Факултативна дисциплина 3

Функционално-комуникативна граматика на руския език (практически курс)

 

Преподаватели: Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Редовна

Година: II

Семестър: IV

Хорариум: Упражнения – 30

Кредити: 2

Методи на оценяване: Текущ контрол, заключителен тест и изпит върху разработване на индивидуална задача

Цели на курса: Курсът е предвиден за студентите от специалност РЕЗЕ редовно обучение. Успешно завършилите обучението ще получат основни познания по граматика, структурирана въз основа на прилагането на функционалния и комуникативния подход при овладяването на езика и база за по-нататъшното усъвършенстване на функционално-комуникативните знания и умения.

Успешно завършилите курса ще могат:

да осъществяват синтез на усвоените езикови единици от различните езикови равнища (от фонетично до синтактично и текстологично);

да избират от определено функционално-семантично поле нужните езикови компоненти в зависимост от условията и целите на комуникацията и нивото на езикова компетенция;

да  осъзнаят смисловите връзки на единиците от различните езикови равнища и тяхното целесъобразно използване в практиката;

да активизират механизмите на подбор на езикови средства, което ще оптимизира овладяването на богатите езикови ресурси.

Анотация: Курсът има практическа насоченост и цели изграждане на базови познания върху организацията и функционирането на езиковите единици в тяхното реално единство и взаимовръзка. Изучаване на основите на функционалната граматика позволява не само да се разкрие взаимодействието на езиковите единици от всички езикови равнища, но и да се усвоят правилата за избор на тези единици в зависимост от комуникативните задачи и нуждите на езиковото обучение.

Функционалният подход е свързан с изучаването на езика в посока от значението към формата и нейната функция. Той предполага обединяване на различните изразни средства, представящи основните функционално-семантични категории, в полета, разграничаване на централните и периферийните начини на представяне, установяване на смислова, формална, стилистична и функционално-комуникативна разлика между отделните единици (школата на А.В.Бондарко и неговите последователи).

Функционалната граматика разглежда езика не като система от езикови равнища, а като система от функционално-семантични полета, всяко едно от които обединява езикови средства от различни езикови равнища с близки или сходни значения. В рамките на всяко поле съществува определена организация, йерархия на езиковите средства от различните равнища, обединени не само семантически, но и функционално.

В предлагания практически курс студентите се запознават с организацията и спектъра от езикови средства на такива функционално-семантични полета като субект, предикат, количество, цел, причина и др. , които съответстват на основните логически, понятийни категории. Основание за отделянето на тези категории в речта е потребността на говорещия да отрази в процеса на общуване различните аспекти на неезиковата действителност, както и да изрази своята оценка на тази действителност.

Функционално-комуникативната ориентация на обучението по руски език развива уменията на студентите за осъществяване на съзнателен подбор и използване на езикови средства в съответствие с речевата ситуация и целта на комуникацията, дава възможност за преминаване от анализ на езиковите единици към техния синтез в речта, от анализ на готови текстове към създаване на собствени, т.е. от пасивна към активна граматика.

 

Основни теми:

 

1. Квалификация и классификация предмета.

2. Качественная характеристика предмета.

3. Выражение наличия/отсутствия.

4. Выражение принадлежности.

5. Выражение возможности/невозможности.

6. Выражение ирреального действия.

7. Выражение мнения.

8. Выражение неуверенности.

9. Выражение желательности и опасения.

10. Выражение побуждения к действию.

11. Выражение чувств.

12. Выражение количества.

13. Выражение определительных отношений.

14. Выражение изъяснительных отношений

15. Выражение целевых отношений.

16. Выражение причинно-следственных отношений.

17. Выражение условных отношений.

18. Выражение уступительных отношений.

19. Выражение сравнително-сопоставительных отношений.

20. Выражение пространственных отношений.

21. Выражение временных отношений.

 

Препоръчителна литература:

 

Акишина А.А., Т.Е. Акишина. Эмоции и мнения. Выражение чувств в русском языке. „Русский язык. Курсы”, Москва, 2006

Баско Н.В. Обсуждаем глобальные проблемы, повторяем русскую грамматику. „Русский язык. Курсы”, Москва, 2008

Всеволодова М.В. Способы выражения временных отношений в современном русском языке. Москва, 1975

Всеволодова М.В., Е.Ю. Владимирский. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. „Либроком”, Москва, 2009

Всеволодова М.В., Т.А. Ященко. Способы выражения пространственных отношений в современном русском языке. „Русский язык”, Москва, 2008

Лобанова Н.А. и др. Пособие по грамматике русского языка для иностранных студентов-филологов. Москва, 1986

Шелякин М.А. Функциональная грамматика русского языка. „Русский язык”, Москва, 2001