Факултативна дисциплина 2

Междуезиковата асиметрия в руския и българския език – проблеми на превода

 

Преподаватели: Гл. ас. д-р Наталия Христова

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Задочна

Година: II

Семестър: IV

Хорариум: Лекции – 10

Кредити: 2

Форма на контрол: На последното занятие се дава тест, включващ определения на основните понятия, и кратък текст за превод с обем 10-12 изречения от руски на български. Оценката се формира от писмения тест (50 точки) и превода (50 точки). За –грешка в превода се считат:

неправилно преведени омоними;

всяко сгрешено значение на частите на речта, както и объркване на едни части на речта с други;

всяко сгрешено глаголно време, лице или число;

всяко неправилно съгласуване по род/число;

неправилното разбиране и свободната интерпретация на устойчиви изрази и фразеология, както и неправилното предаване на реалии.

Анотация: Факултативната дисциплина „Междуезиковата асиметрия в руския и българския език – проблеми на превода” е предназначена за студенти-русисти от 2-ри курс и има за цел да представи понятието „междуезикова асиметрия” в ключа на съвременната частна Теория на превода. Студентите се запознават с най-характерните граматични и прагматични разминавания в двата близкородствени езика и така задълбочават познанията си по руски език. При усвояване на материала, те ще избегнат честите грешки, наблюдавани при учебните преводи. Дисциплината е залегнала в учебния план със следния хорариум: 20 часа за редовно и 10 часа за задочно обучение. На последното занятие се дава тест, включващ определения на основните понятия и кратък текст за превод от руски на български.

 

Основни теми:

 

 1. Понятие „межъязыковая асимметрия”. Причины возникновения межъязыковой омонимии и асимметрии.
 2. Омофоны и омографы. Коротко о „ложных друзьях переводчика” в паре русский-болгарский языки.
 3. Асимметрия на уровне семантики языковых единиц.
 4. Асимметрия на уровне сочетаемости языковых единиц.
 5. Асимметрия на уровне морфологии – расхождение грамматических категорий.
 6. Асимметрия на уровне стилистики и фразеологии.
 7. Асимметрия на уровне узуса и описания действительности.
 8. Асимметрия, порожденная культурно-историческими различиями.
 9. К вопросу о переводе реалий.
 10. К вопросу о заимствовании, адаптации и экспликации при переводе.

 

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Васева Ив. Прояви на междуезиковата асиметрия при превод от чужд език на български. Наука и изкуство. Т.1, С.1986
 2. Влахов С., Флорин С. Непреводимото в превода. С. 1990
 3. Розенталь Д.Э. Словарь линвистических терминов. //On-line:  http://www.classes.ru/grammar/114.Rosental/
 4. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. Слово, М. 2000
 5. Флорин С.  В словесните дебри. С. 1990

 

Изготвил: гл. ас. д-р Наталия Христова