Избираема дисциплина 6

Бизнес комуникация

 

Преподаватели: Гл. ас. д-р Атанаска Тошева

Вид на дисциплината: Избираема

Форма на обучение: Задочна

Година: IV

Семестър: VIII

Хорариум: Лекции – 10

Кредити: 2

Методи на оценяване: Тест и съставяне на различни типове документи.

Цели на курса: Да запознае студентите от специалност Руска филология с основните лигвистични признаци на руския език в сферата на бизнеса, деловото общуване и административната уредба и да формира комуникативни умения за решаване на широк кръг от комуникативни задачи, осигуряващи свободно общуване в посочената професионална сфера.

Анотация: Курсът е съставен от няколко основни тематично-ситуативни модула, които обхващат най-често използваните езикови средства в бизнес комуникацията и административното общуване. Курсът е с превес на писмената комуникация. В него се акцентира върху спецификата на нормите на деловия език в областта на лексиката, морфологията, синтаксиса, стилистиката; обръща се специално внимание на високата степен на унификация и стандартизация на този език, преобладаването на терминологична лексика, неговата логичност, отсъствие на емоционалност, информационно натоварване на всеки елемент от текста, внимание към детайлите. Запознаването с образците на основните видове документи и вариантите на тяхната композиционна структура помага за развиване на стилистично чувство към езика. Предлаганите упражнения са насочени към отработване на речеви модели и изработване на умения и навици за редактиране на текстове от посочената професионална сфера, за съставяне на някои видове документи, за водене на делова кореспонденция.

 

 

Основни теми:

 

Тема 1. Сущность, цели и задачи курса „Бизнес коммуникация”. Основные понятия и проблемы.

 

Тема 2. Офис и офисное оборудование.

 

Тема 3. Составление стандартного CV (резюме).

 

Тема 4. Деловые документы и административное обслуживание. Корректное заполнение различных формуляров в сфере бизнеса.

 

Тема 5. Бизнес информация в интернете. Нетворкинг. Бизнес социальные сети.

 

Тема 6. Бизнес корреспонденция.

 

 

Препоръчителна литература:

 

Алимов В.В. Теория перевода. Перевод в сфере профессиональной коммуникации. – Москва: КомКнига, 2006

Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи:

Учебное пособие для вузов. – Ростов-на-Дону, 2000.

Георгиева Р. Бизнескореспонденция и контрактни документи на руски и български език. – София: Сиела, 2007

Глива Н.Б., Дынькина Н.Р., Журавлева Л.С., Калиновская М.М., Лаврова Н.В., Трушина Л.Б. Бизнес-контакт. Тестовый практикум образца тестовых заданий по

русскому языку как иностранному для делового общения. – София, 2000

Гочев Г., Гочева С. Руско-български бизнес речник, – София: Наука и изкуство, 2009

Драгоева-Тальская Г., Манчев В., Солнцева-Накова Е. Пособие по учебному переводу официально-деловых текстов (русский и болгарский языки). – София: Издателство „Пропилер”, 2013

Дынькина Н.Р., Журавлева Л.С., Калиновская М.М., Лаврова Н.В., Трушина Л.Б. Тестовый практикум по русскому языку делового общения: Бизнес. Коммерция. Базовый уровень. – М.: Русский путь, 2002

Журавлева Л.С., Исаев Н.П., Калиновская М.М., Трушина Л.Б. Тестовый практикум по русскому языку делового общения: Бизнес. Коммерция. Средний уровень (русский язык как иностранный). – М.: МАКС Пресс, 2003; Изд. 2-е, доп. и испр. – М.: Русский язык. Курсы, 2006

Кирсанова М .В. Деловая переписка. – М., 2001.

Колтунова М. В. Деловое письмо. Что нужно знать составителю. – М., 2000.

Колтунова М. В. Язык и деловое общение. – М., 2000.

Кузин Ф. С. Культура делового общения. – М., 1999.

Паневчик В. В. Деловое письмо. – Минск, 1998.

Рахманин Р. В. Документы и делопроизводство. – М., 1995.

Рахманин Р. В. Стилистика деловой речи и редактирование служебных документов. – М., 1990.

Трушина Л.Б., Ускова О.А. Элитный персонал и К. Русский язык делового общения (продвинутый сертификационный уровень) – «Русский язык. Курсы», 2002

Хавронина С.А., Клобукова Л.П., Михалкина И.В. Деловое общение на русском языке. Книга 2. Коммерческие предложения. Объявления. Реклама. – Изд. Просвета, София, 1994

Хавронина С.А., Клобукова Л.П., Михалкина И.В. Деловое общение на русском языке. Книга 3. Банки и финансы. – Изд. Просвета, София, 1994

Хавронина С.А., Клобукова Л.П., Михалкина И.В., Бубнова А.П. Деловое общение на русском языке. Книга 1. Презентация фирмы. – Изд. Просвета, София, 1993