Факултативна дисциплина 5

Функционално-комуникативна граматика на руския език (практически аспект)

Факултативна дисциплина 5

Специалност: Руска филология (задочно обучение)

Курс: 3

Семестър: 6

Кредити: 2

Хорариум: 10 ч. лекции

Методи на оценяване: Текущ контрол и заключителен тест.

Език на преподаване: Руски език

Преподавател: доц. д-р Атанаска Тошева

 

Анотация:

Курсът има предимно практическа насоченост и цели систематизиране и допълване на знанията за основните функционални категории в руския език, като активизира получаваните в основния курс по практически руски език знания. Основните правила се илюстрират от разнообразни упражнения, спомагащи за усвояване и отработване на граматичните норми. Акцентира се върху тези особености на основните функционални категории в системата на руския език, които представляват най-голяма трудност за българската аудитория. Подборът на лексиката се осъществява в съответствие с честотата на употреба на думите и конструкциите в съвременния език, а така също съобразно сферата им на функциониране. Предлагат се задачи за самостоятелна работа, които да затвърдят уменията за съзнателна употреба на граматичните форми и речеви конструкции, необходими за осъществяване на успешна комуникация.

 

Библиография:

Акишина А.А., Акишина Т.Е. Эмоции и мнения. Выражение чувств в русском языке. Пособие по развитию русской речной речи. „Русский язык”, Москва, 2006.

Попов К. Типичные для болгар трудности в русском языке. Изд. „Лодос”, София, 2002

Баско Н.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику. Москва, „Русский язык. Курсы”, 2008.

Вишняков С.А. Русский язык как иностранный (для среднего и продвинутого этапов обучения). Москва, 2001.

Земская Е.А. Язык как деятельность: Морфема. Слово. Речь. М., 2004.

Лесневский В. Функциональная грамматика русского языка. Изд. Логос, 2000.

Шелякин М.А. Функциональная грамматика русского языка. Москва: Русский язык, 2001.

 

Тематично съдържание:

  1. Выражение временных отношений.
  2. Выражение пространственных отношений.
  3. Выражение целевых отношений.
  4. Выражение причины.
  5. Выражение возможности / невозможности.
  6. Выражение неопределенности.