Стара руска литература

Преподаватели: хон. преп. Доц. д-р Елена Томова

Гл. ас. Мария Кръстева

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Задочна

Година: II

Семестър: IV

Хорариум: Лекции – 15; Семинарни занятия – 15

Кредити: 4

Анотация: Курсът лекции и семинари по Стара руска литература е съвкупност от  две учебни дисциплини: стара руска литература /Х – ХVIIв./ и литература на ХVIII век, всяка една от които е със своя специфика.

Първа основна задача на курса е изучаването на един от значимите периоди на изява на руския национален гений – Средновековието. Курсът проследява генезиса на старата руска литература от предпоставките за нейното възникване, през оформяне на жанровата и идейната й специфика, до утвърждаването й в рамките на световния литературен процес. Проследява се литературно-историческото развитие на основните жанрове. Обект на внимание са взаимовръзките на старата руска литература със старобългарската и византийската литератури.

Цел на семинарите е да запознаят студентите с херменевтичния прочит на средновековния литературен текст. Разбирането на посланията на средновековните руски паметници изисква познаване на църковната и политическата история, на фолклорната култура на Русия.

Втора съставна част на курса обхваща периода на формиране на литература от съвременен тип в Русия – XVIII век. Тя проследява развитието на първите литературни направления в руската литература: класицизъм, сантиментализъм, проникването на просветителската идеология в литературата. Включва такива творци на художественото слово като А.Кантемир, В.Тредиаковский, М.Ломоносов, А.Сумароков, Д.Фонвизин, Г.Державин, Н.Карамзин, А.Радищев.

Курсът съчетава  литературно-историческия и компаративистичен подходи, обръща внимание на типологичните и интертекстуални връзки на руската литература с южнославянските и западноевропейски литератури.

 

Програма на лекционния курс:

 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ИЗУЧЕНИЕ ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Древнерусская литература как тип средневековой литературы. Древнерусская литература в системе культуры Slavia Orthodoxa. Библия, библейский тематический ключ, библейские цитаты – их функции в средневековых текстах. Возникновение, хронологические и географические границы. Специфические особенности. Основная тематика и проблематика древнерусской литературы. Проблема художественных методов русской средневековой литературы, система жанров, связь жанра и стиля.

Проблема периодизации древнерусской литературы. Основные периоды в развитии литературы древней Руси, их особенности. Специфика литературных стилей. Литературные центры средневековой Руси. Влияние византийской и древнеболгарской литератур в становлении и развитии русской литературы древнейшего периода.

ТЕМА 2. ЛИТЕРАТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ (конец Х – ХIІ вв.)

Возникновение древнерусской литературы. Культурно-историческая роль христианизации в развитии письменности и культуры, политического укрепления государства. Первое южнославянское влияние и его значение для создания литературного языка и ранней литературы. Место и роль фольклора в формировании литературы. Основные темы и жанры литературы старшей поры. Древнехристианская книжность на Руси – состав, жанровые формы, тематические и стилистические особенности. Значение переводной литературы для развития оригинальной древнерусской литературы.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. Возникновение и развитие  летописания на Руси. Гипотезы о генезисе жанра. Летописные своды. “Повесть временных лет“ – состав, редакции и источники. Атмосфера повествования и ведущие идеи начального русского летописания. Редакторские приемы. Особенности языка и стиля “Повести временных лет”.

ТЕМА 3. ОРАТОРСКАЯ  ПРОЗА  КИЕВСКОЙ  РУСИ

Общая характеристика творчества Климента Смолятича и Кирилла Туровского. “Слово о законе и благодати“ митрополита Илариона. Политическая и публицистическая направленность. Композиция и стиль торжественной проповеди.

ТЕМА 4. ПОУЧИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА

“Поучение“ Владимира Мономаха – начало русской мемуаристики, проблематика, личность автора, элементы автобиографии. Основная идея. Идеал князя-воина и правителя. Особенности стиля Мономаха – соотношение церковных и  светских элементов.

ТЕМА 5. АГИОГРАФИЯ  КИЕВСКОЙ  РУСИ 

Внешние влияния и создание русской агиографической традиции. Анонимное  “Сказание о Борисе и Глебе“ – основная публицистическая тенденция, сходства и отличия от канонических житий. Стиль. “Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба“, написанное Нестором – жанровая и стилистическая специфика. “Житие  Феодосия  Печерского“: канон и новаторство. Особенности композиции, приемы изображения центрального героя.

ТЕМА 6. ПАЛОМНИЧЕСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА

“Хождение“ как литературный жанр. “Хождение игумена Даниила“ – характерный представитель жанра. Общерусские черты, публицистичность памятника. Легендарные, апокрифические элементы “Хождения“. Особенности языка и стиля.

ТЕМА 7. “СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“

История открытия памятника, его публикации и изучение. Концепция о жанровой природе произведения. Историческая основа памятника и хронологическое его приурочение. Основная идея “Слова“. Сюжет и композиция – их соответствие авторскому идейному замыслу. Место и роль исторических, публицистических и лирических отступлений в раскрытии основной идеи произведения. Образная система памятника. Особенности изображения событий и героев. Поэтика – фольклорные и литературные реминисценции. Проблема автора “Слова“.

ТЕМА 8. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ФЕОДАЛЬНОЙ  РАЗДРОБЛЕННОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ ( XIII – XV вв.)

Распад раннефеодального государства и образование самостоятельных княжеств, их значение в развитии литературного процесса. Борьба русского народа против внешних врагов и усиление патриотических тенденций в литературе. Господство “стиля монументального историзма“.

Развитие литературы Владимиро-Ростово-Суздальского княжества. “Моление Даниила“. Две редакции памятника и проблема их соотношения. Проблема жанра. Обличительная направленность политического памфлета. Личность автора. Особенности стиля, книжные и устно-поэтические традиции.

ТЕМА 9. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ТАТАРСКОГО НАШЕСТВИЯ

Тема общенародного единства и героизма. “Повесть о битве на реке Калке “(1223г.) – фольклорные мотивы. “Повесть о разорении Рязани Батыем“ – апофеоз мужества и героизма русского народа. Система образов. Эпический характер образа народного мстителя. Композиция и стиль “ Повести “. Фольклоризм произведения.

ТЕМА 10. МОСКОВСКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIV – XV вв.

Особенности агиографического жанра. “Житие Александра Невского” – композиция, ведущие идеи и художественные достижения.

Задонщина“ – поэтическая повесть о Куликовской битве 1380 года. Идейная направленность памятника. Подражательное и оригинальное в повести. Образы. Соотношение “Задонщины“ и “Слова о полку Игореве“. Художественное своеобразие стиля “Задонщины“, связь ее с устной народной поэзией, церковно-книжной традицией, стилем деловой прозы.

ТЕМА 11. ЭКСПРЕССИВНО-ЭМОЦИОНАЛЬНЬІЙ СТИЛЬ (конец ХІV – вторая половина ХVв.)

Подъем национального самосознания в конце XIV – начале XV в.Второе южнославянское влияние и роль Тырновской книжной школы в обогащении русской литературы и в создании экспрессивно-эмоционального стиля. Значение творчества митрополита Киприяна и Григория Цамблака для русской и болгарской средневековой культуры. Вклад Епифания Премудрого в развитии экспрессивно-эмоционального стиля в древнерусской литературе. Общая характеристика творчества Пахомия Логофета – агиографа,представителя византийско-славянского панегирического стиля.

ТЕМА 12. ТВЕРСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Летописные и исторические повести. “Хождение за три моря“ Афанасия Никитина. Патриотические мотивы, идейная направленность, общерусский характер памятника. Личность автора – путешественника. Особенности языка и стиля “Хождения“.

ТЕМА 13. МУРОМО-РЯЗАНСКАЯ  ЛИТЕРАТУРА

Повесть о Петре и Февронии“: на пути от жития к бытовой повести. История создания повести, ее жанровое своеобразие, политические и общественные тенденции. Композиция и система персонажей. Фольклоризм. Элементы агиографического стиля.

ТЕМА 14. ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА УКРЕПЛЕНИЯ РУССКОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА (XVI век)

Развитие литературного процесса в централизованном государстве. Обобщающие литературные и публицистические сборники: “Великие Четьи-Минеи“ митрополита Макария, “Степенная книга“, “Домострой“, “Стоглав“.Начало книгопечатания. Сочинения Максима Грека.

Публицистика XVI века. Сочинения Ивана Пересветова: “Сказание о последнем византийском императоре Константине“, “Сказание о Магомет Салтане“. Политический идеал Пересветова. Идейная направленность его сочинений. Стиль публицистических памфлетов Ивана Пересветова.

Публицистическая и государственная деятельность Ивана IV Грозного. Переписка Ивана IV с князем Андреем Курбским – проблематика, индивидуальность стиля авторов.

ТЕМА  15. ЛИТЕРАТУРА XVII века

Развитие литературного процесса в VII столетии. Демократизация и обмирщение литературы. Изменения в традиционной художественной системе русской средневековой литературы. Основные идейные и тематические тенденции.

Демократическая литература XVII в. Бытовая повесть.“Повесть о Горе и Злочастии“ – отражение основного конфликта эпохи. Появление вымышленного героя. “Повесть о Савве Грудцыне“ – зачатки русского романа. Исторические и бытовые элементы в повести; демонологические мотивы. “Повесть о Фроле Скобееве“ – отражение новых воззрений и душевности людей переходной эпохи. Место и роль сатиры и юмора в повести. “Повесть о Карпе Сутулове“ – сатирическое обличение духовенства. Особенности жанра повести. Новый тип героя.

Демократическая сатира XVII в. Исторические причины возникновения самостоятельных сатирических жанров в русской литературе. – политический пафос, фольклоризм. “Шемякин суд“ – обличение несправедливого феодального суда, особенности повествовательных приемов. Сатира с антиклерикальной направленностью: “Калязинская челобитная“,Притча о бражнике“. Приемы и средства сатирического обличения.

Барокко и его специфика в русской литературе XVII в. Мировоззренческие и художественно-эстетические принципы русского барокко. Социальная сущность, просветительский характер барокко в России. Представители. СИМЕОН  ПОЛОЦКИЙ – родоначальник русского стихотворства и театра. Характер и своеобразие его творчества

ТЕМА 16. ЛИТЕРАТУРА 30-х – 60-х гг. XVIII ВЕКА

Развитие общественной мысли, искусства, литературы, создание новых очагов просвещения. Формирование и расцвет русского  классицизма, его общественно-исторические корни и национальное своеобразие. Течения в русском классицизме. Этапы русского классицизма. Поэтика.

А.Д.КАНТЕМИР как представитель переходного этапа от барокко к классицизму. Общественная и литературная деятельность. А. Кантемир – родоначальник сатирического направления в русской литературе. Сатиры А. Кантемира – структура, самобытность содержания, гуманистический характер, элементы народности (“На зависть и гордость дворян злонравных”, “Филарет и Евгений”). Стиль, язык и стих сатир.

ТЕМА 17. М.В.ЛОМОНОСОВ

М.Ломоносов как выразитель духовной мощи русского народа. Реформы М. Ломоносова в области русского литературного языка и русского стихосложения. Филологические труды. Взгляды М. Ломоносова на литературу и ее значение. Связь творчества М. Ломоносова с древней русской литературой и фольклором. Поэзия М. Ломоносова – эстетическая и идейная программа творчества. Оды  – тематика, пропагандистская направленность, стиль и своеобразие. Философская лирика – образец научной поэзии. Сатира М. Ломоносова – направленность обличения. Место и значение М. Ломоносова в развитии русского классицизма.

ТЕМА 18. А.П.СУМАРОКОВ

Общественные позиции и эстетические видения. А. Сумароков как теоретик классицизма. Жанровые черты и идейное содержание его драматургических произведений. Трагедии – политические тенденции, основные конфликты, стиль (“Дмитрий Самозванец”). Стиль сумароковской комедии, ее эволюция (“Опекун”). Многообразие лирических жанров в творчестве А. Сумарокова: оды, любовная лирика, элегии, сонеты, сатиры, басни. Поэтика творчества А. Сумарокова.

ТЕМА  19. ЛИТЕРАТУРА ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII ВЕКА

Общественно-историческое развитие России и его роль в развитии литературного процесса. Создание идеологии Просвещения.  Развитие жанровой системы литературы. Начало реалистического изображения в творчестве Н. Новикова, Д. Фонвизина, А. Радищева. Кризис русского классицизма.

Д.И.ФОНВИЗИН

Просветительские позиции, политическое мировоззрение и жизненная философия Д. Фонвизина. Ранние сатирические произведения в стихах – политическая и философская острота сатиры. Драматургическое творчество. Первая оригинальная комедия “Бригадир“ – тематика, направленность, сатирические образы. “Недоросль“ – вершина русской драматургии XVIII в. Драматический конфликт, проблематика, образы; своеобразие жанра, стиля, композиции и языка.

ТЕМА 20. Г.Р.ДЕРЖАВИН

Личность, мировоззрение и общественная деятельность. Особенности жанровой системы Г. Державина, тематика и проблематика его творчества. Ода “Фелица“ – творческий триумф поэта. Своеобразие жанра, стиля и языка оды. Обличительно-сатирические оды и их гражданская окраска. Победно-патриотические оды – изображение народного подвига. Оды философского характера – жизненная философия и художественная образность. Г. Державин и классицизм. Поэтическое мастерство Г. Державина, живописность картин и образов.

ТЕМА 21. РУССКИЙ  СЕНТИМЕНТАЛИЗМ

Основные черты и художественное своеобразие русского сентиментализма. Течения, представители, значение для развития литературного процесса в России.

Н.М.КАРАМЗИН (1766 – 1826) – глава русского дворянского сентиментализма.  Либерально – просветительские взгляды и идейно-политическая эволюция Н. Карамзина. “Письма русского путешественника“ – познавательное и литературное значение, образ автора, жанр, стиль. Повести Н. Карамзина – отражение в них идейной и художественной эволюции писателя. Повесть “Бедная Лиза“ – гуманизм, психологизм и конкретность изображения. Новаторство художественного метода, композиции, языка и стиля повести.

А.Н.РАДИЩЕВ (1749 – 1802). Идейные и творческие позиции. Проблематика и идейная направленность ранних произведений. “Путешествие из Петербурга в Москву“ – жанровые и композиционные особенности. Образ народа. Стиль. Особенности революционного сентиментализма А. Радищева.

 

Теми на семинарните занятия:

 

ТЕМА 1. “СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ“ МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА.

Определение жанра памятника и присущих ему черт традиционной торжественной риторики. Выведение основного идейного внушения проповеди. Содержание каждой из композиционных частей памятника. Изображение князей, причины идеализации. Традиционность и актуальность поэтических средств. Библейские референты.

ТЕМА 2. “СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ“.

Система образов: образ автора, образ русской земли и его слагающие, образ Игоря Святославича и отношение автора к нему, образ Святослава и его несоответствие историческому прототипу, образ Ярославны. Поэтические средства: место и роль образов языческой мифологии; принцип контраста; фольклорные реминисценции.

ТЕМА 3.“ПОВЕСТЬ О ГОРЕ И ЗЛОЧАСТИИ“.

Отражение основного конфликта эпохи. Вымышленный герой -нравственные и общественные позиции, внутренняя жизнь; средства изображения героя, отношение автора к нему. Устно-поэтическая традиция и книжные элементы в повести.

ТЕМА 4.  ОДИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО Г.Р. ДЕРЖАВИНА.

Своеобразие державинских од: патриотическая, сатирическая, анакреонтическая и философская разновидность оды; сплав сатирического и “воспевающего“ начал в пределах одного жанра; введение образа автора, русского пейзажа. Специфика речевого стиля: размывание граней между “тремя штилями“, демокра.тизация языка, красочность.

ТЕМА 5. “БЕДНАЯ ЛИЗА“ Н.КАРАМЗИНА – ОБРАЗЕЦ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЙ ПОВЕСТИ.

Тема  и идейная основа повести и их связь с этическим кодексом русского  народного романса. Связь композиционного построения с основными тематическими линиями повести. Место и роль пейзажа. Герои повести: “естественный человек“ – Лиза и “цивилизованный человек“ – Эраст; отношение Карамзина к своим героям.

 

 

Литература:

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Хрестоматии

 1. Древнерусская литература в исследованиях: Хрестоматия. / Сост. В.В.Кусков. –  М., 1986.
 2. Древняя русская литература. Хрестоматия / Сост. Н.И.Прокопьев. – М., 1980.
 3. Древнерусская литература. Хрестоматия. Составители: Ангелина Вачева и Людмила Боева. С., 2003.
 4. Литература Древней Руси. Хрестоматия / Сост. Л.А.Дмитриев / Под ред. Д.С.Лихачева. – СПб., 1997.
 5. Древнерусская литература: Хрестоматия/ Сост. Н.И.Прокофьев. – М., 1980, 2002, 2005.
 6. Русская литература XI-XVIII вв. – М., 1988.
 7. Хрестоматия по древней русской литературе XI-XVII вв. / сост.  Н.К. Гудзий. – М., 2002.
 8. Хрестоматия по древнерусской литературе: Учеб. пособие для вузов. Сост. Федорова М.Е., Сумникова Т.А. 4-е изд. испр. и доп. – М., 1994.
 9. http://old-rus.narod.ru/ – тексты ДРЛ
 10. http://ppf.asf.ru/drl/text.html – тексты ДРЛ
 11. http://www.drevne.ru/lib/ – тексты памятников ДРЛ
 12. http://www.rvb.ru/18vek/ – электронная библиотека русской литературы 18  века
 13. http://writerstob.narod.ru/index.htm 

Учебники и монографии

 1. Ангелов Б.С. Руско-южнославянски книжовни връзки. С.,1980.
 2. Архангельская А. В., Пауткин А. А. Русская литература XI-XVII вв. М., 2003.
 3. Библия и возрождение духовной культуры русского и других славянских народов. С.-П.1995.
 4. Боева Л.Й. Вопросы древнерусской литературы. С.,1981.
 5. Боева Л.Й. Проблемы русской литературы XI – XVIII вв .С.,1985.
 6. Боева Л.Й. Древнерусские повести (жанры XVII века). С.,1992.
 7. Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси ХІІІ-ХVІІ вв. М.,1988.
 8. Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII века. – М., 1992.
 9. Верещагин Е.М. Христианская книжность Древней Руси. – М., 1996.
 10. Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». – М., 2000.
 11. Грихин В.А. Проблемы стиля древнерусской агиографии XIV-XVвв. М.,1974.
 12. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М.,1984.
 13. Гуревич А.Я. Средневековый мир: культура безмолстмующего большинства. М.,1990.
 14. Давыдова Н.В. Евангелие и древнерусская литература. М.,1992.
 15. Демин А.С. Писатель и общество в России ХVІ-ХVІІвв. М.,1985.
 16. Демин А. С. О художественности древнерусской литературы. М., 1998.
 17. Демкова Н.С. Средневековая русская литература: Поэтика, интерпретация, источники. – СПб., 1997.
 18. Древнерусская литература: Изображение общества. – М., 1991.
 19. Дмитриев Л.А., Д.С.Лихачев. Начало русской литературы XI-нач.XII вв. Л.,1978.
 20. Еремин И.П. Лекции и статьи по истории древней русской литературы. Л.,1987.
 21. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: Духовные движения XVII века. – М., 1995.
 22. История всемирной литературы: В 9 томах. Т. 2-5. М.,1983-1988.
 23. История русской литературы: В 4 томах .Том 1. Л.,1980.
 24. История русской литератгуры X – XVII вв. Под ред. Д.Лихачева. М.,1986.
 25. История русской литературы XI-XX вв. М.,1983.
 26. История русской драматургии XVII-первой половины XIX в. Л.,1982.
 27. Истоки русской беллетристики: Возникновение жанров сюжетного повествования в древнерусской литературе. Л.,1970.
 28. Кусков В.В. История древнерусской литературы. М.,1989.
 29. Кулешов В.И. История русской литературы Х -XX вв. М.,1989.
 30. Книжные центры Древней Руси: XVII век: Разные аспекты исследования. С.-П.,1994.
 31. Левшун Л. История восточнославянского книжного слова XI-XVII веков. – Минск, 2001.
 32. Литература и культура Древней Руси: Словарь-справочник. Под ред. В. Кускова. М.,1994.
 33. Литература Древней Руси в литературном процессе средневековья, XI-XVIII вв. М.,1980.
 34. Литературный энциклопедический словарь. М.,1987.
 35. Лихачев Д.С. Избранные работы в трех томах. Л.,1987.
 36. Лихачев Д.С. Текстология: на материале русской литературы X-XVIII веков. Л.,1983.
 37. Лихачев Д.С. Великий путь. Становление русской литературы XI-XVII веков. М.,1987.
 38. Михайлов М.И. Староруска литература X – XVII век . С.,1983.
 39. Пикио Р.История древнерусской литературы. М., 2002.
 40. Подскальски Г. Христианство и богословская литература в Киевской Руси. (988-1237 г.). – СПб, 1996.
 41. Русская демократическая сатира XVII века .М.-Л.,1977.
 42. Русская силлабическая поэзия XVII-XVIII вв. Л.,1970.
 43. Русское искусство барокко. Материалы и исследования. М.,1977.
 44. Сазонова Л. И. Поэзия русского барокко. М., 1991.
 45. Словарь книжников и книжности Древней Руси. М.,1987-1989.
 46. Федотов Г.П. Святые Древней Руси. – М., 1990; Ростов-на-Дону, 1999.
 47. Чекова И. Святые и жития – аспекты изучения. – В: Древняя Русь. Вопросы медиевистики, № 4 (14), Москва, 2003, 77-78.

 

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

 1. Астафуров В.И. М.В.Ломоносов. М.,1985.
 2. Берков П.Н. История русской комедии XVIII века. Л.,1977.ХVIII век. Л.,1983.
 3. Гуковский Г.А. Русская литература ХVІІІ века. М.,изд.2-е,1998.Западов А.В. Поэты XVIII века. Т.1 М.,1979.
 4. Западов А.В. Поэты XVIII века. Т.2. М.,1984.
 5. Западов В.А. Гаврила Романович Державин. М.,1965.
 6. Исакович И.В. “Бригадир“ и “Недоросль“.М.,1979.
 7. Кочеткова Н.Д. Литература русского сентиментализма. Спб.,1994.
 8. Лебедев Е.Н. Ломоносов. М.,1990.
 9. Лебедева О.Б. История русской литературы ХVІІІ века. М., 2003.
 10. Лотман Ю. М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
 11. Ломоносов и русская литература. Отв. ред. А.С.Курилов. М.,1987.
 12. Москвичева Г.В. Русский классицизм.Учебное пособие для студентов. М.,1986.
 13. Орлов П.А. Русский сентиментализм .М.,1977.
 14. Очерки русской культуры XVIII века. 4. 1—4. М., 1985—1990.
 15. Рассадин С.Б. Сатиры смелый властелин. М.,1985.
 16. Русский и западноевропейский классицизм: Проза.(Отв.ред. А.С.Курилов). М.,1982.
 17. Серман И.Э. Русский классицизм. Л.,1973.
 18. Словарь русских писателей XVIII века. Л.,1988.
 19. Смирнов А.А. Литературная теория русского классицизма. М.,1981.
 20. Стенник Ю.В. Русская сатира XVIII века. Л.,1985.
 21. Федоров В.И. История русской литературы XVIII века. М.,1982.
 22. Федоров В.И. Литературные направления в русской литературе XVIII века. М.,1979.
 23. Ходасевич В.Ф. Державин. М.,1988.
 24. Эйдельман Н.Я. Последний летописец. М.,1983.
 25. Валицкая А. П. Русская эстетика XVIII века. М., 1983.
 26. Развитие барокко и зарождение классицизма в России ХVII — начала XVIII века. М., 1989.
 27. Русская литература XVIII века: Словарь-справочник. М., 1997.
 28. Татаринова Л. Е. История русской литературы и журналистики ХVIII века. М., 1982.
 29. Шкуринов П. С. А. Н. Радищев. Философия человека. М., 1988.
 30. Шкуринов П. С. Философия России XVIII века. М., 1992.