История на руския книжовен език

История на руския книжовен език

 

Специалност: Руска филология (задочно обучение)

Курс: 4

Семестър: 7

Кредити:  4

Хорариум: 15 ч. лекции и 10 ч. упражнения

Методи на оценяване: Текущ контрол, заключителен тест и устен изпит.

Език на преподаване: Руски език

Преподавател: доц. д-р Атанаска Тошева

Анотация:

В курса по История на руския книжовен език се проследява формирането и основните исторически промени във функционирането на книжовния език през отделните епохи и в различните жанрови системи, разглеждат се въпросите за връзката на книжовния език с историята на социално-икономическите формации, с историята на обществената мисъл, с идеологията и различните културни влияния.

Наличието на писменост и писмена фиксация на езика се разглежда като един от основните признаци на книжовния език. През различните етапи на своето съществуване той си взаимодейства активно с разговорния език, като тези взаимодействия са изключително динамични дори в рамките на сравнително кратки периоди от време. Оттук произтича и една от основните задачи на курса – да се проследи взаимодействието на книжовния с народно-разговорния език през различните етапи от историческото развитие на руското общество.

По време на своето хилядолетно функциониране руският книжовен език е претърпял сложна еволюция, намерила отражение в разнообразната в жанрово и тематично отношение писменост, което от своя страна несъмнено е променило и характера на тази писменост. Редица въпроси и днес предизвикват остри полемики. Запознаването на студентите с различни, в някои случаи диаметрално противоположни концепции и становища по фундаментални въпроси на историята на руския книжовен език има за цел да активизира участието им в учебния процес и да формира самостоятелно критично отношение към сложните дискусионни въпроси.

Целта на практическите занятия е да развие навици и умения за историко-стилистичен анализ на текстове от различни жанрове и епохи. Разглеждат се относително големи и сравнително завършени откъси от писмени паметници. Анализът на текста предполага съотнасяне на паметника към определен тип езикова формация, като се очертават както нормативните особености на езика през посочения период, така и отклоненията от нормата и причините за тези отклонения. Проследява се съотношението между книжните и некнижни езикови средства, на базата на което се прави заключение за типа на езика на дадения паметник.

Библиография:

Виноградов В.В. История русского литературного языка. Москва, 1978

Виноградов В.В. Проблемы литературных языков и закономерности их развития. Москва, 1964

Горнак В.В. История русского литературного языка. Методические рекомендации. Витебск: ВГУ имени П.М.Машерова, 2016

Горшков А.И. История русского литературного языка. Москва, 1969

Древнерусский литературный язык в его отношении к старославянскому. Москва, 1987

Ефимов А.И. История русского литературного языка. Москва, 1971

Захарова М.В. История русского литературного языка: учебник и практикум для академического бакалавриата. Москва: Издательство Юрайт, 2018

Ларин Б.А. Лекции по истории русского литературного языка ( X – сер. XVIII в.). Москва, 1975

Левин В.Д.  Краткий очерк истории русского литературного языка. Москва, 1964

Лихачев Д.С. Некоторые задачи изучения второго южнославянского влияния в России. Москва, 1958

Мещерский М.А. История русского литературного языка. Ленинград, 1981

Павлова Р. Болгарско-русские и русско-болгарские языковые связи. София,  1979

Русский литературный язык конца XX-ого века. М., 1994

Сергеева Е.В. История русского литературного языка. Учебное пособие. Москва: Флинта, Наука, 2013

Соболевский А.И. История русского литературного языка. Ленинград, 1980

Толстой Н.И. История и структура славянских литературных языков. Москва, 1988

Тот И. Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI – начале XII вв. София, 1985

Тот И. Исторические предпосылки возникновения и распространения древнеболгарской письменности на Руси. – “Материалы и сообщения по славяноведению. Секция лингвистика”, XVI, Сегед, 1984

Успенский Б.А. История русского литературного языка (XI – XVII вв.). Мюнхен, 1987

Успенский Б.А. Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка. Москва, 1983

Успенский Б.А. Из истории русского литературного языка XVII – начала XIX в. Москва, 1985

Успенский Б.А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI – XIX вв.). Москва, 1994

Филин Ф.П. Истоки и судьбы русского литературного языка. Москва, 1981

Филкова П. История русского литературного языка (XI – XVIII вв.). София, 1973

Филкова П. История русского литературного языка (XIX – XX вв.). София, 1976

Филкова П. Староболгарские традиции в истории русского литературного языка. София, 1991

Филкова П., Градинарова А.. История русского литературного языка. С., 1999

Якубинский Л.П. История древнерусского языка. Москва, 1953

Сборници и пособия:

Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч.1. Москва, 1952

Русская литература XI – XVIII вв. Москва, 1988

Филкова П. Сборник текстов и упражнений по истории русского литературного языка. София, 1977

Филкова П., Градинарова А., Ралева Ц. Хрестоматия по истории русского литературного языка. София, 1991

Хрестоматия по истории русского литературного языка (Составитель А.Н.Кожин). Москва, 1974, 1989

Речници:

Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. 1-3. Москва, 1958

Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 1-3. Москва, 1989

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) в десяти томах под ред. Р.И.Аванесова. Москва, Т.1 – 1988, Т.2 – 1989, Т.3 – 1990, Т.4 – 1991

Словарь русского языка XI – XVII вв. Москва, Вып. 1-13, 1975 – 1987

Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т.1-2. Москва, 1959

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1-4. Москва, 1964 – 1973

Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. Москва, 1971

 

Тематично съдържание:

а) лекции

 1. Язык и формы его существования. Языковая норма, норма литературного языка. Литературный язык как компонент языковой ситуации.
 2. История русского (и церковнославянского) языка: предмет, задачи, периодизация.
 3. Распространение письменности в Древней Руси. Древнеболгарский литературный язык на древневосточнославянской (древнерусской) языковой территории. Начальный этап сложения норм церковнославянского языка в Древней Руси (XI – XIV вв.).
 4. Возникновение и распространение оригинальной (и переводной) древнерусской христианской житийной, проповеднической, паломнической и т.п. литературы. Начальный этап формирования древнерусской разновидности (типа) церковнославянского языка (XI – XIV вв.).
 5. Появление и распространение оригинальной светской древнерусской письменности и литературы. Начальный этап формирования письменно-литературных норм древнерусского (древневосточнославянского) языка (XI – XIV вв.). Обособление двух его разновидностей (типов).
 6. Языковая ситуация в Древней Руси (XI – XIV вв.). Компоненты языковой ситуации.
 7. Великорусский (старорусский) период (XIV/XV – XVII вв.). Изменения в системе великорусского (старорусского) языка. Второе южнославянское влияние.
 8. Церковнославянский богослужебный язык. Частичное изменение его норм.
 9. Русская разновидность церковнославянского языка (XV – XVII вв.).
 10. Официально-деловая разновидность (тип) русского письменно-литературного языка (XV – XVII вв.).
 11. Историко-повествовательная разновидность (тип) русского письменно-литературного языка (XV – XVII вв.).
 12. Переходный период от церковнославянско-русского двуязычия к формированию единых норм русского литературного языка (конец XVII – первая половина XVIII в.).
 13. Русская разновидность (тип) церковнославянского языка (конец XVII – первая половина XVIII в.).
 14. Официально-деловая разновидность (тип) русского письменно-литературного языка (конец XVII – первая половина XVIII в.).
 15. Историко-повествовательная разновидность (тип) русского письменно-литературного языка (конец XVII – первая половина XVIII в.).
 16. Ломоносовский период в истории русского литературного языка. 17. Карамзинский период в истории русского языка. Демократизация

русского литературного языка во второй половине XVIII в.

 1. Предпушкинский период (конец XVIII – начало XIX в.
 2. Пушкинский период в истории русского литературного языка (начало XIX в.).
 3. Русский литературный язык в XIX в.
 4. Русской литературный язык в 20-ые – 80-ые годы XX в. (советский период).
 5. Русский литературный язык в конце XX в. и начале XXI в. (постсоветский период).

б) семинари

 1. Остромирово евангелие (1056-1057гг.); сравнение евангельского текста из Зографского евангелия IX – X вв., Мстиславова евангелия XI – XII вв., Острожской библии 1581 г. и Евангелия 1897 г.
 2. Сказание о Борисе и Глебе (в составе Успенского сборника XII – XIII вв.); Житие Александра Невского
 3. Поучение Владимира Мономаха (по Лаврентьевскому списку 1377 г.); Слово о полку Игореве, Повесть временных лет (по Лаврентьвскому списку 1377 г.)
 4. Грамота великого князя Мстислава Володимировича Юрьеву монастырю (ок. 1130 г.); Русская Правда (по Новгородской Кормчей 1282 г.)
 5. Житие Стефана Пермского; Статейные списки русских послов; Задонщина; Повесть о Горе-Злочастии.
 6. Житие протопопа Аввакума, Гистория о российском матросе; Вести-Куранты; Историческая повесть о взятии Азова; Повесть о Ерше Ершовиче