Български език и руски език

 

Професионално направление: Педагогика на обучението по български език и руски език
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: учител по български език и литература и по руски език и литература
Срок на обучение: 4 год. (8 сем.)
Форма на обучение: редовна, задочна
Балообразуване:
І вариант: Оценка от матура по руски език (ушесторена)
II вариант: Сумарна оценка от КС изпит по български език (50%) + оценка по чужд език от дипломата (50%) (ушесторена)
ІII вариант: Сумарна оценка от матура по по български език и литература (50%) + оценка по чужд език от дипломата (50%) (ушесторена)

Специалността Български език и руски език (редовно и задочно обучение) е изградена върху солидното изучаване на български език и руски език. Квалификационната подготовка за завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретична, специализирана и практическа подготовка чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конкурентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и литературознание, история на българската литература и на западноевропейската литература, история на руската литература, странознание, история и съвременно състояние на българския и на руския език, основни методически и педагогически дисциплини. Студентите от тази специалност получават еднаква подготовка по двата езика.
Завършилите могат да работят като учители в общообразователните училища, да осъществяват учебна, научно-методическа и организационно-управленска дейност в системата на просветата. Могат да работят и като учители по руски език и литература в  специализирани школи и институти, в различни образователни и културни институции, като консултанти по руски език и култура в местни, национални и международни организации и институции, като преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори в печатни и електронни медии – радио, телевизия и др., като сътрудници в рекламни агенции и издателства, като туроператори и сътрудници на туристически фирми.
Завършилите специалността Български език и руски език (редовно и задочно обучение) могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър”  и научно-образователна степен „доктор”. Сред предлаганите магистърски програми на Пловдивския университет са „Актуална русистика”, „Актуална българистика”, „Културни и социални дейности в туризма” и „Превод и интеркултурна комуникация” (последните две със специализация по руски или английски, френски, немски) език).