Съвременен руски език (Синтаксис)

Преподаватели: Доц. д-р Майя Кузова

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Задочна

Година: III – IV

Семестър:  VI – VII

Хорариум: Лекции – 30; Семинарни занятия – 25

Кредити: 9

Обща анотация: Теоретичният курс по синтаксис на руския език се провежда със студентите от специалности „Руска филология”, „Руски език и български език” (редовно и задочно обучение), „Приложна лингвистика”, „Лингвистика с маркетинг“, „Лингвистика с бизнес администрация“, „Лингвистика с информационни технологии“. Според актуалните учебни планове е ситуиран през втори семестър на трети курс и първи семестър на четвърти курс от програмата на образователна степен „бакалавър”, включва лекции и семинарни занятия, завършва с изпит.

Лекциите представят систематизирано и в компактен вид основния материал по дисциплината. Семинарите ги следват без формална и времева обвързаност – в хода им се разискват допълнителни, проблемни или трудни за аудиторията въпроси; обособени са и практически занятия. Част от материала се поднася в мултимедийни презентации.

Форма на контрол: 

Дисциплината завършва с изпит.

Изпитът е писмен, теоретико-практически (ТЕСТ) с разнотипни задания:  дефиниции на основни понятия, теоретични и практически въпроси за избор на правилен отговор от варианти, определяне на тип и разновидност на синтактични връзки, анализ и структурни схеми на просто (двусъставно и едносъставно) изречение, замяна на модели с реални изречения, пунктуация, един теоретичен въпрос от изпитния конспект, сложно изречение (определяне и номериране на предикативните части, построяване на структурна / линейна схема, превод на изречението). Всеки въпрос носи определени точки; оценяването е според сумарния им брой.

Анотация на лекционния курс: Курсът лекции по синтаксис, като заключителна част от курса Съвременен руски език, е включен в блока задължителни теоретични дисциплини на посочените специалности. Изучаването на синтактичните единици и тяхното функциониране, мобилизиращо средствата на всички останали езикови нива, има важно теоретично и практическо значение в обучението на студенти-филолози. В курса са представени основите на синтактичната наука с опора на онези авторитетни позиции по отделните проблеми, които съответстват на наложилите се традиции. Едновременно с това студентите получават възможност да се запознаят с принципно важни положения в съвременния теоретичен синтаксис, с нови изследвания и с очертаващи се  нови области на лингвистичен интерес. В съответствие с динамичната същност на езика като сложен феномен, чиито прояви трудно и не винаги се поддават на категорично определяне, акцентите в курса по необходимост падат върху спорните, нееднозначно тълкувани въпроси, засягащи различни аспекти на неговото изследване.

Изложението на материала в лекциите претендира за относителна пълнота  и пределна систематизираност, предопределяни от целите му да служи за основа и ориентир в подготовката на студентите за изпита. Степента на подробност зависи, от една страна, от степента на  компактното освещаване на един или друг въпрос в специалната литература, а от друга, от неговата важност, проблемност, спорност. Критерий в това отношение е и значимостта на конкретните въпроси за практическото овладяване на руски език. По преценка на лектора (и в зависимост от хорариума на дисциплината за съответната специалност) се определят разделите за самостоятелно изучаване.

Програма на лекциите:

Тема 1. Предмет синтаксиса. Место синтаксиса в системе языка и его связь с остальными разделами языка. Основные понятия синтаксиса.

Тема 2. Валентность. Типы валентности. Синтагматика и парадигматика.

Тема 3. Синтаксические связи и отношения. Средства выражения синтаксических связей. Уровни их представленности.

Тема 4. Словосочетание как единица синтаксиса. Принципы классификации словосочетаний. Грамматическая семантика. Проявления синкретизма.

Тема 5. Предложение как единица синтаксиса. Признаки предложения. Предложение как многоаспектная единица (симметрия / асимметрия аспектов). Теория структурной схемы. Понятия регулярной реализации схемы, семантики схемы и семантической структуры предложения. Грамматическая парадигма предложения. Пропозиция и ее выражение.

Тема 6. Критерии классификации предложений в русском язык.

Тема 7. Простое предложение. Понятие о члене предложения. Позиции и свойства членов предложения. Главные и второстепенные члены и их синтаксические позиции. Структурные и семантические свойства членов предложения, обязательность / факультативность членов предложения.

Тема 8. Двусоставное предложение. Строение двусоставного предложения. Подлежащее как главный член двусоставного предложения. Средства выражения подлежащего в русском языке. Подлежащее – Субъект – Агенс.

Тема 9. Сказуемое как главный член двусоставного предложения. Семантика сказуемого. Структурно-семантические типы сказуемого.

Тема 10. Понятие о второстепенных членах предложения. Структурная и семантическая обязательность / факультативность второстепенных членов. Их связи с остальными членами предложения. Присловные и приосновные второстепенные члены.

Тема 11. Понятие об односоставном предложении. Классификация односоставных предложений.

Тема 12. Природа нечленимых предложений. Специфика строения и типовая семантика. Разновидности нечленимых предложений.

Тема 13. Неполные предложения. Факторы, создающие неполноту предложения. Структурная и семантическая неполнота предложения. Специфика неполноты предложения в русском и болгарском языках.

Тема 14. Критерии, принципы и способы осложнения простого предложения. Понятие полупредикативной единицы – ядро и периферия категории.

Тема 15. Предложение как коммуникативная единица. Теория АЧ. Актуальное членение и его компоненты. Средства выражения актуального членения. Понятие высказывания. Коммуникативная парадигма предложения. Соотношение актуального и синтаксического членения предложения. Порядок слов в предложении (в русском и болгарском языках).

Тема 16. Сложное предложение как полипредикативная единица синтаксиса. Синтаксические связи, средства выражения связей и разграничения отношений между частями сложного предложения. Принципы классификации сложного предложения. Типы сложных предложений по структуре и по характеру связи.

Сложносочиненное предложение. Факторы, влияющие на степень семантико-синтаксической зависимости частей. Типы сложносочиненных предложений.

Сложноподчиненное предложение. Особенности подчинительной связи на уровне предложения. Принципы классификации и типы сложноподчиненных предложений.

Бессоюзное сложное предложения. Способы выражения отношений между частями, типы бессоюзных предложений.

Анотация на семинарите: Целта на работата е активизиране и допълнение на лекционния материал, овладяване на метаезика на дисциплината, обособяване и характеристика на езиковите явления и развитие на навици за теоретичен анализ. Семинарните упражнения вървят успоредно, но не обхващат или повтарят всички теми от лекционния курс – специално се разглеждат възлови, сложни или спорни проблеми. Оценяват се вариантите за решаване на конкретни задачи и проблеми. Анализите се провеждат на базата на примери (словоформи, словосъчетания, изречения и текстови фрагменти в тяхното естествено функциониране) с цел да се осъзнае практическото използване на теоретичните знания.

Програма на семинарите:

Тема 1. Предмет и основные понятия синтаксиса. Теоретическое и практическое значение изучения синтаксического строя языка. Место синтаксиса в системе языка и его связь с остальными разделами языка. Синтаксические единицы (структурный и функциональный подходы к их выделению). Предмет и объект синтаксического исследования. Синтаксическая семантика.

Тема 2. Синтаксические связи и отношения. Понятие синтаксической связи. Условия соединения слов в речи. Валентность. Синтагматика и парадигматика. Типы синтаксической связи. Средства выражения синтаксических связей и уровни их представленности. Сводная таблица синтаксических связей и отношений.

Тема 3. Словосочетание как единица синтаксиса. Характеристика словосочетания в его отношении к слову и предложению. Синтаксическая связь на уровне словосочетания. Парадигма словосочетания. Принципы классификации словосочетания. Понятие синкретизма.

Тема 4. Предложение – определение, признаки. Понятие предикативности. Способы выражения предикативности. Предикация и пропозиция (разновидности и выражение). Предложение как многоаспектная единица – формальная, смысловая  и коммуникативная организация предложения. Симметрия и асимметрия аспектов (в русском и болгарском языках). Грамматическая парадигма предложения.

Тема 5. Структурная схема предложения. Генеративные модели языка. Определение структурной схемы и ее разновидности, символы. Основные структурные схемы двусоставного предложения в русском языке. Регулярные реализации структурных схем предложения. Понятия семантики схемы и семантической структуры предложения.

Тема 6. Простое предложение. Понятие о члене предложения. Способы выражения предикативности. Синтаксические позиции членов предложения. Двусоставное предложение. Главные и второстепенные члены предложения и их  структурные и семантические свойства. Обязательность / факультативность членов предложения. Подлежащее как главный член двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Подлежащее – Субъект – Агенс.

Тема 7. Сказуемое как главный член двусоставного предложения. Общая типовая семантика сказуемого. Частные проявления типовой семантики. Структурно-семантические типы сказуемого. Трудности синтаксического анализа.

Тема 8. Односоставные предложения. Типы односоставных предложений. Основные структурные схемы односоставных предложений.

Тема 9. Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения, сравнительная характеристика синтаксической связи на разных синтаксических уровнях.

Тема 10. Схемы сложного предложения. Многочлены и сложные синтаксические конструкции.

Литература:

Акимова Г.Н., Вяткина С.В. и колл. Синтаксис современного русского языка. СПб.: СПбГУ, М.: 2009.

Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы Москва: Стереотип, 2019 (и всяко друго издание).

Бабайцева В.В. Синтаксис русского языка. Москва: Флинта, Наука, 2015.

Бабайцева В.В. Явления переходности в грамматике русского языка. Москва: Дрофа, 2000.

Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Современный русский язык в III частях. Ч.III – Синтаксис. Пунктуация. Москва: Просвещение, 1987

Блажев Б.И., Йотов Ц.Д. Синтаксис современного русского языка. София: УИ, 1992.

Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. Москва: Высшая школа, 2003.

Гордеева О.И., Гынгазова Л.Г. Сборник упражнений по синтаксису современного русского языка, Москва: Флинта, 2011.

Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.

Иванова Е. Сопоставительная болгарско-русская грамматика. Синтаксис. Т.2, 2009.

Краткая русская грамматика (под ред. Н.Ю.Шведовой и В.В.Лопатина). Москва: Русский язык, 1989.

Кустова Г.И. Синтаксис современного русского языка. Курс лекций. Москва: Флинта, 2019.

Носовец С.Г. Синтаксис современного русского языка: контрольные вопросы и практические задания. Москва-Берлин: Директ-Медиа, 2017.

Пипченко Н.М. Современный русский язык. Синтаксис словосочетания и простого предложения. Минск: БГУ, 2008.

Рогачева Е.Н. Русский язык: синтаксис и пунктуация: второй уровень владения языком. Учебное пособие. Москва: Флинта, 2014.

Рыженкова Т.В. Синтаксис современного русского языка в таблицах. Москва: Прометей, 2019.

Современный русский литературный язык (под редакцией  П.А. Леканта). Москва, 1988.

Русская грамматика (под ред. Н.Ю.Шведовой). Ч.ІІ – Синтаксис. Москва: Наука, 1982.

Савко И.Э. Русская пунктуация. Правила, упражнения, тесты. Москва: Попурри, 2010.

Современный русский язык (под ред. В.А.Белошапковой). Москва: Высшая школа, 1989 (и всяко друго издание).

Федосюк М.Ю. Синтаксис современного русского языка. Учебное пособие. Москва: Инфра-М, 2019.

Ченева В. Современный русский язык, ч. 3. Синтаксис. Велико Търново: УИ, 2003.

Интернет източници:

http://ksana-k.narod.ru/menu/rus/beloshapkova.html

http://www.twirpx.com/file/44351/

http://st-books.ru/item/20502

http://window.edu.ru/window/library?p_rid=20205

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook089/01/index.html

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/part-124.htm

http://fictionbook.ru/author/anna_aleksandrovna_yansyukevich/sovremenniyyi_russkiyi_yaziyk_praktiches/read_online.html?page=1

http://www.kodges.ru/95951-sintaksis-sovremennogo-russkogo-yazyka.html

http://alleng.org/d/rusl/rusl301.htm

http://alleng.org/d/rusl/rusl302.htm

https://www.bsu.by/Cache/pdf/372093.pdf