Руска филология

 

Професионално направление: Филология
Образователно-квалификационна степен: бакалавър
Професионална квалификация: филолог и учител по руски език и литература
Срок на обучение: 4 год. (8 сем.)
Форма на обучение: редовна, задочна
Балообразуване:
І вариант: Оценка от матура по руски език (ушесторена)
II вариант: Сумарна оценка от КС изпит по български език (50%) + оценка по чужд език от дипломата (50%) (ушесторена)
ІII вариант: Сумарна оценка от матура по по български език и литература (50%) + оценка по чужд език от дипломата (50%) (ушесторена)

Специалността Руска филология (редовно и задочно обучение) е университетска. Квалификационната подготовка на завършващите специалността се осъществява в рамките на общотеоретична, специализирана и практическа подготовка чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и осигурява конкурентоспособност на съвременния пазар на труда. Изучават се езикознание и литературознание, история на руската литература, история и съвременно състояние на руския език, странознание, история на българската и западноевропейската литература, основни методически и педагогически дисциплини. В хода на следването на студентите се предоставят възможности за посещаване на езикови курсове в Русия и за участие в международните програми за студентски обмен.
Завършилите получават образователно-квалификационна степен „бакалавър” с професионална квалификация „филолог и учител по руски език и литература”. Те могат да работят като учители по руски език и литература в основния и средния курс на училищата, в специализирани школи и институти, могат да се реализират като експерти в различни образователни и културни институции, като консултанти по руски език и култура на страната в местни, национални и международни организации и институции, като специалисти филолози (преводачи, секретар-референти, кореспонденти, литературни сътрудници, редактори, коректори) в печатни и електронни медии – радио, телевизия и др., като сътрудници в рекламни агенции и издателства, като туроператори и сътрудници на туристически фирми, като изследователи в областта на предпочитаната от тях филологическа дисциплина.
Завършилите специалността Руска филология (редовно и задочно обучение) могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър” (допълнително не по-малко от една година) и научно-образователна степен „доктор”. Сред предлаганите магистърски програми на Пловдивския университет са „Актуална русистика”, „Културни и социални дейности в туризма” и „Превод и интеркултурна комуникация” – и двете със специализация по руски (или английски, френски, немски) език.