CV

Доц. д‒р Николай Михайлов Нейчев

 Катедра по руска филология
 Филологически факултет
 Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
 ул. Цар Асен  24
 Пловдив 4000

 Тел.:  032 /261 419;

(++359) 32 /24 44 90;

088 5253 965

 E-mail:  neychev@abv.bg

Област на научната квалификация

История, теория и херменевтика на Руската класическа литература (Руска литература на ХІХ век).

Образование

Доктор по филология (1998 г.): Защитена дисертация по научна специалност Руска литература на ХІХ век пред СНС по ли­те­ратурознание при ВАК с ди­сер­та­ци­онна тема Вли­­яние на догмато-мистичната ортодок­сия вър­ху късното творчество на Ф. М.  Достоевски.

Магистър (1992 г.): Специалист по български език и литература;  Специалист по литературознание – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Сред­но­­ образование (1978 г): ЕСПУ „Георги Брегов” в гр. Па­­зар­джик.

Професионална кариера

2003 – досега – доцент в Катедрата по руска филология в ПУ

2001 – 2003 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

2000 – 2001 – асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

1994 – 2000 – хоноруван асистент в Катедрата по руска филология в ПУ

Членства

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ)

Дружество на русистите в България

Дружество на пловдивските писатели

Владеене на чужди езици

руски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене

английски (разбиране, говорене) – основно ниво на владеене

Награди

1988 г. – Първа награда в Републиканската студентска научна сесия (секция Литературознание и чужди литератури).

2002 г. – Награда за литературна критика на Дружеството на пловдивските писатели.

2003 г. – Годишна награда „Золотая муза” за високи творчески постижения и принос в развитието на българо-руските културни връзки.

2009 г. – Награда за литературна критика на Дружеството на пловдивските писатели.

2011 г. – Награда от Третий Дальневосточный региональный конкурс изданий высших учебных заведений „Университетская книга – 2011” г. Владивосток, (раздел „Литературознание”).