Факултативна дисциплина 1

Основи на руския правопис

Преподавател: гл. ас. д-р Надя Чернева

Вид на дисциплината: Факултативна

Форма на обучение: Редовна

Курс: І

Семестър: І

Хорариум: Упражнения – 30

Кредити: 2

Методи на оценяване: текуща оценка

Цели на курса:   

Формиране на базисни умения и навици за писане на думи, словосъчетания, прости изречения и кратък свързан текст.

Анотация:

Уводен корективен курс с ярко изразена практическа насоченост.  Обект на коментар са условията за ефективна комуникация, особеностите на руската устна и писмена реч, понятието «езикова норма» и практиката на нейното прилагане. Анализират се базисни правила на руския правопис.

Очакван резултат е формирането на базисни умения и навици за писане на думи, словосъчетания, прости изречения и кратък свързан текст.

Форми на работа:

 • семинар-практикум

Форми на контрол: текуща оценка

Програма на курса:

 

 1. Езикът като средство за общуване. Условия за ефективна комуникация.
 2. Особености и етика на устната и писмена реч.
 3. Езикова норма.
 4. Видове речници. Работа с речник.
 5. Състав на думата. Морфемен анализ.
 6. Правопис на различните видове морфеми.
 7. Части на речта.
 8. Правопис на имена.
 9. Правопис на глаголни форми.
 10. Правопис на служебни думи.

 

Литература:

 

Андрейчина К., Йотова Л., Котева З.  Сборник диктантов по орфографии. София, 1984.

Барышникова Т. 250 изложений и диктантов по русскому языку. (Учебное пособие для школьников и абитуриентов). Москва, 2003.

Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно. Москва, 1993.

Володина Г. И. А как об этом сказать? Специфические обороты разговорной речи. Москва, „Русский язык. Курсы.”, 2008.

Гочев Г., Гочева С., Славков Г. Практическое пособие по русской орфографии. София, 1987

Жданов А. А., И. Ф. Жданова. Как писать деловые письма на русском, английском, немецком языках. Москва, „Русский язык”, 1997.

Раденкова Е., Манова И. Сборник текстов для изложений. Младшие курсы отделений русской филологии. София, 2002.

Трофимова Г. К. Русский язык и культура речи. Москва, „Флинт”, „Наука”, 2007.

Ясинская М. Б. Мастер-диктант. Сборник диктантов с заданиями и ключами. Москва, „Русский язык”, 2003.

 

Словари, справочники

 

http://www.zipsites.ru/?n=12/5/1/

 

http://www.yamal.org/ook/

 

http://linglang.ru/pages/dict/ru/?t202id=51616&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=dictionary

 

Русский ортографический словарь РАН. Отв. Ред. Лопатин В. В. Электронная версия. ГРАМОТА.РУ, 2001-2007

 

Зарва М. В. Словарь ударений. Москва, Изд-во НЦ ЭНАС, 2000.

 

Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь. Москва, Дрофа, 2004.

 

Культура устной и письменной речи делового человека. Справочник. Практикум. Москва,  „Флинт”, „Наука”, 1997.