Факултативна дисциплина 3

АКТУАЛНИ ПРОЦЕСИ И ТЕНДЕНЦИИ В ЛЕКСИКАТА НА СРЕ И СБЕ

Преподавател: гл. ас. д-р Мария Зозикова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Задочна (бакалавърска програма Руска филология)

Семестър: V

Хорариум: Лекции – 10

Кредити: 2

Форма на проверка: Текуща оценка

Методи на оценяване: Оценката се формира от пряката работа на студента по време на занятия и от индивиуално изпълнение на практическа задача по разглежданите теми в края на курса.

Съдържание на курса

Предлаганият курс разглежда проблеми на съвременното състояние на руския и българския език в теоретичен и практически аспект, свързани с обществено-политическите промени в Русия и България от края на 80-те и началото на 90-те години на миналия век. Проследяват се актуалните процеси и тенденции в различните сфери и нива на езика, като акцентът се поставя върху промените в лексикалната система. Всички явления се разглеждат в съпоставителен план и са илюстрирани с материали от съвременния медиен дискурс и произведения на художествената литература.

 

Цели на курса:

– да даде основни познания за активно протичащите промени в лексиката на руския и българския език в края на ХХ – началото на ХХI в. и тенденциите в тяхното развитие;

– да формира навици и умения за адекватно възприемане на съвременната руска писмена и устна реч и превода й на български език, което ще съдейства за повишаване на езиковата култура.

 

Темата съдържа следните основни раздели:

  1. Общественные изменения в России и Болгарии на стыке тысячелетий и их отражение в русском и болгарском языках.
  2. Изменения в лексической системе русского и болгарского языков.
  3. Неологизмы в современном русском и болгарском языках (лексические, стилистические, семантические). Новые слова и значения и их перевод.
  4. Изменения в составе лексики активного и пассивного запаса. Возрожденная лексика.
  5. Жаргонизмы и литературный язык.
  6. Новые словообразовательные модели и их грамматические особенности.
  7. Семантические и стилистические изменения в некоторых тематических и лексико-семантических группах.
  8. Отражение новых явлений в современных масс-медиа. Метафора. Элементы языковой игры

 

Препоръчителна литература:

Анкова-Ничева К. Наблюдения върху лексико-фразеологичния фонд на българския език след промените у нас. // сп. „Език и литература”, 1995, № 5–6, с. 37–48.

Атанасова-Ангелова М. Новите думи в български език от словообразувателно гледище. // сп. „Български език”, 1992, № 5, с. 440–447.

Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке. М.: Логос, 2001.

Земская Е. А. Активные процессы в русском языке последнего десятилетия ХХ века:

Часть 1.: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/russianworld/28_46

Часть 2.: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/russianworld/28_49

Часть 3.: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/28_52

Часть 4.: http://www.gramota.ru/biblio/magazines/gramota/russianworld/28_55

Зозикова М. Литературный язык и жаргон (активные процессы в русской и болгарской лексике конца ХХ – начала ХХІ века). // ХІ конгресс МАПРЯЛ: Мир русского слова и русское слово в мире. Том 3. Русский язык: диахрония и динамика языковых процессов. С.: HERON PRESS, 2007, с. 85–92.

Зозикова М. Семантическое калькирование – одна из современных тенденций развития русского и болгарского языков. // Научни трудове на ПУ, том 49, кн. 1, сб. А, 2011. Пловдив, 2012, с. 67–75.

Костомаров В. Г.  Языковой вкус эпохи (Из наблюдений над речевой практикой масс-медиа). СПб.: Златоуст, 1999.

Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. М.: Языки славянских культур,  2008.

Парзулова М. Неологизмите в съвременния български език. „Диамант”, 2002.

Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). М.: Языки русской культуры, 2000.

Цонева Л. Езиковата игра в съвременната публицистика. В. Т.: Faber, 2000.

Цонева Л.  Думата криза в медийния дискурс (българско-руски паралели). В.Т.: Ивис, 2012.

 

Речници

Влахов С. Нов руско-български речник (Новый русско-болгарский словарь). Под ред. на А. Липовска. С.: Парадигма, 2004.

Елистратов В. С. Словарь русского арго (материалы 1980-1990-х гг.). М.: Русские словари, 2000.

Новиков Вл. Словарь модных слов. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999 и следв. издания.

Пернишка Е., Благоева Д., Колковска С. Речник на новите думи и значения в българския език. С.: Наука и изкуство, 2001.

Пернишка Е., Благоева Д., Колковска С. Речник на новите думи в българския език. С.: Наука и изкуство, 2010.

Толковый словарь русского языка конца ХХ в. Языковые изменения. Под ред. Г. Н. Скляревской. СПб.: Фолио-Пресс, 1998; 2002.

Толковый словарь русского языка начала ХХI века. Актуальная лексика. Под ред. Г. Н. Скляревской. М.: Эксмо, 2006.

http://www.slovari.ru/

 

                                                                                            Изготвил: гл. ас. д-р М. Зозикова