Ас. ИЛОНКА ГЕОРГИЕВА

 • Филологически факултет,

  катедра „Руска   филология”,

  главен асистент (1997).

  Преподавател по практически руски език и по руска литература на ХХ век.

  Родена в гр.Монтана през 1957г.

  Завършила е Московския държавен университет по печата, магистърска специалност редактиране и книгознание през 1981г.

  През 2005г. е завършила втората си магистърска специалност „Обща и приложна психология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

  Специализирала е в Московския държавен университет  през 1990г (преподаване на руска литература). Има и специализации по психология – през 2005-2006г. към „Института по психодрама, индивидуална и групова психотерапия „Бернхард Ахтерберг” – водещ психодрама І-во ниво; през 2006г. към Центъра за психологически изследвания и психотерапия „Джи Ей Ант” (София) „Методи за провеждане на динамично интервю”.

  Водила е лекции и упражнения по практически руски език и по руска литература на ХХ в.

  По програмата „Еразъм-Сократ” е чела лекции в Гьотингенския университет, Германия и в университета „Париж-Сорбона” („Париж-ІV”), Франция.

  Автор е на изследвания в областта на руската литература на ХХвек, творчеството на Борис Пастернак, Николай Нароков, Леонид Андреев и пр. Автор и редактор на „Тематичен многоезичен речник по туризъм”.

  Участвала е в проекти по научно-изследователски програми, финансирани от фонд „Научни изследвания” при Пловдивски университет: „Нов тематичен руско-български речник/електронна версия/”, „Нов тематичен българско-руски речник/ електронна версия/.

  Сътрудник е към Центъра за руски език и култура при Пловдивски университет.

 • 1. О романе Николая Нарокова „Мнимые величины”. – В: Научни трудове на ПУ, т.29, кн.1, 1991.
  2. Художественото усвоявяне на пространството и времето в разказите на Л.Андреев от на чалото на ХХ в. – В: Научни трудове на ПУ, т.30, кн.1, 1992, с.173-179.
  3. Роман Бориса Пастернака „Доктор Живаго” – к проблеме жанра. В: Научни трудове на ПУ, т.31, кн.1, 1993, с.293-303.
  4. Романът на Борис Пастернак „Доктор Живаго” в контекста на руската историософска идея. – В: Научни трудове на ПУ, т.32, кн.1, 1994, с.475-489.
  5. Наблюдения върху митопоетиката на романа “Доктор Живаго”. – В: Научни трудове на ПУ, т.33, кн.1, 1995, с.281-289.
  6. “Доктор Живаго” в титрологичен аспект. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.38, кн.1, “Филологии”, 2000.
  7. “Бронираната килия” и “бронираният влак” или за новия образ на дома в руската съветска литература. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.39, кн.1, “Филологии”, 2001.
  8. “Сеанс черной магии с ее разоблачением” или постмодернизмът за утопизма на социалистическия реализъм. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.40, кн.1, “Филологии”, 2002.
  9. За метаморфозите на руската култура през ХХ век. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.41, кн.1, “Филологии”, 2003.
  10. Об утопическом (социалистическом) реализме. В: “Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ век”, С., “Факел”, 2003.
  11. За семиотиката на смъртта в п.”Изкопът” на Андрей Платонов. В: сб. “Научни трудове на ПУ “Паисий Хилендарски”, т.42, кн.1, “Филологии”, 2004
  12. Социалистический реализм как идеобаллическая система. В: Инновации в исследованиях русского языка, литературы и культуры. Сборник докладов. Т.ІІ. Университетско изд-во „Паисий Хилендарски”, 2007.
  13.. Tentative d’analyse attrayante du roman policier écrit par et pur des femmes. B: Le premier quinquennat de la prose russe du XXI-e siècle. De l’est 44. Centre d’etudes slaves et Institut d’etudes slaves, Paris, 2007.
  14. Тематичен многоезичен речник по туризъм. „Евро Принт” ООД, 2009.
  15. Андрей Кураев. Пространство на културата. Превод от руски Илонка Георгиева. В: сп.”Славянски диалози”, издание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, кн.9, 2009.
  16. Александър Иличевски. Врабец. Превод от руски Илонка Георгиева. В: сп.”Славянски диалози”, издание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, кн.9, 2009.
  17. Участие във вътрешноуниверситетския проект на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” № ФЛ-41 „Нов тематичен руско-български речник” (2007-2008).
  18. Структурный и контекстуальный симфонизм романа “Доктор Живаго”. – доклад на международната конференция на МАПРЯЛ, София, 1996.
  19. Травестирование и пародирование идеологем социализма в „Котловане” Андеря Платонова,                        как основа антиутопического письма. // Научни трудове на Пловдивския университет, т.48, кн.1,        сб.Б, 2010. Филология. ISSN 0861-0029.
  20. Полувековой сатирический ономастикон Владимира Войновича. (На материале романа-анекдота “Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина”). Доклад на научната конференция «Имена в русской литературе» в «Георг-Аугуст университет», Гьотинген, Германия, 6-10.10.2011 (под печат).
  21. Онимикон Владимира Войновича в “Жизни и необычайных приключениях солдата Ивана Чонкина”, как часть         сатирического арсенала романа-анекдота. Доклад на Юбилейната научна конференция на ПУ „Паисий Хилендарски”, 3-4 .11.2011 (под печат).
  22. Нов руско-български тематичен речник (електронен вариант)”           2007 – 2008г. – проект ФЛ-41, финансиран от фонд НПД при ПУ „Паисий Хилендарски”
  23. „Нов българско-руски тематичен речник (електронен вариант)” 2009 –2010 г. – проект РС-ФЛФ-020/15.04.2009 г., финансиран от фонд НПД при  ПУ „Паисий Хилендарски”
  24. Борис Тимофеевич Евсеев. Месото е скъпо! (От книгата «Магазинчето на сиромасите.  Руски капричиа»). Превод от руски Илонка Георгиева. В: сп.”Славянски диалози”, издание на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”(под печат);
  25. Утопическое как зазеркалье исторического в романе Б.Пастернака „Доктор Живаго”. Доклад на Международната научна конференция “Паисиеви четения”, посветена на 250 години от написването на “История славянобългарска”, 2-3 ноември, 2012г.