016 г.

 • 1. Миланова Е. Д. Искажение славянских мифологических образов в компьютерных играх (с точки зрения русской языковой картины мира). В: сп. Славистика, , кн.XXII/2,  Београд,  2018 с. 158 – 165 ISSN 1450-5061

  2. Миланова Е. Д. Художественные фразеологизмы с компонентом родства как проблема перевода с русского на болгарский язык. В: сп. Чуждоезиково обучение, 2015, бр 3 с. 319 – 326

  3. Миланова Е. Д. К вопросу о русских народных фразеологизмах с компонентом „родственник” в зеркале болгарской фразеологической системы. В: Сборник с доклади от XVIII Национална научна конференция за студенти и докторанти „Слово и памет”. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив 2017, с. 89-98 ISBN978-619-202-232-7

  4. Миланова Е. Д. Табута в китайската култура. В:  Сборник с доклади от Международната конференция „65 години дипломатически, икономически и културни отношения между България и КНР”, организирана от Институт Конфуций при ВТУ, 26-27.септември.2014г. Издателство „Фабер”, 2014 с. 71-76 

  5. Миланова Е. Д. Символът на коня в китайската култура. В: Сборник с доклади от Международната конференция на тема „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа”, организирана от Институт Конфуций при ВТУ, 25-26.септември.2015г. Издателство „Фабер”, 2016 с. 132-139. ISBN 978-619-00-0406-6

  6. Миланова Е. Д. От носталгията към „постигнатия покой” В: „Да се завърнеш…”: носталгии, памет, разказ. Юбилеен сборник посветен на доц. д-р Живко Иванов. УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив 2017, с. 30-40. ISBN 978-619-202-286-0

  7. Миланова Е. Д. Класификаторите – уникална особеност на китайския език В: Сборник с доклади от XVI Национална научна конференция за студенти и докторанти „Светлият път на словото”, ИК Контекст, Пловдив 2015, с. 113-119.

  8. Миланова Е. Д. Към въпроса за лингвокултурологичния потенциал на митонимите. В: Сборник с доклади от XIХ Национална научна конференция за студенти и докторанти „Словото – идеи, идеали, утопии”, УИ „Паисий Хилендарски”, Пловдив 2018, с. 215-223 ISBN 978-619-202-342-3 ISBN 978-954-8238-55-7

  9. Миланова Е. Д. Фонетични особености на китайския език В: Безкрайността на словото. Сборник с доклади от  XIII Национална научна конференция за студенти и докторанти, Пловдив, 2012, с 66-71