Лексикология на съвременния руски език

 

 

Преподаватели: проф. д-р Стефка Георгиева,

                               хон. преп. Грета Косева

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Редовна

Година: ІІ

Семестър: ІІІ

Хорариум: Лекции – 30; Семинарни занятия – 15

Кредити: 3

Методи на оценяване: устно и писмено изпитване, тестове, писмени контролни работи, разработване на курсов проект  (10% от тест, 20% от текущо оценяване, 30% от курсова работа, 40% от писмен изпит).

Предварителни изисквания: Оценката се формира от няколко показателя: посещение на лекциите, участие на семинарните занятия, текущо оценяване (успешни резултати от писмените контролни работи), творчески подход при разработване на курсовия проект.

Цели на курса:  Да запознае студентите със спецификата на лексикалните и фразеологични единици  в съвременния руски език и с тяхната организация, да покаже потенциалните възможности на езика. Да разкрие възможностите на лексикографията за практическото овладяване на езика.

Анотация: Курсът ЛЕКСИКОЛОГИЯ на съвременния руски език  запознава студентите със спецификата на лексикалните и фразеологични единици и с тяхната организация в една своеобразна система от три относително самостоятелни системи:епидигматика (структура на значението на единицата), парадигматика (връзка на родствените значения на различните единици) и синтагматика (линейна или последователна, с връзката на единиците в словосъчетание или изречение). Студентите се запознават с тези измерения на думата и на фразеологизма в тяхното взаимодействие, с реализирането на различните значения на думата, с възможността им за синонимична, антонимична  или друга съпоставка на семантиката на единицата и на възможността да бъде изразена определена мисъл. Обръща се специално внимание на думата като номинативна и когнитивна единица на езика, на конструктивните признаци на думата, които я отделят и характеризират като единица от системата на езика, на различните аспекти при анализ на думата. Студентите се запознават със системния характер на лексикалната система и с принципите на отделяне на тематични и лексико-семантични групи думи, със синонимията, антонимията, лексикалната и синтаксическа съчетаемост на думата и т.п. Обръща се специално внимание и на групите думи, от гледна точка на техния произход. Анализира се съвременното състояние на руския език, на лингвистичните тенденции, които се наблюдават в ХХІ век.

Особено внимание се обръща на фразеологичната система на езика, на връзката й с менталността на народа. Разглеждат се също така и възможностите за лексикографско описание на думите, устойчивите единици  и др.

Методи и форми на обучение: лекции, беседи, анализи на теоретични изследвания, практически задачи, в които има елементи и на съпоставка с родния език и др.

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

 

1.1.  ЛЕКЦИИ

 

 1. Предмет и задачи лексикологии.

Понятие о слове как основной единице языка; слово как предмет лексикологии. Проблема определения слова. Признаки слова. Слово и другие единицы языка; слово и морфема; слово и предложение. Обобщающий характер слова; слово и понятие; связи между словами. Значение слова. Лексическое значение слова. Типы лексических значений слова.

 

2. Семантическая структура слова.

Лексическое значение и лексико-семантический вариант слова. Структура значения слова; компоненты значения. Многозначность. Пути возникновения многозначности. Семантическая структура многозначного слова. Значения прямые и переносные. Особенности лексико-семантических и грамматических связей многозначного слова.

 

3. Тождество слова. Омонимы. Варианты слова.

Проблема тождества слова. Омонимия. Критерии определения омонимов в русском языке. Разграничение многозначности и омонимии. Пути возникновения омонимов. Типы омонимов. Частичная омонимия. Омоформы. Омофоны. Омографы. Паронимы. Варианты слова (слова-дублеты): фонетические дублеты, морфологические дублеты.

 

 4. Синонимы.

Семантические признаки объединения и противопоставления слов (их значений). Синонимы. Разновидности синонимов. Стилистические синонимы. Синонимия многозночных слов. Синонимические ряды слов.

 

5. Антонимы.

 Разновидности антонимов. Антонимия многозночных слов. Энантиосемия. Оксюморон.

 

6. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения.

Индоевропеизмы. Лексика общеславянская, восточно-славянская и собственно русская. Заимствованная лексика. Древнеболгаризмы (церковнославянизмы); фонетические, лексические и словообразовательные признаки; стилистические функции древнеболгаризмов. Заимствования из скандинавских, финно-угорских языков. Заимствования из тюркских языков. Признаки. Заимствования из класических языков (греческого и латинского). Заимствования иззападноевропейских языков; сопоставление с подобной лексикой в болгарском языке. Признаки. Заимствования из других славянских языков. Приспособление иноязычной лексики к системе русского языка. Лексические (семантические и словообразовательные) кальки и полукальки.

 

7. Социально-диалектное расслоение русской лексики.

Диалекты территориальные и социальные. Общеупотребительная, профессиональная, жаргонная (и арготическая)  и диалектная лексика. Терминологическая лексика. Особенности терминов (по сравнению с терминологической лексикой). Характер и тенденции развития лексики современного русского литературного языка.

 

8. Функционально-стилистическое расслоение лексики современного русского языка.

Понятие стиля. Функционально-стилистическое и экспрессивно-стилистическое расслоение лексики: лексика книжная, нейтральная и разговорная (разговорно-просторечная); лексика поэтическая, официально-деловая, высокая (возвышенная, торжественная), канцелярская, разговорно-фамильярная, небрежная, грубая. Отграничение грубой (вульгарной) лексики от стилистически расслоенной лексики литературного языка. Роль и значение стилистического расслоения лексики.

 

9. Активный и пассивный состав русской лексики.

Развитие словарного состава и связанные с ним изменения в лексических значениях слов. Историзмы, архаизмы и неологизмы.

 

10. Важнейшие периоды в развитии русской лескики.

Изменения словарного состава русского языка а) в советскую эпоху: причины, темпы, характер; б) изменинея в период перестройки и после него: причины, темпы, характер. Тенденции развития русской лексики в период экономических реформ. Бизнес-лексика.

 

11. ФРАЗЕОЛОГИЯ. Понятие о фразеологии.

Значение термина “фразеология”. Место фразеологии в кругу других лингвистических дисциплин. Понятие о фразеологическом обороте. Фразеологический оборот и слово; фразеологический оборот и свободное сочетание слов. Морфологически есвойства фразеологических оборотов. Системные отношения фразеологического фонда: многозночность, синонимия, антонимия фразеологических единиц (ФЕ).

 

12. Классификация фразеологических оборотов.

Классификация фразеологических оборотов с точки зрения их семантической слитности: фразеологические сращения, фразеологические единства, фразеологические сочетания, фразеологические выражения.

 

13. Происхождение фразеологических оборотов.

Источники появления и пополнения русской фразеологии. Пути возникновения ФЕ. Классификация фразеологических оборотов с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные фразеологические обороты, фразеологические кальки и полукальки.

 

14. Стилистическая характеристика фразеологических оборотов.

Классификация фразеологических оборотов с точки зрения стилистической: межстилевые (нейтральные), книжные, разговорные фразеологические обороты. Стилистическое использование фразеологизмов. Изменения фразеологической сочетаемости слов.

 

15. ЛЕКСИКОГРАФИЯ.

Лексикография как наука и связь ее с лексикологией и фразеологией. Типы словарей. Принципы расположения слов в словарях. Словарная статья. Характеристика основных типов словарей русского языка. Важнейшие толковые словари русского языка. Двуязычные русско-болгарские и болгарско-русские словари.

 

 

 

 

 

1.2. СЕМИНАРНИ ЗАНЯТИЯ

 

 1. Лексикология как наука. Предмет и задачи лексикологии. Слово как основная языковая единица. Проблемы тождества и отдельности слова. Дифференциальные признаки слова. Основные типы слов.

 

 2. Значение слова. Лексическое значение и понятие. Основные типы лексического значения.

 

3. Многозначность слова. Пути возникновения многозночности. Метафора. Метонимия. Синекдоха. Семантическая структура слова. Отношения между отдельными ЛСВ многозначного слова.

 

4. Омонимия. Омонимы в современном русском языке. Омонимы, омонимика, омонимия. Причины появления омонимов в языке. Основные типы омонимов. Омонимия и многозначность. Использование омонимов в художественной литературе.

 

5. Синонимия. Синонимы в современном русском языке. Основные типы синонимов. Синонимический ряд. Синонимия многозначных слов.

 

6. Паронимия. Паронимы в современном русском языке. Паронимия и парономазия.

 

 7. Антонимия. Антонимы в современном русском языке. Основные типы антонимов. Антонимия многозначных слов. Энантиосемия. Оксюморон.

 

8. Лексические конверсивы. Основные типы.

 

 9. Лексика русского языка с точки зрения происхождения. Исконная лексика: общеславянская, восточнославянская, собственно русская. Лексика, заимствованная из индоевропейских, тюркских и других языков. Фонетические, морфологические особенности. Освоение заимствованной лексики русским языком. Славянизмы в русском языке. Фонетические, морфологические, семантические особенности.

 

 

10. Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. Диалектная лексика. Основные типы лексических диалектизмов. Профессионально-терминологическая лексика. Арготическая лексика.

 

         11. Лексика русского языка с точки зрения сферы стилистической. Стилевое расслоение лексики и ее экспрессивно-стилистической характеристики. Межстилевая (нейтральная) лексика. Лексика разговорных стилей. Лексика книжных стилей. Отражение функционально-стилевой и экспрессивно-стилистической характеристики слова в русских словарях.

 

 12. Лексика русского языка с точки зрения активного и пассивного состава. Устаревшая лексика. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы.

 

 13. Фразеология. Дифференциальные признаки фразеологических оборотов. Основные типы фразеологических единиц. Синонимия и вариантность фразеологизмов. Источники фразеологизмов.

 

 14. Лексикография. Предмет, цели и задачи лексикографии. Принципы расположения слов в словарях. Структура словарной статьи. Основные типы словарей. Основные толковые словари русского языка. Русско-болгарские и болгарско-русские словари. (По этой теме студенты пишут курсовую работу.)

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Кошелев А.К., Леонидова М.А., Червенкова И.В. Современный русский литературный язык. С., 1975 2-ое изд.).
 2. Диброва Е.И., Касаткин Л.М., Щеболева И.И. Современный русский язык. М., 1995. Часть І.
 3. Современный русский язык (Под ред. В.А. Белошапковой). М., 1997.
 4. Галкина-Федорук Е.М., Горшкова К.В., Шанский Н.М. Современный русский язык. М., 1981. Часть І.
 5. Шанский Н.М., Иванов В.В. Современный русский язык. М., 1981. Часть І.
 6. Гвоздев А.Н. Современный русский язык. М., 1973. Часть І.
 7. Виноградов В.В. Основные типы лексических значений слова // “Вопросы языкознания”, 1963, № 5.
 8. Курилович Е. Заметки о значении слова. // “Вопросы языкознания”, 1955, № 3.
 9. Кубрякова Е. Типы языковых значений. М., 1981.
 10. Телия В.Н. Типы языковых значений. Связанное значение слова. М., 1981.
 11. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М., 1972.
 12. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. М., 1977.
 13. Современный русский язык (Под ред. Д.Э. Розенталя). М., 1976. Часть І.
 14. Апресян Ю.Д. Лексическая семантика. М., 1974; 1995.
 15. Апресян Ю. Синонимия и синонимы. // “Вопросы языкознания”, 1969,№ 4.
 16. Комиссаров В. Проблема определения антонима. // Вопросы языкознания”, 1957, № 2
 17. Новиков Л. Антонимия в современном русском языке. М., 1973.
 18. Соколов О. Энантиосемия в кругу смежных явлений // Хрестоматия по лексикологии (Составитель Ст.Димитрова). Шумен, 1981.
 19. Вишнякова О. Паронимы в русском языке. М., 1974.
 20. Крысин Л. Иноязычные слова в современном русском языке. М., 1968.
 21. Винокур Г. О славянизмах в современном литературном языке. – В кн.: “Избранные работы по русскому языку”. М., 1959.
 22. Даниленко В. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов. – В сб.: “Исследования по русской терминологии”. М., 1971.
 23. Володина М. Термины как средство. Развитие лексики современного русского языка. М., 1965.
 24. Брагина А. Неологизмы в русском языке. М., 1973.
 25. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. М., 1990.
 26. Никитин М.В. Основы лингвистической теории значения. М., 1988.
 27. Пособие по лексикологии русского литературного языка. Прага, 1974.
 28. Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. М., 1994.
 29. Смирницкий А. К вопросу о слове (Проблема отдельности и тождества слова). // “Вопросы грамматического строя”. М., 1995.
 30. Виноградов В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. – В кн.: “А.А. Шахматов. Сборник статей и материалов”. М., 1977.
 31. Мокиенко В.М. Образы русской речи. Л., 1986.
 32. Телия В.Н. Русская фразеология. М., 1996.
 33. Леонидова М.А. Проблемы структурно-семантической типологии болгарских и русских фразеологизмов. С., 1986.
 34. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. С.-Пб, 1996.
 35. Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикографии. Избранные работы по языкознанию и фонетике. Л., 1958. Т. І.
 36. Виноградов В. Толковые словари русского языка. – В кн.: “Избранные труды. Лексикология и лексикография”. М., 1977.
 37. Ожегов С. О трех типах толковых словарей современного русского языка. – В кн.: “Лексикология. Лексикография. Культура речи”. М., 1974.
 38. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 7-е. М., 2010.
 39. Юдина Н.В. Русский язык в ХХІ веке: кризис? эволюция? прогресс? М., 2010.

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 

 1. Колесов В.В. Философия русского слова. С.-Пб., 2002.
 2. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
 3. Шмелев Д.Н. Очерки по семасиологии русского языка. М., 1964.
 4. Никитин М.В. Лексическое значение слова. М., 1983.
 5. Червенкова И. Сопоставительное исследование современной русской и болгарской лексики. С., 2011.
 6. Левицкий В. Синонимы в языке и речи. // “Иностранные языки в школе”, 1969, № 1.
 7. Клушина Н. Два противоположных значения в одном слове. // “Русская речь”, 1997, № 3.
 8. Новиков В. Логическая противоположность и лексическая антонимия. // “Русский язык в школе”, 1966, № 4.
 9. Новиков Л. Семантика русского языка. М., 1982.
 10. Вишнякова О. Практикум по паронимии. М., 1980.
 11. Шарифуллин Б. “Свое” и “чужое” в русском экспрессивном фонде. // Русская речь”, 1977, № 6.
 12. Граудина Л. Стилистические славянизмы. // “Русская речь”, 1997, № 2.
 13. Брагина А.А. Лексика языка и культура страны. М., 1981.
 14. Никитин М.В. Курс лингвистической семантики. С.-Пб., 1997.
 15. Колесов В.В. Русская речь. Вчера. Сегодня. Завтра. С.-Пб., 1998.
 16. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. М., 1990.
 17. Мокиенко В.М. Славянская фразеология. М., 1980.
 18. Георгиева С.И. Русская фразеология в зеркале болгарского языка. С., 2011.
 19. Будагов Р.А. Толковые словари в национальной культуре народов. М., 1989.
 20. Новые слова и словари новых слов. С.-Пб, 1997.
 21. Шкапенко Т., Хубнер Ф. Русский “тусовочный” как иностранный. Калининград, 2003
 22. Шулежкова С.Г. Крылатые выражения русского языка, их источники и развитие. М., 2001.
 23. Русистика: Лингвистическая парадигма конца ХХ века. С.-Пб., 1998.