Покана за публична защита

      Коментарите са изключени за Покана за публична защита

КАТЕДРАТА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ
ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
на
ЕНЧО ТИЛЕВ ТИЛЕВ
на тема:
КАТЕГОРИАЛНИ И НЕКАТЕГОРИАЛНИ ЗНАЧЕНИЯ
В РУСКАТА МОРФОЛОГИЯ (В СЪПОСТАВКА С БЪЛГАРСКИ)

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Докторска програма: Славянски езици
(Морфология на съвременния руски език)

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.
Откритото (заключително) заседание ще се проведе на 20.06.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ – Ректорат.