Покана за публична защита

Мария Кръстева   16.06.2017   Коментарите са изключени за Покана за публична защита

КАТЕДРАТА ПО РУСКА ФИЛОЛОГИЯ
ВИ КАНИ НА ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД
на
ЕНЧО ТИЛЕВ ТИЛЕВ
на тема:
КАТЕГОРИАЛНИ И НЕКАТЕГОРИАЛНИ ЗНАЧЕНИЯ
В РУСКАТА МОРФОЛОГИЯ (В СЪПОСТАВКА С БЪЛГАРСКИ)

за присъждане на образователната и научна степен „доктор“
Област на висше образование: 2. Хуманитарни науки
Професионално направление: 2.1. Филология
Докторска програма: Славянски езици
(Морфология на съвременния руски език)

Научен ръководител: проф. д.ф.н. Стефана Димитрова.
Откритото (заключително) заседание ще се проведе на 20.06.2017 г. (вторник) от 14:00 ч. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий Хилендарски“ – Ректорат.