Прием 2020 г. в Магистърска програма „Актуална русистика“

      Коментарите са изключени за Прием 2020 г. в Магистърска програма „Актуална русистика“

КАНДИДАТСТВАНЕ

 за магистърска програма „Актуална русистика“

При кандидатстване в програмата са необходими следните документи:

  • попълнено заявление за кандидатстване (вж. по-долу);
  • копие на дипломата за завършено средно образование;
  • копие на последната диплома за ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“ (или уверение за завършена ОКС за студентите, които още не са получили дипломите си);
  • квитанция за платена кандидатстудентска такса.

Приемът на документи започва на 20 юли 2020 година.

            До края на месец юли може да подадете документи в дните понеделник и сряда от 10,00 до 13,00 часа при административния координатор на програмата Р. Чобанова (в каб. 1 на Катедрата по руска филология в Ректората на ПУ „Паисий Хилендарски“, ул. „Цар Асен“ 24, постройката  в южния двор. Телефон за контакт: 032 261 451.

От 20 юли до края на август може да кандидатствате за прием в програмата и   онлайн. При кандидатстване онлайн трябва да изпратите сканирани копия на посочените документи на имейл: rada@uni-plovdiv.bg .

Графикът за прием на документи от септември 2020 г. ще бъде обявен допълнително.

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”

   ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗАЯВЛЕНИЕ

От: ………..……………………………………….

Постоянен адрес: ……..…………………………..

Телефон:……………………………

E-mail: ………………………………           

Завършена бакалавърска (магистърска) програма по:

 ………………………………………………………………………

Със среден успех от дипломата:………….

От държавните изпити:…………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

Моля да бъда приет(а) в магистърска програма „АКТУАЛНА РУСИСТИКА“ –езиковедски/литературоведски профил ( моля, подчертайте избрания от Вас профил). 

Към заявлението прилагам:

– ксерокопие от дипломата за средно образование;

– ксерокопие от дипломата за завършено висше образование / уверение за завършена ОКС (моля, подчертайте вида на приложения документ);

– вносна бележка за платена кандидатстудентска такса;

– други: ……………………………………………………

Дата: ……………………..                             Подпис:…………………………

                Декларирам, че не съм завършил(а) и не участвам в обучение по друга магистърска програма по държавна поръчка.                                                                                       

                                                                          Подпис:…………………………