Съвременен руски език (Морфология)

 

 

Преподавател: Гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Редовна

Година: II – III

Семестър: IV – V

Хорариум: Лекции – 30; Семинарни занятия – 30

Кредити: 5

 

 

Анотация

Курсът по руска морфология е задължителна дисциплина съгласно учебния план на студентите от специалността Руски език и западен език, редовно обучение, образователно-квалификационна степен бакалавър, и е позициониран във втория (летния) семестър на втори курс и първия (зимния) семестър на трети курс. Представлява трета част от модула теоретични дисциплини в учебния план на специалността, посветени на съвременния руски език, следващ курсовете по Фонетика и Лексикология и предхождащ тези по Синтаксис и Стилистика (избираема). Общият хорариум на дисциплината е 30 академични часа лекции (2 х 15) и 30 часа упражнения (2 х 15), което заедно с часовете за самостоятелна подготовка носи 5 кредита. Чете се на руски език.

 

            Цели на курса

Като фундаментална дисциплина в учебния план на студентите от тази специалност курсът има за цел да им даде подробни базови теоретични знания в сферата на руската морфемика, дериватология и морфология като дялове в контекста на руската и чуждата лингвистика: да ги запознае морфемния състав и дериватологичните процеси в съвременния руски език, с граматичната система на руския език и системните закономерности в нея, с частите на речта и различните гледни точки по този въпрос, с особеностите на словоизменението за различните части на речта, както и на тяхната употреба, със значимите имена на руски изследователи в областта, техните идеи и концепции. Предлаган за студенти, изучаващи руски език като чужд, важна съставна част на курса е и практическата му насоченост, целяща да подпомогне професионалното усвояване и осмисляне на закономерностите на руската морфологична система през призмата на теорията.

 

Умения и компетенции, които курсът развива

1) Умение за ориентиране в морфологичната проблематика;

2) Умение за рецепция на научна реч със сложна терминология и непознати (до този етап) в подробности идеи, представени на руски език;

3) Умение за боравене с новия терминологичен апарат;

4) Умения и навици за правилно образуване на думи и определяне на граматичното им значение;

5) Умения и навици за образуване на категории и форми, определяне на особеностите в упоребата им въз основа на осъзнаването им през теоретичната призма;

6) Развитие на общото ниво на владеене на руски език.

 

            Предварителни изисквания

            Общоезиковедска компетентност, получена от курсове като Увод в езикознанието, специализирани знания от предходните курсове по съвременен руски език (фонетика и лексикология), владеене на руски език като чужд на ниво средно напреднали (В1 по европейската езикова рамка), добро теоретично и практическо ниво на владеене на български език.

 

            Форма на контрол

Работа на семинарните занятия, проверка и обсъждане на поставени за домашна работа задачи, контролни работи, два теста в края на всеки семестър. Тестовете включват теоретичен и практически материал. Съдържат както въпроси, изискващи избор от предложени варианти, така и такива, които предполагат разгърнат отговор в свободен текст.

 

Начин на оформяне на оценката

Крайната оценка се формира от:

– участие по време на занятията (15 %), носи 15 точки;

–  изпълнение на домашните задачи (15 %), носи 15 точки;

– две контролни – по една във втората половина на всеки семестър (всяка по 15 %), носят по 15 точки;

– два теста – по един в края на всеки семестър (всеки по 20 %), носят по 20 точки.

Оценяването става според броя събрани точки. Максималният брой точки е 100. За успешно завършване на дисциплината са необходими над 40 точки, като в съответствие с броя им се оформя крайната оценка.

Предоставя се възможност за конспектиране на значими статии (необсъждани по време на занятията) по разглежданата проблематика, които да бъдат представени и защитени в устна дискусия с преподавателя. Статиите могат да бъдат самостоятелно намерени и одобрени предварително от преподавателя или избрани от посочен списък. Всяка носи по 5 точки. Тази форма е изцяло по избор и носи допълнителни бонус точки.

 

Критерии за оценяване: степен на усвояване на метаезика на морфологията и темите, включени в програмата, умения за прилагане на основните теоретични понятия  и термини на практика.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

ЛЕКЦИИ 

 1. Морфемика, дериватология (словообразование), морфология.

1.1. Объем термина морфология согласно разным концепциям. Отношение морфологии к лексикологии и синтаксису.

1.2. Место морфемики, дериватологии и морфологии в лингвистической парадигме.

1.3. Предмет и задачи исследования.

 1. Основные вопросы морфемики.

2.1. Классификация морфем.

2.2. Изменения в морфологическом составе слова.

2.3. Принципы морфемного анализа.

 1. Способы словообразования в русском языке.
 2. Основные понятия морфологии.

4.1. Слово, форма слова, словоформа, грамматическая форма, морфологическая парадигма, грамматическое значение, грамматическая категория, части речи.

4.2.  Основные способы выражения грамматических значений.

 1. Учение о частях речи.

5.1. Вопрос о классификации частей речи в русской грамматической традиции.

5.2. Принципы и критерии грамматической классификации слов.

5.3. Дифференциальные признаки частей речи. Гетерогенность частей речи. Миграционный потенциал частей речи.

 

 1. Имя существительное.

6.1. Общая характеристика. Категориальное значение. Лексико-грамматические разряды.

6.2. Грамматические (морфологические) категории существительных. Грамматическая характеристика рода и числа. Singularia и pluralia tantum.

6.3. Категория падежа существительных. Исторический экскурс в ее интерпретацию в русском языкознании. Вопрос о количестве падежей.

6.4. Традиционное учение о значениях падежей. Основные значения падежей. Субъектное и объектное значение падежей. Приглагольные и присубстантивные позиции.

6.5. Основные типы склонения существительных. Разносклоняемые существительные.

6.6. Акцентология существительных.

6.7. Способы словообразования имен существительных.

 1. Имя прилагательное.

7.1. Категориальное значение. Узкое и широкое понимание границ класса в русских грамматиках. Система морфологических категорий прилагательных.

7.2. Лексико-грамматические разряды прилагательных.

7.3. Типы склонений прилагательных.

7.4. Полные и краткие формы прилагательных.

7.5. Степени качества и степени сравнения прилагательных.

7.6. Акцентология прилагательных. Акцентные различия между полными и краткими формами.

 1. Имя числительное.

8.1. Категориальное значение. Разные точки зрения на выделение числительных как самостоятельной части речи.

8.2. Лексико-грамматические разряды числительных. Определенно-количественные и неопределенно-количественные числительные.

8.3. Морфологические категории числительных и сочетаемость числительных с существительными.

8.4. Типы склонения и типы парадигм имен числительных. Современные тенденции в склонении числительных.

 1. Местоимение.

9.1. Различные подходы к определению границ местоимений как части речи.

9.2. Лексическое значение и функции местоименных слов.

9.3. Грамматическая и семантическая классификация местоимений.

 1. Глагол.

10.1. Общекатегориальные признаки глагола. Основные формы глагола. Границы глагола как части речи. Предикативные и непредикативные формы глагола.

10.2. Парадигма глагола. Система грамматических категорий глагола.

10.3. Спряжение глаголов. Основа инфинитива и основа презенса в глагольном формообразовании. Продуктивные и непродуктивные классы.

10.4. Вид глагола. Вопрос о грамматическом статусе категории в русской лингвистике. Понятие видовой пары и критерии объединения глаголов в видовую пару. Типы видовых пар. Особенности образования видов у глаголов движения. Одновидовые (perfektiva tantum и imperfektiva tantum) и двувидовые глаголы.

10.5. Категория залога. Вопрос о количестве залогов русского глагола. Связь категории с переходностью / непереходностью. Возвратность и невозвратность в системе русского глагола. Структурно-семантические группы возвратных глаголов.

10.6. Категория времени глагола. Связь с категорией вида. Переносные значения временных форм.

10.7. Категория наклонения глагола. Противопоставление значения реальности (изъявительное наклонение) и ирреальности (повелительное и сослагательное наклонения).Транспозиция форм наклонения.

 1. Причастие.

11.1. Виды причастий и их грамматическая гибридность. Вопрос о грамматическом статусе причастий в русской лингвистике.

11.2. Дериватология и акцентология причастий.

 1. Деепричастие. Морфологическая характеристика. Деепричастия и таксис. Образование форм.
 2. Наречие. Морфологические особенности. Классификация. Адвербализация.
 3. Предикативные наречия. Слова категории состояния. Вопрос о их статусе в системе частей речи. Грамматические особенности и функционирование.
  1. Частицы речи и частицы.

15.1. Грамматическая характеристика. Соотносительность частиц с другими частями речи и проблема их дифференциации. Частицы и аффиксы.

15.2. Разряды частиц по значению.

15.3. Особенности синтаксического поведения частиц. Их роль в построении дискурса.

16. Предлог.

16.1. Морфологический состав. Корреляция предлогов и глагольных префиксов.

16.2. Грамматические отношения, выражаемые предлогами. Семантическая связь предлогов с падежными формами.

16.3. Смысловые отношения между предлогами (синонимия, антонимия и полисемия предлогов.

17. Союз.

17.1. Грамматическая и семантическая характеристика.

17.2. Классификация союзов.

18. Союзные слова. Отличие союзов от союзных слов.

19. Модальные слова. Их особый статус в системе частей речи. Классификация.

20.Междометия. Звукоподражания. История теоретического осмысления междометий в русской лингвистике. Классификация. Переход междометий в другие части речи.

 

СЕМИНАРИ

 1. Уровни лингвистического анализа.
 2. Морфемный анализ – теория и практика.
 3. Непроизводная, производная, производящая основа. Дериватология – практический аспект. Изменения в морфемном составе слова.
 4. Сопоставление различных теорий частей речи в русской грамматической традиции.
 5. Имя существительное. Особенности рода существительных. Род существительных, образованных словосложением. Слова singularia и pluralia tantum – особенности.
 6. Значения падежей в современном руском языке. Конкуренция беспредложных и предложных форм.
 7. Аналитические и синтетические тенденции в русской морфологии.
 8. Особенности склонения существительных.
 9. Разряды и склонение прилагательных.
 10. Дериватология прилагательных. Полные и краткие формы прилагательных.
 11. Степени сравнения прилагательных.
  1. Разряды числительных. Синтаксические особенности количественных числительных. Употребление в устной и письменной речи.
  2. Склонение числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. Числительные полтора, полторы и полтораста.
  3. Местоимения. Склонение и употребление.
  4. Глагол. Категории глагола. Особенности глагольного формообразования.
  5. Особенности спряжения глаголов.
  6. Вид глагола. Противопоставление глаголов совершенного и несовершенного вида по субституционным, морфологическим и синтаксическим признакам.
  7. Залог. Образование форм страдательного залога в зависимости от вида глагола.
  8. Время. Связь категории времени с категорией вида.
  9. Наклонение. Образование форм. Транспозиция.
  10. Неспрягаемые формы глагола.

Литература[1]

      ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. Отв. ред. Г. А. Золотова. 3-е изд., исправленное. Москва: Высшая школа, 1986 (или предыдущие издания). Электронная версия: <http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=5306> (09.10.2012) – для чтения онлайн;

<http://www.superlinguist.com/index.php?option=com_content&view=article&id=373:2010-09-16-09-41-58&catid=26:2009-11-23-13-49-15&Itemid=39> (09.10.2012) – для скачивания.

 1. Димитрова С. Хрестоматия по морфологии русского языка. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 1994.
 2. Димитрова С. Руска граматика. София: Наука и изкуство, 2012.
 3. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование. Москва: Флинта, 2011.
 4. Камынина А. А. Современный русский язык. Морфология. Москва: Издательство МГУ, 2010.
 5. Лопатин В. В., Милославский И. Г., Шелякин М. А. Современный русский язык. Теоретический курс. Москва: Русский язык, 1989.
 6. Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В., Лекант П. А. Краткий справочник по современному русскому языку. Москва: АСТ-Пресс Книга, 2010.
 7. Краткая русская грамматика / Белоусов В. Н.; Ковтунова И. И. и др. Под ред. Шведовой, Н. Ю. и Лопатина, В. В. 2-е изд. Москва: РАН, 2002.
 8. Лекант П. А., Касаткин Л. Л., Клобуков Е. В., Крысин Л. П. Современный русский литературный язык. Новое издание. Москва: Высшая школа, 2009.
 9. Современный русский литературный язык. Москва: Дрофа, 2010.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 1. Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. Современный русский язык. Под ред. Н. С. Валгиной. Изд. 6-ое, переработанное. Москва: Логос, 2002 (или предыдущие издания). Для скачивания: <http://bukvy.net/books/nauka_ucheba/70266-Sovremenniy-russkiy-yazik.html> (10.10.2012).
 2. Диброва Е. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2 частях. Часть 2. Морфология. Синтаксис. Москва: Высшее профессиональное образование, 2011.
 3. Лингвистический энциклопедический словарь. Главный ред. В. Н. Ярцева. Москва: Советская энциклопедия, 1990. Электронная версия: <http://www.tapemark.narod.ru/les/> (10.10.2012).
 4. Митев Д., Митева Ц. Грамматика русского языка в образцах и справочных перечнях (Морфология). 2-ое изд. Шумен. 2000.
 5. Панова Г. И. Морфология русского языка. Энциклопедический словарь – справочник. Москва: КомКнига, 2010.
 6. Плунгян В. А. Общая морфология: Введение в проблематику. Изд. 2-ое, исправленное. Москва: Едиториал УРСС, 2003.
 7. Рахимкулова Г. Ф. Морфология современного русского языка. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.
 8. Русский язык. Морфология. Учебник для вузов. Москва: Академический проект, 2010.
 9. Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. Москва: Айрис-Пресс, 2009.
 10. Современный русский литературный язык. Под ред. В. Г. Костомарова, В. И. Максимова. Москва: Юрайт, 2010.

 

УЕБГРАФИЯ

 1. Русский язык. Энциклопедия русского языка // <http://russkiyyazik.ru/> (10.10.2012).
 2. Меликян В. Ю. Глоссарий по Теории языка” // <http://www.ling-theory.ru/wp-content/uploads/2011/07/glossary_theory_lang-11.pdf > (10.10.2012).

 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЛИТЕРАТУРА ЗА СЕМИНАРНИТЕ ЗАНЯТИЯ

 1. Глазунова О. И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. Санкт-Петербург: Златоуст, 2005.
 2. Димитрова С., Злачева-Кондрашова С. Пособие по морфологии современного русского языка. Пловдив: Пловдивско университетско издателство, 2001.
 3. Иванова Т. Современный русский язык (морфология и словообразование). Практикум. Шумен, 2010.
 4. Рябушкина С. Морфология современного русского языка. Практикум. Москва: Флинта, Наука, 2009.
 5. Современный русский литературный язык. Под ред. В. И. Максимова. Москва: Юрайт, 2010.

 

    Автор: гл. ас. д-р Юлиана Чакърова

 

Февруари 2013 г.


[1] При посочените заглавия според специфичните изисквания на НАОА акцентът е върху това, те да са нови, което автоматично донякъде става за сметка на значимостта, а също и достъпността им в България.