Факултативнаа дисциплина 4

Устната диалогична реч в съвременното руско кино

 

Преподавател: гл. ас. д-р Людмила Минкова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Задочна

Семестър: VI

Хорариум: Лекции – 10

Кредити: 2

Форма на проверка: Текуща оценка

Методи на оценяване: Курсът завършва с текуща оценка, която се формира от присъствие, активност по време на занятията, оценяване на възложената самостоятелна работа и изпълнение на определени задачи.

 

Анотация

Дисциплината е предназначена за студентите от 3 курс на специалност Руска филология и има за цел да представи основните различия между устната и писмената диалогична реч, както и да разкрие богатството на руския език в устните диалози в зависимост от сферата на общуване.

В процеса на наблюдение и анализиране на диалозите студентите ще разширят познанията си и в областта на руската народопсихология, както и „на живо” ще проследят употребата на фразеологизми, жаргони и друга лексика в конкретни ситуации, определящи структурата на речевото изказване. Паралелно с работата върху езиковите компоненти студентите ще имат възможността да проследят ролята на неезиковите средства (мимики, жестове, интонация, паузи), които са неразделна част от устната диалогична реч. За основа са взети диалози от различни по жанр руски филми.

 

Основни теми:

  1. Устная диалогическая речь в теоретическом

и практическом аспектах

  1. Устная диалогическая речь в комедиях.
  2. Устная диалогическая речь в драмах.
  3. Устная диалогическая речь в боевиках.
  4. Устная диалогическая речь в детективах и триллерах.

 

Филми:

„Каникулы строгого режима” – комедия, 2009.

„Камень” – трилър, 2012

„Жить” – детектив, 2010

„12” – драма, 2007

„Крутой” – боевик, 2013

 

 

Препоръчителна литература:

1.     Лурия А. Р. Язык и сознание./ Под редакцией Е. Д. Хомской, . –– М: Изд-во Моск. ун-та, 1979 – 320 с.

2.     Русский язык и культура речи, Учебное пособие под редакцией профессора В. И. Максимова, москва, 2001

3.     Колокольцева Т.Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. – Волгоград, 2001.

4.    Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности