Участие в съставителство и редакторство

УЧАСТИЕ В СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКТОРСТВО
ДОЦ. Д-Р ЮЛИАНА ЧАКЪРОВА

Съставителство и редакторство в екипа на сп. „Славянски диалози“ – издание на Филологическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ (2004 – досега; 11 броя, 12-ти под печат). Отг. редактор на руския брой, 2007 г.
Съставител на „Славистични дискурси“ – юбилеен сборник с доклади от Паисиевите четения, посветен на 70-годишнината на проф. д.ф.н. Ст. Димитрова. Научни трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Т. 43, кн. 1 А, 2005 – Филология.
Съставител на сборника с доклади от Международния симпозиум на МАПРЯЛ на тема „Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры“. Пловдив, 2006.
Съставителство и редакторство в екипа на Научните трудове на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Филология. Т. 43 / 2005 (2 тома); Т. 44 / 2006 (2 тома); Т. 45 / 2007 (2 тома); Т. 46, 2008 (2 тома); Т. 47, 2009 (2 тома); Т. 48, 2010 (2 тома); Т. 49 (юбилеен), 2011 (4 тома), 2012 (4 тома), 2013 (3 тома), 2014 (2 тома – под печат). Общо – 25 тома.
Участие в екипа по подготовката на юбилейното издание «50 години Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“». Пловдив, УИ „Паисий Хилендарски“, 2011.
Научен редактор на дисертационния труд на М. Зозикова на тема „Семантични и функционално-стилистични промени в лексиката на руския книжовен език в края на ХХ – началото на ХХІ век“ за придобиване на ОНС „доктор“. Пловдив, 2012.