Решения на Катедрения съвет

УЧЕБНА 2019 – 2020 ГОДИНА

РЕШЕНИЕ НА КС ОТ 20 МАЙ 2020 г.

ДИСТАНЦИОННО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТ ПО ПКРЕ

(уч. 2019-2020, II семестър)

Извънредната ситуация позволи известна свобода на преподаване – избор на платформа, облекчение или трансформации на компоненти. Справедлива обаче е позицията промените В ИЗПИТА по ПКРЕ да са за всичкиСтудентите трябва да бъдат поставени при еднакви условия, а изпитът –  да съответства на подготовката за него, т.е. на извършената от студентите (и през първия семестър) работа.

РЕШЕНИЯ от КС на Катедрата по руска филология:

Запазват се компонентите на изпита за всеки курс и специалностНе отпадат компоненти нито от писмения, нито от устния изпит (по всеки от тях е необходима оценка). ФормАта избира всеки член на екипа от преподаватели, а свободата на екипите е в досегашните рамки.

Екипът от преподаватели създава организацията за изпита. Изпитът има определена дата, час и зададена продължителност (уточнява се от колегите в зависимост от формАта).

По утвърдените правила трябва да има следи от всеки компонент, включен в писмения изпит. Файловете се пазят в съответна папка, сега – в електронен вариант.

За подготовката и проверката на всеки компонент отговаря съответният титуляр. Може един колега от екип да отговаря за връзката със студентите (изпращането и получаването на материалите).

След изтичането на зададеното за писмения изпит време се проверяват компонентите и се съобщава на студентите кой е допуснат до устен изпит. Всеки преподавател решава как ще проведе устната част по своя компонент или как ще оформи оценкатаОбщата оценка се оформя като средно аритметично от компонентите.

Протоколите се вземат от инспекторите или им се изпращат при уговорка с тях.

Всеки студент има право да се яви или не на редовната изпитна дата. Ще има насрочени дати в рамките на поправителната и ликвидационна сесия.

Проблемите с липса или срив на интернет не могат да се предвидят или решат, не може да се приложи и форма, която да удовлетворява всеки студент.

Съобщението на сайта ще задава насоките, а всеки отговорник на екип следва да информира студентите за избраните детайли.

УЧЕБНА 2011 – 2012 ГОДИНА

П Р О Т О К О Л  № 4 от 28 ноември 2011 г.

Относно вариантите за кандидатстване във всички специалности с руски език и начините на формиране на балообразуването бяха приети следните решения:

1) За кандидатстване в специалностите Руска филология, Български език и руски език, Руски език и чужд език да се признават:

– кандидатстудентски изпит по руски език

– кандидатстудентски изпит по български език

– матура по руски език

– матура по български език

– оценка от олимпиада по руски език.

2) Балообразуването в различните варианти да се формира, както следва:

– Оценка от кандидатстудентския изпит по руски език (ушесторена);

– Оценка от кандидатстудентския изпит по български език (учетворена), оценка по български език, оценка по руски или друг чужд език;

– Оценка от матурата по руски език (учетворена), оценка от дипломата по български език, оценка от дипломата по първи чужд език;

– Оценка от матурата по български език (учетворена), оценка от дипломата по първи чужд език, оценка от дипломата по втори чужд език.

П Р О Т О К О Л  № 5 от 12 декември 2011 г.

Във връзка с крайното оформяне на механизмите за балообразуване през предстоящата КСК кампания Катедреният съвет единодушно одобри предложението на деканското ръководство и взе решение ушесторената оценка от единния държавен изпит по руски език в Русия да се признава за кандидатстване в ПУ „Паисий Хилендарски”.

П Р О Т О К О Л  № 6 от 19 декември 2011 г.

С цел усъвършенстване на академичния процес Катедреният съвет взе решение преподавателите да изготвят анкети по всички теоретични дисциплини и да ги предложат на студентите още през настоящата учебна година.

 

П Р О Т О К О Л  № 11 от 12 март 2012 г.

Катедреният съвет гласуван следният състав на Държавната изпитна комисия по руски език и литература:

1. проф. д-р Стефка Иванова Георгиева – председател

2. доц. д-р Иван Петров Чобанов

3. доц. д-р Николай Михайлов Нейчев

4. гл.ас. д-р Юлиана Иванова Чакърова

5. гл.ас. д-р Майя Димитрова Кузова

6. гл.ас. д-р Атанаска Славчева Тошева.

За дати на Държавния изпит по руски език и литература бяха определени 9 юли и 25 септември 2012, начален час на изпита – 9,00.

 

П Р О Т О К О Л  № 12 от 26 март 2012 г.

Катедреният съвет единодушно утвърди за заместник-ръководител на катедрата гл.ас. д-р Н. Чернева, а за отговорници по направления – следните преподаватели:

– гл.ас. д-р Майя Кузова – отговорник на Лингвистичната секция;

– доц. д-р Николай Нейчев – отговорник на Литературоведската секция;

– гл.ас. д-р Милена Стойкова – отговорник по учебната работа;

– гл.ас. д-р Атанаска Тошева – отговорник по научната работа.;

– гл.ас. д-р Надя Чернева и гл.ас. Т. Атанасова – отговорници по международната дейност;

– гл.ас. д-р Наталия Христова и гл.ас. Мария Зозикова – отговорници за обучението по ПКРЕ (принципи на разпределение на часовете, формиране на екипи със задължително участие на щатни преподаватели във всеки курс).

Бяха избрани и академични съветници за всяка от специалностите с руски език:

– гл.ас. Мария Кръстева – за специалност Руска филология;

– гл.ас. Илонка Георгиева – за специалност Български език и руски език;

– гл.ас. д-р Наталия Христова – за специалностите РЕЗЕ и Приложна лингвистика с руски език.

П Р О Т О К О Л   № 15 от 14 май 2012 г.

Катедреният съвет при Катедрата по руска филология утвърждава следните промени в организацията на обучението и съдържанието на изпита по практически руски език, които влизат в сила от учебната 2012-2013:

1) Във формата на писмения изпит по ПКРЕ за І курс вместо диктовка  да бъде включен свързан текст с пропуснати букви  (които да бъдат попълнени от студентите) за проверка на степента на овладяване на ортографичните  правила и норми.

2) Обемът на диктовката за ІІ курс да бъде намален на 150 думи.

3) Вместо преразказ в писмения изпит за ІІ курс да бъде включен компонентът „слушане с разбиране”.

Текстът за слушане е с обем 250 думи и е тематично обвързан с изучавания по програма материал по лексика в І и ІІ курс. Текстът се чете 2 пъти. Първия път се прослушва изцяло, като студентите не пишат. Между първото и второто четене се прави пауза от 5 минути за запознаване с въпросите към текста. По време на второто слушане студентите изпълняват задачите към текста. След второто четене им се дава възможност в рамките на 10 минути да проверят и при необходимост – да коригират отговорите си. Към текста се формулират до 3 задачи.

4) За речника по домашно четене в І курс да се изисква само превод на  лексическите единици, без семантизация по тълковен речник.

5) Темата „Библиотека. Книга. Создание книги” от програмата по  лексика за І курс да бъде обединена с темата „Образование. Учеба в школе, в  вузе”, като обемът й се редуцира.

6) През първия семестър на първи курс паралелно с уводния курс по руски  език да се провеждат и отделни занятия по практическа граматика (в  съответствие с поаспектното разпределение на хорариума по учебен план).

Катедреният съвет единодушно прие  следното решение:

От учебната 2012-2013 година в рамките на всеки семестър по всеки един от аспектите на дисциплината Практически курс по руски език (граматика, лексика, превод и писмени упражнения) се провеждат 2 задължителни форми на семестриален контрол. Семестриалният контрол се осъществява по време на семинарните занятия или в часовете за консултация по предварително изготвен график, който се обявява пред студентите в началото на семестъра от титуляра на дисциплината. Формите на семестриален контрол се определят от отделните преподаватели. Те могат да бъдат:             решаване на тестове и задачи; писмен превод от български на руски език и обратно; коментар на текст, устен зачот и др. Когато на студентите се възлагат индивидуални задачи (есе, превод, разработка на курсов проект или друг тип работа) като елемент от текущия контрол, задължително се фиксира краен срок за представяне на работите. Крайният срок е задължителен за всички студенти.

За да бъдат допуснати до изпит по ПКРЕ, студентите трябва да са получили положителна оценка на всички контролни задачи по всички аспекти на дисциплината Практически курс по руски език.

При показан отличен резултат в рамките на текущия контрол през учебната година и по преценка на преподавателя студентът може да бъде освободен от устен изпит по съответния аспект на дисциплината ПКРЕ.