Лексикология на съвременния руски език

ЛЕКСИКОЛОГИЯ НА СЪВРЕМЕННИЯ РУСКИ ЕЗИК

Преподавател: гл. ас. д-р Мария Зозикова

Вид на дисциплината: Задължителна

Форма на обучение: Задочна (бакалавърска програма Руска филология)

Семестър: III

Хорариум: Лекции – 15; Семинари – 15

Кредити: 5

Форма на проверка: Изпит

Методи на оценяване: Оценката е комлексна и се формира от прякото участие на студента по време на занятия, подготовка на курсов проект и писмен изпит с теоретичен въпрос и решаване на практическа задача по разглежданите теми.

 

Съдържание на курса:

Курсът представлява изложение на основите на теоретичната лексикология на съвременния руски език. Той се базира на положението за системния характер на лексиката и за думата като основна значима лексикална и езикова единица. В него се изучава лексико-семантичната система на руския език и нейната специфика в сравнение с другите нива на езика. От тези позиции се осветляват най-важните понятия на лексикалната семантика: лексикално значение, вътрешна форма, семантична структура на думата. Проследяват се различните лексико-семантични връзки между лексикалните единици и основните лексикални категории: синонимия, омонимия, антонимия, паронимия. Друго направление на курса е класификацията на лексиката на руския език от гледна точка на нейния произход, сфери на употреба, активен и пасивен запас, стилистична принадлежност. По този начин се постига системно многоаспектно описание на лексико-семантичните категории, което е необходимо условие за формиране на пълноценна лингвистична компетенция у студентите.

В курса е отделено място и на руската фразеология и лексикография. Разглеждат се особеностите на фразеологичните единици и техният системен характер, въпросите на теорията и практиката на лексикографията, типологията на речниците на руския език. Основните положения на дадения курс се осветляват в съпоставителен план, а също така с акцент върху най-новите явления в лексиката в края на миналия и началото на нашия век

Форматът на семинара е обсъждане на определени теоретични въпроси на учебната дисциплина, изпълняване на практически задачи по основните раздели на курса, работа с речници.

 

Цели на курса:

• да даде познания по един от важните раздели на курса по съвременен руски език;

• да изгради умения за опериране с базовите теоретични понятия;

да формира способност за прилагане на практика на изучените теоретични положения при анализа на конкретни езикови явления;

• да помогне на студентите да се ориентират в различни речеви ситуации и адекватно да реализират своите комуникативни умения.

• да създаде навици и умения за работа с различни видове речници и справочници.

 

Тематично съдържание на учебната дисциплина:

 

Лекции

Тема 1. Слово в лексической системе языка

Понятие о лексике и лексикологии. Слово и его признаки. Лексическое и грамматическое значение слова. Типы лексических значений слов.  Системные отношения в лекске: парадигматические, синтагматические, эпидигматические

Тема 2. Семантическая структура слова в современном русском языке

Понятие о моносемии и полисемии. Прямые и переносные значения слов. Типы переносных значений: метафора, метонимия, синекдоха. Семантическая структура многозначного слова. Типы полисемии: радиальная, цепочечная, радиально-цепочечная. Функции полисемных слов.

Тема 3. Лексическая омонимия в русском языке

Понятие об омонимии и лексических омонимах. Причины и пути появления омонимов.  Типы омонимов в русском языке. Омонимичные явления: омофоны, омоформы, омографы. Проблема разграничения омонимии и полисемии. Стилистическое использование омонимов.

Тема 4. Лексическая синонимия в русском языке

Понятие о синонимии и синонимах. Причины возникновения синонимов. Синонимический ряд. Доминанта синонимического ряда. Типы синонимов. Синонимия и многозначность. Стилистические функции синонимов.

Тема 5. Антонимия и паронимия в русском языке

Понятие об антонимии и антонимах. Типы антонимов (семантические, структурные, конверсивы). Энантиосемия. Стилистические функции антонимов. Понятие о паронимах и парономазах. Причины смешения паронимических слов.

Тема 6. Лексика современного русского языка с точки зрения ее происхождения

Исконная русская лексика, её состав. Заимствованная лексика. Типы заимствований. Старославянизмы. Признаки старославянизмов. Сфера применения и функции старославянизмов. Иноязычные заимствования. Признаки заимствований. Причины и условия заимствования. Процесс освоения иноязычных слов в русском языке.

Тема 7.  Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Специальная лексика (терминологическая, профессиональная). Жаргонная и диалектная лексика. Причины проникновения жаргонизмов в современную разговорную речь.

Тема 8. Лексика современного русского языка с точки зрения активного и пассивного запаса

Активный и пассивный запас русского языка. Устаревшие слова (архаизмы и историзмы). Типы архаизмов и историзмов. Новые слова. Типы неологизмов. Роль неологизмов и архаизмов в современных языковых процессах.

Тема 9. Стилистическая дифференциация лексики современного русского языка

Стилистическое расслоение русской литературной лексики. Функционально-стилевая и эмоционално-экспрессивная характеристика слов. Межстилевая лексика. Книжная лексика, ее разновидности. Разговорная лексика. Эмоционально-экспрессивная окраска слова.

Тема 10. Фразеология русского языка

Понятие о фразеологии. Определение фразеологизма. Отличие фразеологизмов от слов и свободных сочетаний. Классификация фразеологических единиц с точки зрения семантической слитноси их компонентов. Системные отношения в сфере фразеологии. Характеристика русской фразеологии по происхождению и стилистической окраске.

Тема 11. Теоретические основы русской лексикографии

Лексикография как наука: определение, задачи, функции. Типы словарей. Энциклопедические и филологические словари. Структура и содержание словарной статьи в толковом словаре. Способы толкования лексического значения слова.

 

Семинари

1. Слово как единица языка. Границы слова. Внутренняя форма и значение. Лексическое и грамматическое значение в слове.

2. Типы лексических значений слов. Моносемия и полисемия. Переносные значения=

3. Полисемия и омонимия. Межьязыковая омонимия. Типы омонимов. Омоформы, омофоны, омографы. Роль полисемии и омонимов в тексте.

4. Синонимия, её природа и определение. Классификация синонимов. Функции синонимов.

5. Основные классы антонимов. Функции антонимов. Паронимия и парономазия.

6. Славянизмы. Основные признаки славянизмов. Сферы употребления и функции славянизмов в современном языке.

7. Заимствованная лексика. Признаки заимствований. Адаптация иноязычной лексики в русском языке.

8. Лексика ограниченной сферы употребления: термины, профессионализмы; жаргонная и арготическая лексика. Стилистическое расслоение русской лексики.

9. Пассивная лексика: устаревшие и новые слова. Историзмы. Архаизмы. Неологизмы.

10. Фразеологизмы. Виды фразеологизмов. Системные отношения в сфере фразеологии.

11. Лингвистические словари. Словарная статья. Принципы определения значения слова.

 

Препоръчителна литература:

 

Основна

Белошапкова В. А., Брызгунова Е. А., Земская Е. А. Современный русский язык. Под ред. В. А. Белошапковой. Изд. 4-е, стереотипное. М.: Альянс, 2011.

Валгина Н. С., Розенталь Д. Э., Фомина М. И. Современный русский язык: Учебник.  Под редакцией Н. С. Валгиной. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Логос, 2002. Електронен вариант: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/

Кошелев А. К., Червенкова И. В., Леонидова М. А.. Современный русский литератературный язык. С.: Наука и изкуство, 1975.

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б., Теленкова М. А. Современный русский язык. 11-е изд. М.: Айрис-пресс, 2010.

Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц. В 2-х ч. Ч. 1. Под ред. Е. И. Дибровой. М.: Академия, 2011.

Фомина М. И. Современный русский язык. Лексикология.  М.: Высшая школа, 2003.

Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка. Изд. 6, М.: Изд. группа URSS, 2012.

Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика. Изд. 5. М.: Изд. группа URSS, 2009.

 

Допълнителна

Алефиренко Н. Ф., Семененко Н. Н. Фразеология и паремиология. Учебное пособие для бакалаврского уровня филологического образования. М.: Флинта, 2009.

Виноградов В. В. Основные типы лексических значений слова. // Вопросы языкознания, 1963, № 5.

Виноградов В. В. Об омонимии и смежных явлениях. // Исследования по русской грамматике. М.: Наука, 1975.

Виноградов В. В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. // Избранные труды: Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977.

Вишнякова О. В. Паронимы в современном русском языке. М., Русский язык, 1987.

Граудина Л. К. Стилистические славянизмы. // Русская речь, 1997, № 2.

Димитрова С.  Хрестоматия по лексикологии русского языка. Шумен: ВПИ, 1981.

Емельянова О. Н. О „пассивном словарном запасе языка” и „устаревшей лексике” // Русская речь, 2004, № 1.

Ковалев В. П. Экспрессивное использование полисемии, омонимии и паронимии в художественной литературе. // Русский язык в школе, 1980, № 6.

Крысин Л. П. Этапы освоения иноязычного слова. // Русский язык в школе, 1991, № 1.

Крысин Л. П. Иноязычное слово в контексте современной общественной жизни. // Русский язык конца ХХ столетия (1985-1995). М.: Языки русской культуры, 2000.

Маркова Е. М. Общеславянская лексика в русском языке. // Русский язык в школе, 1989, № 4.

Минаева Л. Ф., Феденев В. Б. Паронимия в языке и в речи. // Вопросы языкознания, 1982, № 2.

Молотков А. И. Основы фразеологии русского языка. Л.: Наука, 1977.

Новиков Л. А. Семантика русского языка: Уч. пособие. М.: Высшая школа, 1982.

Новиков Л. А. Антонимия в современном русском языке (Семантический анализ противоположности в лексике). М.: Изд-во МГУ, 1973.

Ожегов С. И. О трех типах толковых словарей. // В кн.: Лексикология. Лексикография. Культура речи. М.: Высшая школа, 1974.

Протченко И. Ф. Словари русского языка: Краткий очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Изд-во РОУ, 1996.

Пухаева Л. С. Синонимы в словаре и художественном тексте. // Русский язык в школе, 1991,  № 4.

Сидоренко М. И. О фразеологических антонимах русского языка. // Русский язык в школе,  1969,  № 3.

Смирницкий А. К вопросу о слове (Проблема отдельности и тождества слова). // В кн. Вопросы грамматического строя. М.: Изд.-во АН СССР, 1995.

Сологуб Ю. П. О семантико-грамматической классификации фразеологизмов. // Русский язык в школе, 1988, № 3.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты.  М.: Языки русской культуры, 1996.

Улуханов И. С. Славянизмы в русском языке. // Русская речь, 1968, № 1.

Шмелев Д. Н. Русский язык в его функциональных разновидностях. М.: Наука, 1977.

Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/

 

Изготвил: гл. ас. д-р М. Зозикова