Стилистика на съвременния руски език

Преподавател:  гл. ас. д-р Милена Стойкова

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Задочна

Година: ІV

Семестър: VІІІ

Хорариум: Лекции – 15 ; Семинарни занятия: 15

Кредити: 5

Методи на оценяване:  участие на лекционните и семинарни занятия, подготовка на курсов проект, писмен изпит.

Предварителни изисквания: Крайната оценка е комплексна и се формира от работата на студента на лекционните занятия и на практическите семинари, от успешно представен курсов проект.

Цели на курса: Да запознае студентите с основните стилове на езика и речта, с тяхното уместно използване и с влиянието на езиковите и извънезикови фактори при формирането им.

Анотация: Курсът по Стилистика на съвременния руски език е предназначен за студентите, които имат основна специалност Руски език и които са минали основните теоретични курсове на съвременния руски език, овладели са категориите и единиците на езика и устройството на езиковата система. Тези знания са базови за  езиковата грамотност, за разбиране на същността и структурата на езиковата система, но те не осигуряват стилистическата грамотност – най-високото ниво при усвояване на езика.

Изучаването на стилистиката на езика има както теоретична, така и практическа цел. Практическото значение на тази дисциплина е преди всичко в повишаване на речевата култура на студентите, които изучават руски език като специалност в извънезикова среда и за които руският език е чужд.

Целта на курса по Стилистика е студентите да овладеят общите принципи на Стилистиката, основите за системност на стила, законите, които управляват функционирането на езиковите  средства в различните сфери на общуване, овладяването на стилистичните ресурси на езика и стилистичните норми.  Студентите получават знания за историческите изменения и за вариативността при употребата на езиковите единици, в зависимост от сферата на употреба, а, следователно, за стилистичната обусловеност при използване на езиковите средства от особеностите на контекста. Обучаващите се  усвояват закономерностите на връзката: езикови и извънезикови фактори при формирането на стила. Важно е и усвояването на различията между езикови и собствено стилистични проблеми и във връзка с това  се научават да определят собствено стилистичните грешки в езика от останалите ненормативни употреби.

Познаването на стилистичните норми позволява да се избягнат неоправданите нарушения на еднородността на текста, неумението да се използват средствата за езиковата образност, бедността от запаса на синоними, изобилието от стандарти в речта, лъжливата патетика на текста на съчинението и т.н.

Всички тези знания ще помогнат на бъдещите специалисти-русисти (учители, преводачи) в тяхната практическа работа.

 

Програма на лекционния курс:

 1. /ВВЕДЕНИЕ/: Стилистика как особая научная лингвистическая дисциплина.

О становлении стилистики как особой научной дисциплины. Предмет, задачи  и научные направления курса стилистики современного русского литературного языка. Соотношение стилистики с другими лингвистическими дисциплинами. Краткий исторический очерк развития стилистики.

 1. Традиционные понятия стилистики: стилистическая окраска, стилистические средства языка, стилистическое значение.

Характеристика основных видов стилистической окраски: эмоционально-экспрессивной и функциональной. Стилистически нейтральные средства языка. Синонимика – центральная проблема стилистики. Сравнение лингвистического и стилистического значений.

Определение понятия “стиль” в традиционной практической стилистике и в лингвистической стилистике. Функциональный стиль – своеобразная организация языковых средств. Стили языка и стили речи.

 1. Классификация стилей. Лингвистические и экстралингвистические факторы в стилистике.

Факторы, влияющие на характер высказывания. Закономерности функционирования языковых единиц. Функциональные стили – глубинные стилевые особенности речи. Объективные и субъективные стилеобразующие факторы. Проблема общего и индивидуального при классификации стилей. Внутристилевая дифференциация. Функционально-стилевая типология текстов. Разговорная речь. Научная речь. Официально-деловая речь. Художественная речь. Публицистическая речь.

 1. Понятие стилистической нормы.

Историзм стиля. Формирование функционального стиля в национальный период развития русского литературного языка. Теория Ломоносова, реформы Пушкина. Стилистическая норма и культура речи. Соотношение стилистических и “речевых” ошибок. Классификация  нестилистических (лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических и др.) и стилистических (бедность словаря и фразеологии, отсутствие стилистического чутья, нарушение норм конкретных стилей, нарушение требований контекста) ошибок.

 1. Стилистические ресурсы русского языка.

Характеристика стилистических ресурсов  всех языковых уровней. Ресурсы лексики – специальные стилистически окрашенные единицы; эмоциональная и экспрессивная лексика; пласты словаря „особого” употребления (диалектизмы, просторечные слова, арготизмы, профессионализмы, варваризмы, архаизмы, неологизмы и т.п.) . Ресурсы фразеологии. Наличие параллели “слово – фразеологизм”. Ресурсы фонетики (интонационно-ритмические средства). Ресурсы морфологии и словообразования (стилистическая роль суффиксов, префиксов, явление словообразовательной синонимии, переносное употребление грамматических форм и др.). Ресурсы синтаксиса (синонимика словосочетаний и синтаксических конструкций, вариации порядка слов в предложении, ограниченность в функционировании некоторых предложений и др.)

6 .Средства словесной образности как стилистические ресурсы речи.

Тропы – явления лексико-семантические (метафора, метонимия, синекдоха, олицетворение, образное сравнение, эпитет, гипербола и др.). Синонимические средства языка как ресурсы стилистики. Использование синонимов в различных функциональных стилях. Стилистическое своеобразие синонимии разных языковых уровней. Использование других языковых средств в стилистике ( явления антонимии, омонимии и др.)

 1. Стилистически окрашенная лексика.

Лексика эмоционально-экспрессивно окрашенная. Характер окраски (иронический, неодобрительный,  презрительный, ласкательный, торжественно-приподнятый и др.) и контекстные видоизменения. Ситуативно-стилистически окрашенные слова. Разряд окрасок с положительной оценкой (торжественный, возвышенный, возвышенно-поэтический, риторический,  одобрительный, ласкательный, шутливый и др. оттенки). Разнообразие негативных оттенок (неодобрительный, презрительный, укоризненный, иронический, пренебрежительно-фамильярный, бранный и др.). Лексика функционально-стилистически окрашенная. Лексика научного стиля (общенаучная и узкоспециальная). Характер терминологии. Специфика лексики официально-делового стиля . Лексика публицистического стиля. Вопрос о правомерности выделения функционально-стилистической окраски лексики художественной речи. Лексика книжная и разговорная. Современные речевые явления : „сленг”, „интерсленг”/ „интержаргон”, „стеб”, „ олбанский” , „нетовский”язык.

 1. Стилистические ресурсы словообразования и морфологии.

Стилистическая синонимия словообразовательных аффиксов. Суффиксы и префиксы субъективной оценки (уменьшительно-ласкательные, увеличительные и т.п.) Суффиксы книжные и разговорные. Суффиксы, характерные для конкретных функциональных стилей. Стилистические возможности словосложения. Стилистическая синонимия грамматических категорий – именных (существительных, прилагательных, местоимений) и глагольных (глаголов, причастий и деепричастий) форм.

 1. Стилистические ресурсы синтаксиса.

Синонимия синтаксических явлений. Наиболее типичные и частотные  для конкретных стилей синтаксические средства. Строй простого предложения (средства выражения членов предложения, особые случаи использования однородных членов предложения, средства связи членов предложения, стилистически значимые разновидности простых предложений, порядок слов и др.). Сложное предложение – предпочтительность и большая частотность в конкретных сферах общения. Роль союзов.

 1. Характеристика функциональных стилей русского языка.

Научный стиль.

Основные стилевые черты научной речи. Обобщенность и подчеркнутая логичность изложения. Характер образности и наглядности. Особенности функционирования грамматических единиц – глаголов (выбор категорий и форм времени, лица, числа, вида и др.), существительных (категории числа и рода), прилагательных, частиц, местоимений, наречий. Использование конструкций и оборотов связи для выражения подчеркнутой связности и логичности изложения. Роль терминологии, однозначных слов для выражения точности научной речи. Именной характер речи.

 1. Официально-деловой стиль.

Окраска долженствования официально-деловой речи; точность, не допускающая инотолкования. Неличный характер речи. Стандартизованность  (шаблон, форма),  условий общения. Анализ и аргументация предшествуют составлению текстов. Констатации и утверждения в изложении. Характерное проявление лексических и морфологических средств в официально-деловой речи (употребление времен, видов глаголов, кратких прилагательных, собирательных существительных и т.п.). Именной характер стиля.

 1. Публицистический стиль.

Экстралингвистическая основа стиля. Неоднородность  его задач и условий общения. Особенности газетной речи – информационная и ярко выраженная функция воздействия. Открытая оценочность, призывность, простота и доступность, рекламность и т..п. публицистической речи. Многообразие газетных жанров. Средства и способы достижения
экспрессивности в публицистической речи.  Основной стилистический принцип публицистики – единство экспрессии и стандарта. Массовый характер коммуникации, подчеркнутая документально-фактологическая точность выражения. Специфические особенности стиля в области лексики, фразеологии, морфологии, синтаксиса. Характер изложения передовой статьи, репортажа, очерка, хроники и др.

 1. Художественный стиль.

Правомерность выделения художественного стиля ( он же художественно-изобразительный, художественно-беллетристический)  среди других функциональных стилей. Художественная литература, художественная проза, беллетристика.  Наличие /отсутствие эстетической функции языковых средств в современных художественных произведениях. Художественно-образная речевая конкретизация речи. Эмоциональность и особая экспрессивность художественной речи- она же разговорная речь. Употребление языковых единиц всех уровней языковой системы.

 1. Разговорно-бытовой стиль.

Особенности и колорит устно-разговорной речи. Устная и письменная форма проявлений стиля. Общение в бытовой и в профессиональных сферах. Экстралингвистические признаки стиля: неофициальность и непринужденность общения; неподготовленность речи, преобладающая устная форма общения. Преобладание диалогической речи. Лингвистические признаки разговорно-бытового стиля.  Своеобразие синтаксического строя разговорной речи. Типичная эмоциональность и оценочность в речевых особенностях стиля. Разные точки зрения об отнесении разговорной речи к функциональным стилям.

Основна литература

КОЖИНА М.Н., Дускаева Л.Р., Салимовский В.А. Стилистика русского языка. М., 2012.

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ под редакцией М.Н.Кожиной. М., 2006

ГОРШКОВ А.И. Русская стилистика. Стилистика текста и функциональная стилистика. Учебник для педагогических университетов и гуманитарных вузов. М., 2006.

СОЛГАНИК Г.Я. Стилистика текста. М., 2003

Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва. М, 2009.

КАРАУЛОВ Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 2009 (изд. 7).

ЮДИНА Н.В. Русский язык в ХХІ веке: кризис? эволюция? прогресс? М., 2010.

 

Допълнителна литература

Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста.М.2009.

Костомаров В.Г. Памфлеты о языке.Родном, благоприобретенном и русском языке в Евразии. М. 2015.

Кронгауз М. Самоучитель олбанского. М. 2013.

ВИНОГРАДОВ В. В. Проблемы русской стилистики. М., 1981.

 РОЗЕНТАЛЬ Д.Э. Практическая стилистика русского языка. М., 1977.

ЩЕРБА Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

ВИНОГРАДОВ В. В. О языке художественной литературы. М., 1959.

ВИНОГРАДОВ В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963 (“Введение”).

 

 Семинарни занятия:

 1. Нормативный характер практической стилистики  и культура речи. Синонимия языковых средств. Тенденции развития современного русского литературного языка и речи; взаимодействие речевых стилей; тенденции к экономии языковых средств в речи; тенденция к единообразию и упрощению отдельных форм и конструкций.
 2. Лингвистические и экстралингвистические факторы в стилистике. Стили языка и стили речи. Классификации стилей речи. Функциональные стили и принципы их выделения.
 3. Функциональные стили – глубинные стилевые особенности речи. Объективные и субъективные стилеобразующие факторы.
 4. Разговорная речь. Механизмы синкретизма и расчлененности в разговорной речи – план выражения и план содержания, парадигматика и синтагматика.
 5. Культура русской речи в современном поликультурном пространстве.
 6. Научный стиль как функционально-речевая разновидность современного русского языка. Специфика лексического состава научной литературы. Морфолого-синтаксические особенности научной речи. Терминология.
 7. Официально-деловой стиль. Окраска долженствования, точность, неличный характер речи, стандартизованность.
 8. Публицистический стиль. Неоднородность его задач и условий общения. Информационная и ярко выраженная функция воздействия.
 9. Художественный стиль. Правомерность выделения художественного стиля ( он же художественно-изобразительный, художественно-беллетристический) среди других функциональных стилей. Художественная литература, художественная проза, беллетристика. Наличие /отсутствие эстетической функции языковых средств в современных художественных произведениях
 10. Стилистика текста – наука, изучающая функционирование, стилевое своеобразие типов и единиц текста. Язык и речь. Говорящий, слушающий и передаваемая информация.

 

Литература

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА русского языка для учащихся с неродным русским языком: Учебное пособие для продвинутого этапа (І – ІІ сертификационные уровни). – М., 2007.

ПАЛИТРА СТИЛЕЙ. Учебное пособие по стилистике русского языка для иностранцев. Н.А.Афанасьева, Т.И.Попова.С-Пб., 2012.

ГАЗЕТА.РУ. Учебное пособие по русскому языку для иностранных учащихся. М. 2014.

РУССКИЙ  язык (Энциклопедия). М., 1999.