Покана за публична защита

      Коментарите са изключени за Покана за публична защита

 КАТЕДРАТА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ

ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНАТА ЗАЩИТА

НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

на

ПОЛИНА АНДРЕЕВА ДИМИТРОВА

на тема:

ФРАЗЕОЛОГИЗМИ С БИБЛЕЙСКИ ПРОИЗХОД

В РУСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“

Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки

Професионално направление: 2.1. Филология

Докторска програма: Славянски езици

(Фразеология на съвременния руски език)

Научен ръководител: проф. д-р Стефка Георгиева.

Откритото (заключително) заседание ще се проведе на 30.09.2016 г. (петък) от 15:00 ч. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“.