Руска литература (XX век)

Преподаватели: хон. преп. д-р Радка Атанасова

                              Гл. ас. Илонка Георгиева

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Редовна

Година: IV

Семестър: VII – VIII

Хорариум: Лекции – 30; Семинарни занятия – 30

Кредити: 8

Извънаудиторна заетост: Курсова работа, есе, реферат

Форми на проверка и оценка на знания и умения: Писмен тест и устен изпит

Формиране на оценката на придобитите знания и умения: Форми на текущ контрол 30% Самостоятелна работа 40% Резултати от изпита 60%

Анотация: Дисциплината “Руска литература на ХХ век” е посветена на изучаването развоя на руската литература през ХХ век и е неразделна част от общолитературната и литературоведска подготовка на студентите. Тя има за цел да ги запознае както с историческото развитие на литературно-естетическия процес в Русия и Съветския съюз през ХХ век, така и със спецификата на отделни феномени и артефакти, нямащи аналог в световната литература. Освен това курсът лекции и семинари трябва да даде знания и възможност на студентите да впишат новата руска литература както в контекста на европейската цивилизация, така и в уникалния контекст на руската култура, да открият нейната приемственост по отношение на хуманистичните традиции на “златния” ХІХ век, но също и да откроят принципно новите тенденции и насоки в художественото съзнание на епохата, дръзките новации в областта на поетичната форма и поетичното слово, да маркират разместването на ценностните пластове и смяната на философско-естетическите парадигми.

Почти половината от обема на изучаваната литература съставляват текстове, създадени през т.нар. “Сребърен век”  – един уникален и ренесансов по своята реформаторска и синтетична природа феномен на културата. Представените автори и текстове са подбрани така, че да бъдат презентативни за калейдоскопичната картина на мирогледни и естетически новации през този период. Литературата, създадена след 1917 г. е представена като два антитетични дискурса, вписани в двете култури, съществуващи в Русия през този период – идеологизираната социалистическа култура и алтернативната й независима и демократична култура. Акцентът е поставен върху творчеството на писатели като Евгений Замятин, Андрей Платонов, Михаил Булгаков, Борис Пастернак и Александър Солженицин, а разглежданите текстове са интерпретирани като независими художествени вселени поради нарушения им социално-онтологичен статус.

Като цяло втората част на курса “Руска литература” има за цел да покаже литературата на ХХ век като един специфичен дискурс, белязан от социално-историческите, естетическите, идеологическите и политически знаци и детерминанти на времето и да открои най-значимите и уникални феномени и явления в него.

На студентите е предложена обширна библиография, съдържаща както учебници и учебни помагала по руска литература на ХХ век, така и изследвания на водещи руски, европейски и американски специалисти от различни литературоведски школи. В рамките на семинарните занятия всеки студент трябва да представи минимум един доклад върху реферирани от него източници по определен проблем.

Лекциите и упражненията се водят на руски език, което допълва и подпомага езиковото обучение на студентите.

 

 

Програма на лекционния курс:

ТЕМА 1

Русская литература 20 века

многоизмерная художественная реалность, отличающаяся обилием творческих дарований и художественных артефактов. Русская литература 20 века – русская литература: литература с изначально сакральным статусом, реципирующая и мультиплицирующая послания русской классики. Русская литература 20 века – литература 20 века: литература эпохи релятивизма и тотального ревизионизма; литература, травмированная идеологией и крахом литературоцентристских тенденций. Особенности функционирования. Периодизация. „Серебряный век” – дефинирование понятия с учетом его диапазона.

ТЕМА 2

Литература критического реализма. Авторитет традиции и радикальные творческие новации нового поколения реалистов, объединившихся вокруг кружка „Среда” и издательства „Знание”: М. Горький, И. Бунин, А. Куприн, Л. Андреев, А. Толстой, В. Вересаев, И. Шмелев. Новый критический реализм – мост между двумя литературными веками – классическим и модерным („Золотым” и „Серебряным”). Обновленный реализм, коалирующий правдоподобное и условное, объективное и субъективное.. Субъективация литературы и новая реалистическая поэтика: импрессионистическая детализация и экспрессионистическая схематизация. Тематический спектр и жанровый диапазон. Формално–стиллистические эксперименты.

ТЕМА 3

Александр Куприн – творец, совмещающий суровый реализм и романтическую мечтательность. „Поединок”: дискредитация армейских порядков и самоопределение личности. Неоромантическая проблематика в прозе Куприна; защита вечных ценностей: „естественный человек”, природная гармония, любовь, искусство („Олеся”, „Гранатовый браслет”, „Суламифь”, „Гамбринус”). Натуралистические („Яма”) и социальные („Молох”) акценты. Органичность стиля и богатство языка.

ТЕМА 4

Иван Бунин: первый нобелевский лауреат в русской литературе, творец универсального таланта. Метаморфозы мироощущения и художественные открытия Бунина в его ранней прозе („Антоновские яблоки”). Беспощадный реализм  при художественно-философском осмыслении судьбы русской деревни и русской национальной идентичности („Деревня”, „Суходол”). Бунинские традиции в художественной интерпретации экзистенциальной и натурфилософской проблематики („Господин из Сан-Францисско”, „Сны Чанга”). Бунинская метафизика любви („Темные аллеи”, „Грамматика любви”, „Солнечный удар”, „Легкое дыхание”). „Жизнь Арсеньева” – диалектика эзо- и экзотерического начал. Организующая роль авторского лиризма и филигранная отделка словесной ткани в прозе Бунина.

ТЕМА 5

Леонид Андреев: художник – новатор, родоначальник русского экспрессионизма. Ранняя проза Андреева („Баргамот и Гараська”, „Ангелочек”, „Петька на даче”) – традиционно реалистическая, отчасти мелодраматическая, но новационная по отношению к „маленькому человеку” в русской литературе. Экзистенциальная проблематика – эмблематическая для творчества Л. Андреев: алиенация, одиночество и обезличенность человека, рок и выбор в человеческой жизни („Большой шлем”, „Молчание”, „Жили – были”, „Рассказ о Сергее Петровиче”, „Рассказ о семи повешенных”, „ Жизнь Василия Фивейского”, „Иуда Искариот”, „МысльСпецифика новой экспрессионисткой поэтики („Красный смех”, „Стена”). „Дневник Сатаны” – итоговый роман Л. Андреева, финализирующий глобалную философскую визию писателя об онтологической бессмысленности человеческого бытия.

ТЕМА 6

Максим Горький: самый противоречивый творец в русской литературе 20 века; писатель, прошедший путь „от Ницше до социализма” (Т. Манн). Новая концепция личности в раннем творчестве Горького: „Титан” Горкого и ницшеанский „Сверхчеловек” („Макар Чудра”, „Старуха Изергиль”, „Песня о Соколе”, „Песня о Буревестнике”, „Человек”). Горькиевская идеология „босячества” („Челкаш”, „Коновалов”, „Супруги Орловы”). Социализация и идеологическая тенденциозность Горькиевского реализма („Фома Гордеев”, „Дело Артамоновых”, „Жизнь Клима Самгина”). Горький – основоположник социалистического реализма: „Мать” – роман воспитания новой личности, представленной как классовый тип. Пьесы Горького – пьесы идейного единоборства. „На дне” и антропоцентрическая проповедь Горького.

ТЕМА 7

Русскй символизм в контексте русского Серебряного века и в европейском контексте. „Истоки и смысл русского” символизма. Платонизм, ницшеанство и теократическая утопия Владимир Соловьева в историософской концепции русского символизма. Искусство – „теургическое искусство”, поэзия – „третья реальность”. Творческая эволюция Александра Блока в контексте русского символизма. Лирика Блока – трехтомный роман в стихах: митологизация духовного пути в „трилогии вочеловечивания”. Романтико-мистический характер ранних стихов Блока (Ante lucem). Мистические измерения любви в парадигме реального (санкционирование и сакрализация реальной жизни). Редукция мифа о Прекрасной Даме через приобщение к стихиям и антиномиям реальной жизни („Снежная маска”, „Фаина”, „Кармен”). Дуализм в символике „Незнакомки”. Образ родины как рецепция былого идеала („Россия”). Поэтика контрастов („Соловьиный сад”) и эсхатоса („Возмездие”). Историософская символика „Скифов” и „Двенадцати”.

ТЕМА 8

Акмеизм – pto et contra символизма: отмена его тотального гнозиса и рецепция его художественного мастерства. Акмеистические формации („Кружок молодых”, „Поэтическая академия”, „Цех поэтитов”), манифесты, печатные органы. Агностицизм, эмпиризм и кларизм – основные принципы акмеистического мироощущения (акмеизм – „адамизм”, „кларизм”). Акмеизм – лирическая инвентаризация реального земного мира, проводимая по принципу  „прекрасной ясности”. Реабилитация  телесной, материальной природы слова. Братание с пространственными искусствами. Культура и память в иерархии акмеистических ценностей.

Анна Ахматова  и ее „единый лирический роман” (Эйхенбаум). Детерминанты ранней (акмеистической) лирики Ахматовой: сюжетная и пластическая изобразительность в интерпретации любви; роль детали в визуализаци эмоций; лаконизм, эпиграмная точность и ритмико-интонационная свобода стихотворной речи („Вечер”, „Четки”, „Белая стая”). Християнско-жертвенные интонации в творческом диапазоне Ахматовой: революционная катастрофа как историческое и провиденциальное знамение (Anno Domini), „распятие” личности в эпоху сталинского террора („Реквием”). Автобиографизм „Реквиема” и „Поэмы без героя” – слияние лирического и эпического, реального и волшебного.

Николай Гумилев – поэт романтизированной мужественности. Метафизика странствий и романтический эстетизм в раннем творчестве Гумилева („Путь конквистадоров”, „Романтические цветы”, „Жемчуга, „Шатер”, „Огненный столп”). Художественная историософия акмеистических стихов Гумилева (”Чужое небо”).

Осип Мандельштам – „пассеист и пророк” (Н. Струве), поэт культурно-исторических реминсценций и высокого интеллектуализма. Акмеистическая эстетика „Камня”. Актуализация историософской проблематики в Tristia”. Гражданские стихи Мандельштама, вызванные в мир „веком–вълкодавом”. Проза поэта – его литературно–историософская автобиография.

ТЕМА 9

Футуризм – эмблема русского авангарда. Европейские координаты русского футуризма. Футуризм – новый вид искусства: нигилистическое, агрессивное, воинственное, атеистическое, апокалиптическое, антиэстетическое… искусство шоковой деконструкции и эпатирующего натурализма; дискредитация традиционного, десакрализация священного, растабуирование табуированного. Программные манифесты и альманахи русского футуризма, его идейная эклектика и разноречие его группировок: „Кубофутуристы” (В. Хлебников, А. Крученых, В. Каменский, Д. и Н. Бурлюк, В. Маяковский, Е. Гуро); „Эгофутуристы” (И. Северянин, И. Игнатьев, В. Гнедов); „Мезонин поэзии” (В. Шершеневич, Р. Ивнев); „Центрифуга” (Б. Пастернак, Н. Асеев, С. Бобров). „Сдвиг” – метаприйом футуристов. „Самовитое слово” и „заумный язык” в эстетической утопии футуризма. Проэкции футуристической поэтики на литературную теорию русского формализма.

Владимир Маяковский и русский футуризм. Футуристическая антропология раннего творчества Маяковского („Владимир Маяковский”, „Облако в штанах”, „Флейта – позвоночник”, „Война и мир”, „Человек”). Рецепции ницшеанства и неоромантизма в концепции лирического героя. Программный характер „Облака в штанах”. Метафоризация – доминанта в футуристической поэзии Маяковского. Условная, гиперболическая образность и экспрессия выражения. Разнообразные измерения футуристического эпатажа. Пьесы Маяковского в координатах футуристической драмы. Маяковский – творец пролетарского эпоса. Идейная тенденциозность его послеоктябрьских стихов. Форсированное выполнение социального заказа и драма поэта. Постмодерная демифологизация Маяковского.

ТЕМА 10

Новосельская поэзия – свежее, яркое, самобытное явление, следующее реалистическим традициям русской поэзии и романтическому народному идеалу всеобщего благоденствия. Социально-мировоззренческое единство и идейно-эстетическое единомыслие новосельских поэтов (Н. Клюев, С. Есенин, С. Клычков, П. Орешин, А. Ширяевец, П. Карпов, И. Приблудный). Идиллическая картина крестьянской России – синекдохи большой Родины. Идеализация микро- и макрокосмоса деревенского человека. Романтизация сельской жизни, поэтизация крестьянского труда, эстетизация деревенского бытаТрадиции фольклора и старообрядчества в стиллистично-интонационной палитре новосельских поэтов.

Поэзия Сергея Есенина – эманация русского сельского космоса. Безмятежная деревенская Россия – центральный образ раннего творчества поэта („Радуница”). Очеловечивание и одомашнивание природы. Соизмерение божественного и природного, небесного и земного. Християнско-языческая образность и фольклорно-песенные интонации. Анималистический цикл („Песнь о собаке”). Цикл „революционных поэм” („Преображение”, „Инония”, „Небесный барабанщик”, „Иорданскя голубица”) – „новый завет новой мужишкой веры”. Послеоктябрьская поэзия Есенина – элегия о метафизическом конце сельской Руси и о „последнем поэте деревни”. Финальные произведения Есенина („Черный человек”, „Анна Снегина”, „Страна негодяев”) – трагический итог лично и вместе пережитого.

ТЕМА 11

Литература периода Октябрьской революции и Гражданской войны. Вопрос о приятии или неприятии революции и размежевание в среде русской интеллигенции. Общая характеристика развития публицистики: А. Блок, В. Иванов, И. Бунин, М. Горький, А. Короленко, Е. Замятин, А. Ремизов, В. Розанов. Проза 20 –ых годов – явление многослойное и пестрое.

ТЕМА 12

„Идеологически позитивный” роман – эмблема новой идеологической парадигмы. Литературный процесс после Октябрьской революции. Формирование монистической концепции советской литературы и утверждение нового соцреалистического канона. Нормативные требования социалистического („утопического”) реализма. Артикуляция мифа о заново родившемся советском человеке через образ нового положительного героя советской литературы. Утверждение нового типа (воинствующего) гуманизма и идеологического позитивизма. Проблема социально-классового подбора,  пригодности человеческого материала к требованиям новой эпохи и дискриминация традиционных гуманистических ориентиров. Трафареты нового художественного метода: „Железный поток” А. Серафимовича, „Чапаев” Д. Фурманова, „Разгром”А. Фадеева.

ТЕМА 13

Евгений Замятин – автор первой социальной антиутопии в русской литературе. Ранняя проза Замятина („Уездное”, „На куличках”, „Островитяне”) и параметры духовной энтропии. „Дракон”, „Пещера”, „Мамай” – трагический итог революционного эксперимента. Роман „Мы” в координатах жанра антиутопии и в контексте антиутопии 20 века. Конфронтация прозревшей личности с инвариантной суперсистемой. Футурологические попадения Замятина и его стиллистические новации.

ТЕМА 14

Андрей Платонов – писатель с необычными творческими поисками; самый „странный” по мысли и слову русский писатель. Дебют Платонова в поэзии („Голубая глубина”) и в прозе („Епифанские шлюзы”). „Сокровенный человек”: библейский прототип остранненного героя–скептика. Антиутопии Платонова „Чевенгур” и „Котлован” – дерзкие предупреждения о катастрофической сущности советской утопии. Многообразная дискредитация химерической структуры. Апокалиптическая визия об онтологическом крахе социалистического мира. Титрологическая символика. Антропонимические акценты. Антиномии хронотопа. Уникальный словесный эксперимент Платонова – ключ к художественной убедительности его творчества.

ТЕМА 15

Михаил Шолохов – самобытный певец донского казачества. „Донские рассказы” – художественное изображение идеологического раскола родственных связей в „эпоху войн и революций”. „Тихий Дон”: история создания и полемика вокруг романа. Шолоховский роман-эпопея в контексте русской литературы 20 – 30-ых годов. Беспощадная моральная оценка в освещении  исторических событий. Человек и грозная, ломающая его судьбу эпоха, человек, оказывающийся перед необходимостью выбора. Григорий Мелехов как трагический герой. Объемность психологического анализа. Фольклорные традиции в поэтике романа. „Поднятая целина” и роль социального заказа. „Судьба человека” – этапное произведение в русской литературе 20 века. История создания, жанровое своеобразие и значение рассказа для выхода литературы из „бесконфликтного” тупика. Появление нового типа героя; частная человеческая жизнь как явление эпохи.

ТЕМА 16

Михаил Булгаков – автор одного из литературных шедевров 20 века. Литературный дебют молодого писателя („Записки юного врача”, „Записки на манжетах”). Тема белой армии (русской интеллигенции) – первая настоящая тема в прозе и драматургии Булгакова („Белая гвардия”, „Дни Турбиных”, „Бег”). „Искусство и власть” – самая больная для Булгакова тема („Жизнь господина де Мольера”, „Кабала святош”, „Последние дни”). Гримасы нового времени в фантастической сатире Булгакова („Дьяволиада”, „Зойкина квартира”, „Иван Васильевич”, „Блаженство”). „Собачье сердце” и „Роковые яйца” – эмблемы булгаковского скептицизма по отношению к ускоренному продуцированию нового человека и нового социума.

„Мастер и Маргарита” – роман с эпидемической мировой славой; роман-судьба, роман-отчет, роман-завещание; роман-лабиринт: многопластовое произведение, провокирующее разнообразные (иногда абсурдные) интерпретации. „Мастер и Маргарита” как философский роман – миф: библейские координаты художественного действия, мифологическая организация хронотопа, модальная недискретность, многоуровневый синкретизм, семантическая амбивалентность и структурная открытость, лейтмотивность, двухмерная композиция и двоичность стиля. Булгаков – виртуозный мастер языка и музыкальной театрализованности действия.

ТЕМА 17

Литература периода Великой Отечественной войны –„поэтическая мобилизация чувств”. Злободневность и патриотический пафос литературных произведений. Первенство оперативных жанров. Призывность, агитационность поэзии и ее небывалый подъем. Жанр поэмы („Василий Теркин” А. Твардовского как народно-героический эпос). Песни военных лет. Документальная и обобщенно-романтическая проза. Публицистическая острота и мобильность драматургии („театры на колесах”, „агит-пьесы”). Ораторские интонации публицистики военных лет.

ТЕМА 18

Борис Пастернак – „уполномоченный вечности”; творец, до конца отстаивающий свою автономию и автономию личности в эпоху тотального регламента и групповой идеологии. Поэзия раннего Пастернака в контексте русского футуризма („Близнец в тучах”, „Поверх барьеров”). „Сестра моя – жизнь” и идейно-эстетические новации поэта Пастернака. „Детство Люверс” – ранняя проза поэта.

„Доктор Живаго” – генеральная проза Пастернака. Трагическая судьба романа и его автора. „Доктор Живаго” как эпический роман, противоречащий трафарету социалистической литературы. „Доктор Живаго” как мифологический роман, противостоящий атеистической инвазии своего времени. Апел к христианским ценностям и к пониманию жизни как саможертва. Акцент на идею о бессмертии в творчестве (о спасении чрез Логос) и на идею о кенозисе. Основные параметры историософской концепции романа. Своеобразная поэтика „Доктора Живаго” – „прозы поэта”.

ТЕМА  19

Поэзия 60 – 80-ых годов – многообразие творческих индивидуальностей и высокий уровень стихотворного мастерства. „Громкая” (Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Б. Ахмадуллина)  и „тихая” (А. Тарковский, А. Жигулин, Н. Рубцов, В. Соколов) поэзия. Восход и падение поэмы. Авторская песня как самобытное социокультурное явление и как синкретичесое искусство (Б. Окуджава, В. Высоцкий, А. Галич). Авангардистская поэзия (И. Бродский). Рок-поэзия.

ТЕМА 20

Проза 60 – 80-ых годов – слово о сложности и трагичности человеческого бытия. Деревенская проза (Ф. Абрамов, В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин) и ее борьба против раскрестьянивания русского человека. Повести В. Распутина („Прощание с Матерой”, „Последний срок”, „Деньги для Марии”) – условно-символический ракурс воплощения деревенской темы; творчество В. Шукшина („Сельские жители”, „Калина красная”) – нравственно-философский ракурс. Военная проза и ее путь от военного к человеческому: „лейтенатская проза” (В. Некрасов, В. Быков, Ю. Бондарев, К. Воробьев, Г. Бакланов, Б. Окуджава). Повести В. Быкова („Сотников”, „Обелиск”, „Дожить до рассвета”), В. Распутина („Живи и помни”), В. Астафьева („Пастух и пастушка). Сатирический подход к военной теме (В. Войнович). Художественно-документальная проза о войне (А. Адамович, Д. Гранин, С. Алексиевич). Городская проза (Ю. Трифонов, С. Довлатов, С. Каледин, М. Кураев) с ее демаскированием/испытанием человеческой души в круговороте городской жизни. Историческая проза и нравственно-философское постижение минувшего (Б. Окуджава, В. Шукшин).

ТЕМА 21

Драматургия 60 – 80-ых годов – важный ингредиент русской литературы 20 века. Восстановление разорванных связей. Выход на мировую сцену. Расширение жанрового диапазона: социально-психологическая (А. Арбузов, В. Розов, А. Володин, А. Вампилов, Э. Радзинский), историко-документальная (М. Шатров, Л. Зорин, В. Шаламов, А. Солженицын), сатирическая (С. Михалков, М. Рощин, В. Шукшин, Э. Рязанов) драма. Тематические и эстетические новации. „Производственная драма” (А. Гельман) как явление застойного периода. Приход новых творческих сил (Л. Петрушевская, Л. Разумовская).

ТЕМА 22

Литература и перестройка. „Публикаторский бум”: возвращение в литературу произведений „внешних” и „внутренних” эмигрантов, опальных авторов, „арестованных” произведений, „несгоревших рукописей”, задержанной и лагерной литературы и т.д. Особенности их рецепции и оценки. Установление их реального места в реальном литературном процессе. Новое, деидеологизированное переосмысление русской классики и мировой литературы.

ТЕМА 23

Лагерная проза в контексте нравственно-философских проблем русской литературы 20 века (А. Солженицын, В. Шаламов, Е. Гинзбург, Л. Разгон, О. Волков, Г. Владимов). Специфика лагерной прозы как пограничного жанра. Варлам Шаламов – „Плутон, поднявшийся из ада”, творческий путь писателя. „Колымские рассказы” – художественно-философское исследование человеческой сути в условиях небывало разрушительных механизмов. Полемика Шоломова с Солженицыным.

ТЕМА 24

Василий Гроссман – писатель-антисталинист. „Жизнь и судьба” и „Все течет” – образцы антисталинской литературы. История создания и ареста дилогии „Жизнь и судьба”. Центральный вопрос об антиномичности жизни (личности) и судьбы (государства). Противопоставление жизни как свободной реализации личности судьбе, предопределению истории. „Все течет” и гроссмановская философия свободы. Социальная, политическая и народопсихологическая проблематика повести.

ТЕМА 25

Александр Солженицын – первооткрыватель/ первопроходец лагерной темы в русской литературе 20 века; „Данте нашего времени”.

„Один день Ивана Денисовича” в контексте русской литературы 20 века и в социальном контексте. Лагерь как синекдоха тоталитарного государства. Компрессия хронотопа – основной постулат в творчестве Солженицынна. „Матренин двор” – притча о горькой русской судьбе русской деревни. „В круге первом” – самое вдохновенное произведение Солженицына. Роман со сложной историософской концепцией и с полифонической композицией. Проблема истинного патриотизма в условиях тоталитарной государственности. „Архипелаг ГУЛАГ” – беспощадная летопись советской каторги. Своеобразная визия Солженицына на роль лагеря/ тюрьмы в человеческой жизни: аскеза как путь к возрсждению личности, а личный стоицизм – путь ко всеобщему спасению. „Красное колесо” – колоссальная эпопея о катаклизмах русской истории. Солженицын – автор разнообразных творческих интересов, создатель поэзии, драматургии, публицистики, исторических и лингвистических исследований.

 

 • Литература эмигрантской диаспоры – нераздельная часть русского литературного наследия. История изгнания русской литературы (волны, центры рассеяния). Ключевые фигуры в русском литературном пространстве за рубежом. Тематика, проблематика и жанровое разнообразие русской эмигрантской литературы. Владимир Набоков – творец двух веков, сын двух культур. Романы Набокова („Защита Лужина”, „Приглашение на казнь”, „Другие берега”, „Пнин”, „Дар”, „Лолита”, „Машенька”) как единый метароман. Метатекстовые связи с русской классикой и с русским постмодернизмом.
 • Новейшая русская литература. Пост – постмодернизм в семиосфере русской литературы. Прерогативы новой литературной ситуации. Эмблематические имена. Знаковые фигуры в съвременной русскоязычной литературной критике.
 • .

 

Програма на семинарните занятия:

ТЕМА 1.

            Иван Бунин. Повесть „Суходол”. Особенности реализма ХХ века. Тематика, проблематика и особенности поэтики И.Бунина. П.”Суходол” в контексте философско-эстетических исканий „Серебряного века” и ее историософская нацеленность. Художественное исследование русского национального характера и его метафизических измерений – лейтмотив творчества Бунина. Критицизм и провиденциализм художественных инвенций, поэтические новации.                                                                              

     ТЕМА 2.

            Леонид Андреев. Рассказы „Стена”, „Бездна”, „Мысль”, „Рассказ о семи повешенных”. Экзистенциальная проблематика рассказов – проблемы алиенации, одиночества, рока, заботы и страха, проблема выбора. Особенности новой, экспрессионистской поэтики – создание масштабных гротесковых полотен, изображающих абсурд человеческого бытия.                                

    ТЕМА 3.

            Максим Горький. Героико-романтический цикл: „Макар Чудра”, „Старуха Изергиль”, „Песня о соколе”, „Песня о буревестнике”, философская поэма „Человек”. Истоки и особенности нового романтизма Горького. Титанизм и ницшеанство Человека в творчестве писателя. Новая концепция личности.      

     ТЕМА 4.

            Русский символизм. Особенности философско-эстетической парадигмы русского символизма.   Творчество Ал.Блока ( цикл „Стихи о Прекрасной Даме”, ст. „Незнакомка”, „В дюнах”). Эволюция темы любви. Теократическая утопия Владимира Соловьева и миф о сотворении мира – основа мистической концепции любви в поэзии Блока. „Миф – постулат бытийного сознания”. Мистические измерения любви в парадигме реального и „низкого” мира. Особенности поэтики – через усложненную метафорику к символу и мифу.   

  ТЕМА 5.

            Русский акмеизм. Особенности философско-эстетической системы. Творчество Николая Гумилева, Осипа Мандельштама и А.Ахматовой.  Новая антроподицея в творчестве акмеистов. История как особая ступень бытия. Поиски новой образности, особенности поэтики.       

 

  ТЕМА 6.

            Русский футуризм. Особенности философско-эстетической системы. Апокалиптический характер феномена „футуризм” с его подчеркнутой тенденцией к деструкции языка, культуры и мира и маргинализации человека. Поэтизация агрессии, нигилизма и банально-пошлого. Новый язык ”заумь” и экстремизм афишированного новаторства. Специфика поэтических поисков Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского.                                             

ТЕМА 7.

             „Новокрестьянская поэзия” и творчество Сергея Есенина. „Старая – новая” фольклорная стихия и возрожденное народничество. „Крестьянская, мужицкая” Россия – источник нравственных сил и энергии. Трагизм революционного опыта в контексте русского „крестьянского” бунта в поэме Сергея Есенина  „Анна Снегина”.                                                                                                 

ТЕМА 8.

             „Разгром” Александра Фадеева, „Железный поток” Ал.Серафимовича, „Чапаев” Дм.Фурманова и становление идеологически позитивного романа. Особенности нового художественного метода социалистического (утопического) реализма: партийность, классовость, народность, классовый гуманизм, новый тип историзма, новый положительный герой. Сращение идеологии и искусства.

ТЕМА 9.

            „Арестованная литература” как альтернативный соцреализму дискурс. Евгений Замятин и его роман „Мы” – первая социальная антиутопия в литературе ХХ века. Художественное воссоздание утопической модели коммунизма и его проекции в будущее – типологическая основа развития жанра в европейской литературе. Мрачная инвектива романа и доказательства философской несостоятельности утопических систем (закрытость, сверхфункциональность и высокая энтропийность).

ТЕМА 10.

            Андрей Платонов. Роман „Чевенгур” и повесть „Котлован” в координатах жанра антиутопии. Пародирование, травестирование и гротесково-фантастическое изображение основных идеологем социализма. Футурологический прогноз инвективы.

ТЕМА 11.

            Михаил Булгаков. Роман „Мастер и Маргарита”. Специфика „магического реализма” Булгакова. Этико-философские и христианско-мифологические координаты художественной вселенной Булгакова. Роман „Мастер и Маргарита” – роман об Этиосе и Эсхатосе”.

ТЕМА 12.

            Борис Пастернак. Роман „Доктор Живаго”. „Исторический образ” России в романе в контексте специфической историософской концепции автора. Сопряженность исторического и мифологического начал. Евангельская канва романа. Темы любви, творчества и бессмертия. Симфонизм романа – главная особенность поэтики, композиции и архитектоники романа.

ТЕМА 13.

            Александр Солженицын. Роман „В круге первом”. Миссия и мессианство в творчестве А.Солженицына. Структура „Божественной комедии” и композиция романа. Философская медитативность, нравственное послание и яростный изобличительный пафос. Образ лагеря – концентрированный образ тоталитарного социалистического „рая”.

ТЕМА 14.

            Варлаам Шаламов. „Колымские рассказы”. В.Шаламов – „Плутон, поднявшийся из ада”. Конец жанра романа и начало новой „документально-художественной прозы” в русской литературе. Специфика лагерной прозы как пограничного жанра. Новая „запредельная” концепция лагерного человека. Слово как маркер духовного существа.

 

 

Литература:

 

 1. История русской литературы., Ленинград, 1983, т.4;
 2. Волков А.А.Русская литература ХХ века (дооктябрьский период);
 3. Кулешов Ф.И. Лекции по истории русской литературы к.19-ого – нач.20-ого века. Минск, 1976;
 4. Из истории русского реализма к. 19-ого – нач.20-ого века. Под редакцией А.Г.Соколова. М., 1986г.;
 5. История русской советской литературы (1917 – 1940гг.) под ред.А.И.Метченко и С.М.Петрова. М., 1980.;
 6. Современная русская советская литература (50- 80-ые гг.) под ред. А.Бочарова и Г.Белой. Ч.1, 2. М., 1987.;
 7. История русской советской поэзии (1941 – 1980гг.). Ленинград, 1984.;
 8. Литературно-эстетические концепции в России  к. 19-ого – нач. 20-ого века. М., 1975.;
 9. Филиппов Г.В. Русская советская философская поэзия. Л-д., 1984.;
 10. Казак, Волфганг. Енциклопедия на руската литература на ХХ век. С., 1996.
 11. Руска литература на 19 и 20 в. Учебник за ВУЗ. Изд-во на СУ “Климент Охридски”, С., 2002.;
 12. Николаев П.А. Русские писатели 20-го века. Биографич.справочник. М., 2000.;
 13. Русская литература 20-го века. Большой уч.справочник. М., “Дрофа”, 2000.;
 14. Русская литература ХХ-го века в зеркале критики. Хрестоматия. “AKADEMIA”, М.-СПб., 2003.;
 15. Русские писатели. Биобиблиографический словарь. Ч.1,2. М., 1990.;
 16. Руска литературна класика. Под ред. на П.Троев. т.3,4. С., 1996 -98г.;
 17. Лихачов Дм. Култура и съвременност. С., 1987.;
 18. Жолковский А.К. Блуждающие сны. М., 1994.;
 19. Гаспаров М.Б. Литературные лейтмотивы. М., 1993.;
 20. Перечитывая заново. Сб.ст. М., 1989.;
 21. Избавление от миражей. Сб.ст. М., 1990.;
 22. Тодоров, Цветан. На предела. С., 1994.;
 23. Ликова, Розалия. Проблеми на европейския символизъм. С., 1984.;
 24. Казакова, Светлана. Руски модернизъм. Авангард. Шумен, 1993.
 25.   Электронная библиотека современных литературных журналов России “Журнальный зал” : http://magazines.russ.ru/;
 26. Энциклопедия футуризма: http://www.futurism.ru;
 27.  Поэзия авангарда (тексты, исследования и материалы): http://avantgarde.narod.ru;
 28. Электронная библиотека Ал.Белоусенко: http://www.belousenko.com/;
 29. Современная русская литература с Вячеславом Курицыным: http://www.guelman.ru/slava/kursb2/7.htm;
 30. Фергасов, Фатех. Литературная жизнь: http://www.pseudology.org/Literature/;
 31. Скоропанова И.С. Русская постмодернистская литература: http://yanko.lib.ru/books/cultur/skoropanova-russ-postmodern-lit.htm;
 32. Егорова Л.П., Чекалов П.К. История русской литературы ХХ в.: http://teneta.rinet.ru/rus/ee/egorova-lp_chekalov-pk_historia_russkoi_literatury.html;
 33. Каталог. Историко-литературное издание.: http://www.litcatalog.al.ru/periodics/peri.html;
 34. Постмодернизм. Энциклопедия: http://yanko.lib.ru/books/encycl/post_mod_encyclop_all.html#_Toc16546362;

      35. Топос. Литературно-философский журнал: http://www.topos.ru/article/2155