Публикувани преводи

СПИСЪК С ПУБЛИКУВАНИТЕ ПРЕВОДИ
НА ДОЦ. Д-Р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА

ПРЕВОД НА МОНОГРАФИЯ (от английски на български)
Д. Дженкинс. Страстта на твореца за ред. Теоретични ракурси към литературата и културата. Пловдив, „Евро Принт ЕООД“, 2009. 399 с.

НАУЧНИ СТАТИИ, ЕСЕТА, РАЗКАЗИ
А. От английски на български език
Д. Дженкинс. За любовта и недвижимото имущество: Вишнева градина на Чехов в театъра на Пловдивския университет // Вестник Пловдивски университет. Бр. 2 (357), год. ХХІV. 10 март 2006, с. 6 – 8.
Д. Дженкинс. Някой като вас. Сходство и трансценденталност в литературата. Автореферат на докторска дисертация. (Първа и втора глава, с. 6 – 14; ред. на целия труд). Пловдив, 2009.

Б. От български на английски език
M. Pavlova. Purple // Cezanne’s Carrot. A Literary Journal for Fresh Observations. Winter Solstice 2008. Volume 4. URL:
<http://www.cezannescarrot.org/vol4iss1/purple.html>
M. Pavlova. Escaping with Prévert // All Things Girl. An Online Magazine Created by Women, for Women. URL: <http://allthingsgirl.net/writings/naughty-nice-novdec-2008/escaping-with-prevert-by-maria-pavlova/>
M. Pavlova. Sarah and the Enchanted Forest // Forge. An Electronic Journal of Modern Story, Culture and Art. URL:
<http://forgejournal.com/forge/2009/07/01/sarah-and-the-enchanted-forest/>. Published on July 1, 2009. Номиниран за наградата “Million Writers Award” за разказ, публикуван онлайн през 2009 г.
(<http://forgejournal.com/forge/2010/02/22/nominations-to-the-million-writers-award/>).
M. Pavlova. The Village of Bulgari, or Shambala in Strandzha Mountain // Yellow Medicine Review: A Journal of Indigenous Literature, Art, and Thought. Marshall, Minnesota, 2009, pp. 311 – 319. Онлайн публикация в: Нестинари. Българската магия! Септ. 2012. <http://nestinari.net/2012/09/the-village-of-bulgari-or-shambala-in-strandzha-mountain/>.
M. Pavlova. The Fire Dancer // Voice from the Planet (an Anthology of Living Fiction). New York: Harvard Square Editions, 2010, pp. 179 – 195. Онлайн публикация в: Нестинари. Българската магия! Септ. 2012. <http://nestinari.net/2012/09/>.
M. Pavlova. Anna’s Shatters // Punkin House Digest, Premier Edition. Covington, KY: Punkin House, LLC, 2010, pp. 35 – 48.

В. От руски на български език
Р. Якобсон. Писма от Запад. Дада // Славянски диалози. Пловдив, 2004, № 2 – 3, с. 23 – 35.
Н. И. Формановская. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход. Москва, “Русский язык”, 2002 (Т. Пахолчик, рецензия) //  Славянски диалози. Пловдив, 2005, № 2/3 (5/6), с. 179 – 182.
Б. Норман. Синтактичните модели като средство за усвояване на действителността от човека // Славянски диалози. Пловдив, 2009, с. 23 – 33.

Г. От български на руски език
М. Павлова. Сказки о Вере – 7 (Рождественская сказка. Сара и Заколдованный лес, 2006) // <http://maria.me/viarata7-rus.html>
М. Павлова. Сказки о Вере – 9 (Лиловое, 2007) // <http://maria.me/viarata9-rus.html>