Ас. МАРИЯ КРЪСТЕВА

 • Гл. ас. Мария Веселинова Кръстева

  Катедра по руска филология
  Филологически факултет
  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
  ул. Цар Асен  24
  Пловдив 4000

  Тел.:  (+359) 32 /261 453

  E-mail:  mkrusteva@abv.bg

  Образование

  Магистър: ПУ „Паисий Хилендарски”, 1979, магистър, специалност Руски език и литература

  1989, 1 месец – специализация по руски език и литература в Център за международно образование при Московски държавен университет „М.В. Ломоносов”.

  Област на научната квалификация

  Стара руска литература, руска литература на 18 век, руски фолклор, методика и практика на преподаването на руски език

  Лекционни курсове

  • Руски фолклор (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език)
  • Стара руска литература (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език)

  Ръководство на семинарни занятия

  • по руски фолклор (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език)
  • по стара руска литература (бакалавърска програма Руска филология, Български език и руски език, Руски език и западен език)

  Практически занятия

  • по руски език – лексика, аналитично четене, разговорна практика, превод, писмена култура – за филолози (бакалавърски програми Руска филология, Руски език и български език, Руски език и западен език)

  Заемани преподавателски длъжности до момента

  • 1997 – досега – главен асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
  • 1994 – 1997 – старши асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
  • 1988 – 1994 – асистент в Катедрата по руска филология в ПУ
  • 1987 – 1988 – учител по руски език в СОУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
  • 1985 – 1987 – учител по руски език в 60-класно училище ЖР”Тракия”, Пловдив
  • 1984 – 1985 – учител по руски език в СОУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив
  • 1980 – 1987 – хоноруван асистент в Катедра „Руски език и литература” в ПУ

  Участие в проекти

  І. Проекти по програма „Леонардо да Винчи” на ЕС:

  1. BABELIA – Training the e-learning Language Trainers, Project No ES/03/B/F/PP-149.024

  2. EUROMENTOR, Project No UK/05/B/F/PP-162_389

  3. Music for Deaf, HU/05/B//F/PP-170017

   

  ІІ. Участие във вътрешноуниверситетски проект към Фонд „Научни изследвания” при ПУ “Паисий Хилендарски”:

  Нов тематичен руско-български речник (електронен вариант), 2007–2008, ФЛ-41

  Владеене на чужди езици

  • руски (разбиране, говорене, писане) – свободно ниво на владеене
  • английски (разбиране, говорене, писане) – самостоятелно ниво на владеене

  Участие в професионални научни асоциации

  • МАПРЯЛ
  • Дружество на русистите в България

 • М. Кръстева, Самоконтроль знаний по древнерусской литературе при помощи персонального компьютера. ІV национальная конференция на тему: Реформа образования и новые тенденции в обучении русскому языку и литературе в средних и высших школах НРБ. Тезисы докладов и сообщений. Бургас, 6-8 октомври 1988, стр.65.

  М. Кръстева, Отражение некоторых древнеславянских мифологических представлений в русских заговорах. Научни трудове на ПУ, т.27, кн.1, 1989, стр.213-219.

  М. Кръстева, Някои наблюдения върху фолклорния материал в речниците на Найден Геров и Владимир Дал. Научни трудове на ПУ, т.28, кн.1, 1990, стр.249-255.

  Т. Атанасова, М. Кръстева, Смеховое поведение персонажей в пьесе Чехова “Три сестры” – В: Национална конференция “Млада академична русистика”, София, юни 1991.

  Т. Атанасова, М. Кръстева, Об одной комической паре в пьесе А.П.Чехова „Три сестры”. Научни трудове на ПУ, т.29, кн.1,1991, стр.435-443.

  М. Кръстева, Мифологические мотивы в поэзии Г.Р.Державина. Научни трудове на ПУ, т.31, кн.1,1993, стр.303-311.

  М. Кръстева, М. Илиева, Литературният етикет и образът на княза в руската литература от XI-XII в. Научни трудове на ПУ, т.33, кн1, 1995, стр.309-316.

  М. Кръстева, М. Илиева, Християнската мъдрост и руската литература на 11-12 век. – В: Научна конференция „Християнската традиция – естетически и езикови аспекти”, Варна, октомври 1995.

  М. Кръстева, М. Илиева, Естетически виждания в паметниците на руската литература от XI век и връзката им със Светото писание. Научни трудове на ПУ, т.34, кн.1, 1996, стр.363-368.

  М. Кръстева, М. Илиева, Корреляция Библия – литература в плане исследования произведений древнерусскй литературы ХІ-ХІV вв. – В: Юбилейна научна конференция с международно участие “50 години Руска филология в СУ “Св. Климент Охридски”, София, октомври 1996.

  М. Кръстева, Образът на княза и владетелската идеология в руската литература от XI-XIII в. Научни трудове на ПУ, т.35, кн.1, 1997, стр. 461-468.

  М. Кръстева, М. Илиева, За силата на интертекста като изразно средство в произведенията на старата руска литература от X до началото на XIV век. Научни трудове на ПУ, т.36, кн.1, 1998, стр.417-423.

  М. Кръстева, М. Илиева, Магията на библейското слово в Киево-печорския патерик. Научни трудове на ПУ. Научни трудове на ПУ, т.40, кн.1, 2002, стр.77-82.

  М. Кръстева, М. Илиева, “Киево-Печорският патерик” и интерпретирането на библейска образност. Научни трудове на ПУ, т.41, кн.1, 2004.

  М. Кръстева, М. Илиева, “Библейският път” на средновековната руска словесност. – В: Сборник доклади от Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, Пловдив, 2005, стр. 376-382.

  М. Кръстева, М. Илиева, Езиковото обучение и използването на нови технологии като образователно средство. – В: Сборник доклади от Научна конференция 2005 за млади научни работници и студенти, Пловдив, 2005, стр. 369-376

  М. Кръстева, Житието като морален канон, Научни трудове на ПУ, т. 42,2005.

  М. Кръстева, М. Илиева, Корреляция Библия – литература в плане исследования произведений древнерусской литературы ХI-ХIV вв. – В: Научные традиции славистики и актуальные вопросы современного русского языка, Материалы международной научной конференции языковедов, посвященной 100-летию со дня рождения профессора С.В. Фроловой, Самара, 2006.

  М. Кръстева, Праведност и греховност в древноруските жития, Международен симпозиум МАПРЯЛ “Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры”, Пловдив 31.Х-3.ХІ,2006 – В: Сборник докладов. Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Том ІІ, Пловдив, 2006, стр. 124-130.

  М. Кръстева, Моралното съзнание на Киевска Рус на основата на писмени източници. Scientific Publications 2006, Scientific Articles Vol. 1, Humanities, Science Invest Ltd – branch Bourgas, с.269-277. ISBN 978-954-9368-21-5.

  Т. Атанасова, М. Кръстева, Мотив странствия молодого человека в русской литературе ХVІІ-ХІХ вв. (Конспект к теме) – В: Мир русского слова и русское слово в мире. Материалы ХІ конгресса МАПРЯЛ, Варна 17-23 сентября 2007. Т. 7. Русская литература: история и современность. Heron Press. София. 2007. Стр. 45-52

  М. Кръстева, Л. Каравелова, Морални аспекти на чудото в агиографията на Киевска Рус – В: Сборник доклади от ІІІ Национална конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници, Пловив, 2009, стр. 224-229.

  М. Кръстева, М. Илиева, Компютърно-подпомогнато езиково обучение – идеи за обучителя – В: Сборник доклади от Шеста научна конференция Мениджмънт и предприемачество, Пловдив, 2009, стр. 189-194.

  М. Кръстева, М. Илиева, Д. Будакова, Каталог „Послания от древността” –  в помощ на изследователите на руската литература, Международна научна конференция „Славянски фолклор и славянски литератури”, посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Симеон Русакиев, гр. Нови Пазар, октомври 2010.

  Д. Будакова, М. Кръстева, М. Илиева, За думите и тяхната потребностна компонента – изследване, базирано върху „Български език. Основен курс за чуждестранни студенти” – В: Сборник доклади от Седма научна конференция Мениджмънт и предприемачество, Пловдив, 2010, стр. 142-147.

  М. Кръстева, Милосърдие и любов в ранната руска агиография //Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Филологически факултет.Т- 49, кн.1, Сб. В, 2011, с.236-246, ISSN 0861-0029.

  М. Кръстева. Смирение и търпение в старата руска агиография. // Научни трудове на Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Филологически факултет. Т – 50, кн. 1 Сб.  Г, 2012, с. 9 – 16, ISSN 0861-0029.

  М. Кръстева. За покаянието и страданието като елементи от православнославянския образ на светостта  // Сборник с доклади от международната конференция по повод 20 г. От създаването на специалност Славянска филология. Благоевград, 2014, с.491- 498, ISBN: 978-954-680-976-6.