Избираема дисциплина 7

ПРЕВОД НА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ

Преподаватели: Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

Вид на дисциплината: Избираема

Форма на обучение: Задочна

Година: IV

Семестър: VIII

Хорариум: Лекции – 10; Семинарни занятия – 0

Кредити: 2

 

АНОТАЦИЯ НА КУРСА

Учебната дисциплина ПРЕВОД НА ХУДОЖЕСТВЕН ТЕКСТ е избираема за задочната форма на обучение в специалността Руска филология, образователно-квалификационна степен Бакалавър. Съгласно учебния план на Филологическия факултет в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” курсът е включен в курикулума на VІІІ семестър, ІV година на обучение.

Провежда се на руски език.

Известно е, че художественият превод е една от най-изтънчените и същевременно най-сложни форми на междуезикова, междулитературна и междукултурна комуникация.

Курсът стеснява фокуса при изследването на транслатологичната проблематика, представена в курса “Увод в теорията на превода”, като се концентрира върху особеностите на един от най-трудните видове превод – този на художествен текст. На основата на текстове от най-новата художествена литература на руски език (от различни жанрове – миниатюри, разказ, роман) курсът има за цел да запознае студентите с основните проблеми в този аспект и да представи конкретни решения. За постигането на тази цел е необходимо да се работи в посока на решаване на следните задачи:

 • Да се коментират в детайли въпросите за видовете и нивата на еквивалентност;
 • Да се илюстрира потенциалът на различните видове трансформации при превода;
 • Да се посочат многобройните фактори, определящи преводаческия избор;
 • Да се обсъдят възможностите за откриване на необходимата за превода на избраните текстове езикова и културологична информация;
 • В контекста на транслатологичната проблематика да се работи върху повишаване на нивото на владеене на руски език от студентите.

Акцентът по време на занятията при този ограничен хорариум е работа с конкретен материал, коментар на откритите проблеми, казуси и решения. Заявеният в програмата теоретичен материал е фон за обсъжданията.

Съгласно учебния план за редовната форма на обучение в специалността Руска филология курсът е с продължителност един семестър, 10 академични часа лекции. Учебният план предвижда и 50 часа самостоятелна подготовка. Кредитите, които носи тази учебна дисциплина за специалността, са 2.

Очаквани резултати: успешно завършилите обучение по тази дисциплина ще са запознати с:

 • трудностите и предизвикателствата при превода на художествен текст и наличните преводачески решения;
 • актуалните възможности за откриване на необходимата за превода лингвистична и културологична информация;
 • особеностите в стила на разглежданите автори и проблемите при превода на текстовете им на български.

 

Успешно завършилите курса ще могат:

 • да възприемат с по-голяма лекота съвременен руски художствен текст с натрупване на умения за ориентиране в текста и контекста;
 • да определят трудностите и проблемите при превод на определен художествен текст от руски на български;
 • да се ориентират в многообразната налична днес информация и да откриват подходящата с оглед на възникналите при превода въпроси;
 • да подхождат с по-голяма увереност към опитите си за справяне с предизвикателствата на превода на съвременен руски художествен текст на български.

 

Форми и методи на обучение: лекции; мултимедийни презентации с примери и коментари, интерактивни методи, работа в екип по време на занятията, взаимно оценяване, коментар.

Форма на контрол: текущ контрол и изпит след завършването на курса, който включва прилагане на обсъжданите преводачески стратегии върху конкретен откъс от художествен текст.

Критерии за оценяване: оценяват се участието на студентите в обсъжданата проблематика по време на занятията (включително работата в екип), представените преведени текстове, зададени за самостоятелна работа, както и самостоятелно направеният на изпита превод на откъс от художествен текст.

Начин на формиране на оценката: 40 % от работа в час, 30 % от самостоятелна работа, 30 % от изпит.

 

Учебният материал на курса представя в детайли един от аспектите на проблематиката, обсъждана в курса “Увод в теорията на превода” (ІV семестър в учебния план на ОКС ‘бакалавър’) и е преход към транслатологичната проблематика, представена в курса “Теория и методология на превода” в следващата ОКС – магистър.

 

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

 

 1. Понятие художественного перевода.
 2. Интерпретация художественного текста в процессе перевода. Переводчик как интерпретатор.
 3. Способы передачи безэквивалентной лексики при переводе.
 4. Стилистические аспекты перевода художественного текста. Перевод разговорной и жаргонной лексики.
 5. Идиомы в системе художественного текста и их передача при переводе.
 6. Стилистический и эмоциональноэкспрессивный потенциал художественного текста – симметрии и асимметрии между русским и болгарским языками.
 7. Проблемы, связанные с синтаксической спецификой оригинала.
 8. Стратегии воссоздания прагматического потенциала художественного текста.

 

ЛИТЕРАТУРА 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебники и монографии

 1. Бархударов А. С. Язык и перевод. Москва, “Международные отношения”, 1975. 240 с.
 2. Васева И. Теория и практика перевода. София, “Наука и изкуство”, 1982. 254 с.
 3. Влахов С, Флорин С. Непереводимое в переводе. Москва, “Международные отношения”, 1980, 341 с. Онлайн версия: <http://homeenglish.ru/Textvlahov.htm> (14.01.12).
 4. Вопросы теории художественного перевода. Сб. статей. Москва, “Художественная литература”, 1971.
 5. Изкуството на превода. София. Т.1 1976, Т.2 1977, Т.3 1978, Т.4 1980.
 6. Казакова Т. А. Стратегии решения задач в художественном переводе // Перевод и интерпретация текста. Москва, “Наука”, 1988.
 7. Казакова Т. А. Художественный перевод. Санкт-Петербург, 2002. 112 с.
 8. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва, “Высшая школа”, 1990. 253 с. Онлайн версия: <http://belpaese2000.narod.ru/Trad/Komissar/komissarind.htm>   (14.01.12).
 9. Попович А. Проблемы художественного перевода. Москва, “Высшая школа”, 1980.
 10. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Москва, “Международные отношения”, 1974, 216 с.
 11. Томанова, С. Междуезиково взаимодействие в превода (от руски на български и от български на руски език). Благоевград, УИ “Неофит Рилски”, 2009.

 

Словари и справочники

 1. Бернштейн С. Б. Болгарско-русский словарь. Около 58 000 слов. Издание 3-е, стереотипное. Москва, “Русский язык”, 1986.
 2. Димитрова, Л. Българско-руски речник. Варна, “Хирон 2000”, 2000.
 3. Кошелев А., Леонидова М. Българско-руски фразеологичен речник. Около 9500 фразеологични единици. София-Москва, “Наука и изкуство”, “Руски език”, 1974.
 4. Ожегов С. И. Словарь русского языка. 21-е изд., исправленное. Около 57 тысяч слов. Москва, “Русский язык”, 1989.
 5. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 80 тысяч слов и фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. Москва, “Азбуковник”, 1997.
 6. Руско-български речник. Том І (А – О). Под редакцията на С. Влахов и Г. А. Тагамлицка. Второ преработено издание. София, “Наука и изкуство”, 1986.
 7. Руско-български речник. Том ІІ (П – Я). Под редакцията на С. Влахов и Г. А. Тагамлицка. Второ преработено издание. София, “Наука и изкуство”, 1985.
 8. Словарь русского языка (в четырех томах). Издание 2-е, исправленное и дополненное. Москва, АН СССР, 1981-1984.

 

ЭЛЕКТРОННЬІЕ РЕСУРСЬІ

Словари и справочники

1. Словари на сайте ГРАМОТА.РУ // < http://www.gramota.ru/> (14.01.12).

2. Линки к онлайн словарям (общим – толковым, орфографическим, энциклопедическим, синонимов, трудностей и т.д. – и специальным) // <http://www.t-link.ru/ru/extra/vocabulary.htm> (14.01.12).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

 1. Езикови проблеми на превода. <Руски език>.Сб. статии. Съставител Ив. Васева. София, “Наука и изкуство”, 1987. 219 с.
  1. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода. Москва, “Международные отношения”, 1980, 167 с.

 

ЭЛЕКТРОННЬІЕ РЕСУРСЬІ

 1. Мир переводов и переводчиков // Раздел компании переводческих услуг “ТрансЛинк” (интересные статьи, линки к разным словарям). <http://www.t-link.ru/ru/extra/> (14.01.12).
 2. Заметки о переводе (онлайн статьи) //

<http://www.lingvoda.ru/transforum/translation_essays.asp> (14.01.12).

 

АВТОРЬІ ИСПОЛЬЗОВАННЬІХ В КУРСЕ ТЕКСТОВ

 1. В. Орлова
 2. Б. Акунин
 3. В. Пелевин
 4. Ю. Поляков и др.

 

 

Автор: гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

 

Февруари 2012 г.