Историческа граматика на руския език

Историческа граматика на руския език

 

Специалност: Руска филология (задочно обучение)

Курс: 3

Семестър: 5

Кредити:  3

Хорариум: 15 ч. лекции и 10 ч. упражнения

Методи на оценяване: Текущ контрол, заключителен тест и устен изпит.

Език на преподаване: Руски език

Преподавател: доц. д-р Атанаска Тошева

Анотация:

Курсът по Историческа граматика на руския език заедно със следващия го курс по История на руския книжовен език представляват комплекс от дисциплини, изучаващи историята на руския език, предвидени в учебния план на студентите от специалност Руска филология. За разлика от историята на книжовния език историческата граматика като научна и учебна дисциплина изследва историята на народно-разговорния, а не на книжовно-литературния език. За по-пълното представяне на основните процеси в историческото развитие на граматичния строй на руския език значително внимание се отделя не само на промените, настъпили в периода, засвидетелстван от писмените паметници, но така също и на явленията от дописмения период, реконструирани върху основата на сравнително-историческото изучаване на славянските езици, на първо място на основата на старобългарския език, а отчасти и на други индоевропейски езици. Сравнително-историческото изследване на основните граматични явления има изключително значение за историята на руския език, тъй като сведенията за историята на праславянската и старобългарската езикови системи позволява не само да се разбере как са се формирали характерните особености на староруския език, но да се откроят чертите, които го отличават от старобългарския.

В курса по Историческа граматика на руския език се представят основни въпроси от историческата фонетика, историческата морфология и отчасти от историческия синтаксис на руския език. Въпросите на историческата морфология се разглеждат традиционно – като проблеми на отделните явления и категории (в рамките на частите на речта), по отношение на историческата фонетика се разкриват системните отношения във фонетичния строй на староруския език, набелязват се етапите на развитие на фонетичната система. Специално внимание се отделя на историческия анализ на явления от съвременния руски книжовен език, което подпомага овладяването на законите и закономерностите на вътрешното развитие на езика.

Специфика на семинарните занятия е развиване на умението за наблюдение, сравнение, съпоставка и класификация на отделните езикови явления. Първо се разглеждат звукове, думи, изречения в изолиран вид или в неголям контекст, след което се анализират неголеми писмени паметници или пък относително големи откъси от текстове на староруската литература. Езиковите особености се проследяват не само във връзка със системата на езика в определен исторически период, но се съотнасят и съпоставят с фонетичните, морфологични и синтактични явления в съвременния руски език.

Библиография:

Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Москва: Изд. АН СССР, 1963; Изд. „Ленанд“, 2019

Буслаев Ф.И. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1959; Изд. „Москва: Университетская типография“, 2012

Галинская Е.А. Историческая грамматика русского языка. Изд. „Ленанд“, 2016

Горшкова К.В., Хабургаев Г.А. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1981; 2-е изд., испр. Москва: Изд. МГУ, 1997

Дылевский Н.М. Очерк исторической грамматики русского языка. София: Изд. Наука и искусство, 1965

Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. Москва, 1983; 2-е изд. Москва: Просвещение, 1990

Иванова М.В. Историческая грамматика русского языка. Москва: Издательство Литературного института, 2006

Колесов В.В. История русского языка. СПб.: Филол. фак-т СпбГУ; Москва: Академия, 2005

Колесов В.В. Историческая грамматика русского языка. СПб.: СпбГУ, 2010

Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. Морфология. Москва, 1953; Изд. „Едиториал УРСС“, 2020

Марков В.М. Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. Москва, 1974

Пантелеев А.Ф., Шейко Е.В. Историческая грамматика русского языка. Изд. „РИОР“, 2019

Русинов Н.Д. Древнерусский язык. Москва: Высш. шк., 1997; Изд. „Ленанд“, 2015

Соколова М.А. Очерки по исторической грамматике русского языка. Ленинград, 1962

Сулейманова Д.З. Древнерусский язык. Магнитогорск: Изд. МаГУ, 2009

Черных П.Я. Историческая грамматика русского языка. Москва: Просвещение, 1962

Шахматов А.А. Историческая морфология русского языка. Москва: Учпедгиз, 1957

Якубинский Л.П. История древнерусского языка. Москва: Учпедгиз, 1953

Сборници и пособия:

Алексеев А.В. Историческая грамматика русского языка. Учебник и практикум. Изд. „Юрайт“, 2017

Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений. Изд. 3-е, пер. и доп., Москва: Просвещение, 1984

Глинкина Л.А., Чередниченко А.П. Историко-лингвистический комментарий фактов современного русского языка. Москва: Флинта: Наука, 2005

Дементьев А.А. Сборник задач и упражнений по исторической грамматике русского языка. Москва: Просвещение, 1964

Дылевский Н.М., Еленский Й.Й. Сборник древнерусских текстов X – XVIII веков для практических занятий по исторической грамматике русского языка. 2-е доп. изд. София: Наука и искусство, 1966

История русского языка: практикум / сост. О.А. Черепанова, В.В. Колесов, Л.В. Копорулина, В.Н. Калиновская. 2-е изд., испр. СПб.: Филол. фак-т СпбГУ; Москва: Академия, 2007

Обнорский С.П., Бархударов С.Г. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 1. Москва: Учпедгиз, 1952

Сабитова З.К. Историческая грамматика русского языка. Учебное пособие. Москва: Издательство „Флинта“, 2014

Содоль Г.В. Историческая грамматика русского языка. Сборник упражнений. Киев: Головное издательство издательского объединения «Вища школа», 1978

Сулейманова Д.З. Историко-лингвистический комментарий. Магнитогорск: Изд. МаГУ, 2005

Шулежкова С.Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грамматика русского языка: опыт сопоставительного изучения. Москва: Изд. Флинта: Наука, 2010

Речници:

Бончев А. Речник на църковнославянския език. Т. 1. София, 2002

Дьяченко Г. Полный церковнославянский словарь в 2 т. Москва: Терра, 1998

Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т.1-2. Москва: ГИИНС, 1959

Русский язык. Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов. 2-е изд., пер. и доп. Москва: Большая Российская энциклопедия: Дрофа, 1997

Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) в десяти томах под ред. Р.И.Аванесова. Москва: Русский язык: Наука, Т.1 – ,1988 –

Словарь русского языка XI – XVII вв. Москва: Наука, Вып. 1-27, 1975 –

Словарь русского языка XVIII в. Л.-СПб.: Наука, Вып. 1-17, 1984 –

Словарь старославянского языка: в 4 т. СПб: Изд. СпбГУ, 2006. Репр. изд. кн.: Slovnik jazyka staroslověnskego / hl. red. Joz. Kurz: T. 1-4. – Praha: Nakladelstvi

Československé Akademie Věd – Akademie Věd České Republiky, 1958-1997

Срезневский И.И. Материалы для Словаря древнерусского языка. Т. 1-3. Москва, 1958

Срезневский И.И. Словарь древнерусского языка. Т. 1-3. Москва: Книга, 1989. Репр. изд.Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т.1-4. Москва: Прогресс, 1964 – 1973

Старобългарски речник. Т. I-II. София: Изд. Валентин Траянов, 1999-2009

Старославянский словарь (по рукописям X-XI вв.) / под ред. Р.М. Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. Москва: Русский язык, 1994

Филкова П. Староболгаризмы и церковнославянизмы в лексике русского литературного языка. Учебный словарь. Т. 1-4. София: СУ «Климент Охридски», 1986

Шанский Н.М., Иванов В.В., Шанская Т.В. Краткий этимологический словарь русского языка. Москва, 1971

 

Тематично съдържание:

а) лекции

 1. Предмет и задачи исторической грамматики русского языка.
 2. Историческая фонетика. Предмет и задачи исторической фонетики. Общеиндоевропейская фонетическая система и ее рефлексы в общеславянском и древнерусском языках.
 3. Фонетическая система древнерусского языка к моменту появления письменности (X – XI вв.). Система гласных фонем древнерусского языка в X-XI вв. Происхождение гласных. Система согласных фонем древнерусского языка в X-XI вв.
 4. Древнейшие фонетические изменения в общеславянском языке-основе и их отражение в древнерусском языке.
 5. Отличия древнерусского языка от древнеболгарского и других славянских языков, сложившиеся к X-XI вв.
 6. Фонетические изменения, относящиеся к историческому периоду развития русского языка.
 7. Историческая морфология русского языка. Имя существительное. 8. Имя прилагательное.
 8. История личных местоимений. История неличных местоимений.
 9. История имен числительных.
 10. История глагола и его категорий.
 11. Исторические изменения древнерусских действительных причастий.
 12. Синтаксические особенности в древнерусском языке.

б) семинари

 1. Отражение индоевропейских и праславянских качественных и количественных чередований гласных в корне слова.
 2. Происхождение гласных.
 3. Носовые гласные и их история в русском языке.
 4. Первое полногласие.
 5. Древнейшие изменения групп согласных.
 6. Палатализация заднеязычных согласных. Изменение согласных перед j.
 7. Изменения редуцированных гласных ъ,ь и [ы],[и].
 8. Следствия утраты редуцированных гласных в звуковой системе древнерусского языка. Переход е в о (ё). Изменение сочетаний кы, гы, хы в ки, ги, хи.
 9. Остромирово евангелие (1056-1057гг.)
 10. Тмутороканская надпись 1068 г.
 11. Грамота великого князя Мстислава Володимировича Юрьеву монастырю (ок. 1130 г.)
 12. Задонщина XIV в., список XVII в.