Първа селекционна процедура по програма Еразъм+ 2017-2018

      Коментарите са изключени за Първа селекционна процедура по програма Еразъм+ 2017-2018

Уважаеми студенти и докторанти на Филологическия факултет,

Започва първата селекционна процедура по програма Еразъм +.

Документи се приемат от 10.00 до 12.00 часа (в работни дни от понеделник до петък) в Деканата на Филологическия факултет – каб. 325 (Ректорат).

Крайният срок за подаване на документите е до 12.00 ч. на 18.05.2017 г. (четвъртък).

Интервюто с кандидатите ще се проведе на 18.05.2017 г. от 15 ч. в Деканата на Филологическия факултет – каб. 325 (Ректорат).

Молим да се запознаете с указанията по-долу.

 I. Условия за участие

За обявените места могат да кандидатстват всички студенти (редовна или задочна форма на ОКС бакалавър и магистър) и докторанти на Филологическия факултет, които отговарят на следните задължителни изисквания:

·      обучаващите се в бакалавърски програми и директни магистърски програми (Славистика, Балканистика) да не са първокурсници. Изискването не се отнася за магистри от други програми на ФФ и докторанти, но те могат да кандидатстват само при условие, че в споразумението с чуждестранния университет има договорена такава позиция.

·     В програма Еразъм+ е възможността един студент да получи финансиране за период на мобилност с обща продължителност от максимум 12 месеца за ВСЕКИ ЦИКЪЛ НА ОБУЧЕНИЕ (т.е. по 12 месеца за всяка една от бакалавърската, магистърската и докторантската степен) НЕЗАВИСИМО ОТ БРОЯ И ВИДА НА МОБИЛНОСТИТЕ. Двата типа мобилности (обучение и стаж) могат да се комбинират, като в рамките на всеки образователен цикъл общата им продължителност не може да надхвърля 12 месеца при задължително спазване на минималните продължителности за всяка една от тях (3 месеца за обучение и 2 месеца за стаж). Студенти, обучаващи се в директни магистърски програми (Славистика, Балканистика), могат да участват в двата типа мобилности за общ период до 24 месеца.

·      ПРАВО НА УЧАСТИЕ в програма Еразъм+ имат и студенти, ВЕЧЕ ОСЪЩЕСТВИЛИ Еразъм мобилност в рамките на програма „Учене през целия живот“, като реализираният период се приспада от максимално допустимия 20-месечен срок за студентите, обучаващи се в директни магистърски програми.  Не се допуска повторна мобилност в един и същ чуждестранен университет. Повече – вж. на https://uni-plovdiv.bg/pages/index/283/.

·      да имат минимален среден успех от предходния семестър Мн. добър 4,50, който се изчислява въз основа на приложена справка от учебен отдел. При изчисляване на успеха на студенти, записани в по-горен курс с невзети изпити (не повече от два), оценките по тези дисциплини се отчитат като Слаб 2;

·      за магистрите – първокурсници за среден успех се взема този от дипломата за бакалавърска степен. Това изискване не важи за обучаващите се в специалности Балканистика и Славистика, които трябва да НЕ са първокурсници и кандидатстват с минимален среден успех от предходния семестър Мн. добър 4,50.

·     за докторантите се взема оценката от докторантския минимум или успехът от други положени изпити, включени в индивидуалния план на докторанта. При неположени до момента изпити кандидатстващият докторант прилага списък с научни публикации, участие в конференции и други научни форуми;

·       кандидатите трябва да владеят свободно (много добре) езика, на който ще се осъществи обучението в приемащата държава;

·       чуждестранните студенти, обучаващи се във Факултета, могат да осъществят мобилност по програма Еразъм, ако са граждани на държава, участваща в програма Еразъм+, или лица, имащи статут на бежанци, лица без гражданство или постоянно пребиваващи чужденци.

Студентите, които не са български граждани и са одобрени за участие в програмата, могат да осъществят мобилност в родната си страна само ако за тази мобилност няма други одобрени участници.

II. Документи за кандидатстване

1.Молба за участие в студентска мобилност с цел обучение по образец (https://uni-plovdiv.bg/pages/index/290/)

2. Уверение от Учебен отдел за формата, курса и образователната степен на обучение

3. Справка от учебен отдел за средния успех до момента на кандидатстване. Докторантите представят копие на заповедта за зачисляване.

4. Международно признат сертификат за владеене на работния чужд език с ниво В2 или друго (ако притежават такъв).

 

Документите трябва да бъдат подадени до 12 ч. в четвъртък, 18 май 2017 г.в Деканата на факултета – ст. 325 (Ректорат).

 

III. Селекция и класиране

Селекционната процедура и класирането на студентите се извършва от комисия, назначена от Декана на факултета по бал, който се образува от :

1. Среден успех от обучението до момента на база справка от учебен отдел (не по-нисък от Добър 4.50).

2. Оценка от изпита по работния чужд език (тест и интервю). За участие в програмата се допускат само студенти с минимална оценка по чуждия език много добър 4.50. Комисията може да освободи от изпита по чужд език кандидати, които а) са завършили езикова гимназия (прилага се копие от дипломата); или б) притежават международно признат сертификат за владеене на работния чужд език. В случай че оценката по чужд език в изброените по-горе документи е по-малка от 4,50, студентът не се освобождава от изпита по чужд език. Класирането на студентите се извършва по низходящ бал и по реда на посочените от всеки един от тях чуждестранни университети. При равен бал в класирането предимство имат кандидатите, които а) до момента не са осъществили мобилност по Еразъм с цел обучение; и б) имат с по-висок среден успех от следването.

Списък на университетите, в които можете да се обучавате по програма ЕРАЗЪМ+ през II семестър на академичната 2017/2018 г.

http://slovo.uni-plovdiv.net/documents/12059/855641/FF-ERASMUS-STUDENT-2017-2018.pdf/075d4ef8-e1eb-492d-95a3-0587cb2352f7